25/05/2018

กองทุนและสวัสดิการ

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดสระบุรี
Rate this item
(0 votes)

กองทุนและสวัสดิการ

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระบุรี

ในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดสระบุรีโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 880,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยแยกเป็นโครงการระบบปกติ จํานวน 80,000 บาท และโครงการระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจํานวน 800,000 บาท โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระบุรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรที่เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน โครงการเชิงพื้นที่ จํานวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 318,825 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

1. โครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจเสริมสร้างภูมิคุ้มภัย ให้บุตรหลานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองจรเข้

โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองจรเข้ จํานวนงบประมาณ 85,500 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองจระเข้ จํานวน 116 คน

พื้นที่จัดทําโครงการ

 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจรเข้

ระยะเวลาดําเนินการ

 8 – 22 พฤษภาคม 2559

      

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเทศบาลเมืองสระบุรี

 โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสระบุรี จํานวนงบประมาณ 62,525 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

          อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 50 คน และผู้สูงอายุในชุมชน 29 ชุมชน

พื้นที่จัดทําโครงการ

 เขตเทศบาลเมืองสระบุรี จํานวน 29 ชุมชน

ระยะเวลาดําเนินการ

 เมษายน – สิงหาคม 2559

   

3. โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดย สํานักงานเทศบาลต้นตาล – พระยาทด

จํานวนงบประมาณ 37,800 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

             เด็กและเยาวชนตําบลต้นตาล-พระยาทด จํานวน 50 คน

พื้นที่ดําเนินการ

             โรงเรียนวัดพระยาทด อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม

              3 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559

        

 4. โครงการท่ามะปรางร่วมใจ ลดคัดแยก และสร้างรายได้จากขยะมูลฝอย โดยองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่ามะปราง จํานวนงบประมาณ 40,000

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้นําชุมชนในเขตตําบลท่ามะปราง
 2. คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลท่ามะปราง
 3. ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตําบลท่ามะปราง
 4. ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุตําบลท่ามะปราง
 5. ตัวแทนจากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
 6. ตัวแทนครู นักเรียน จากโรงเรียนในตําบลท่ามะปราง
 7. ประชาชนตําบลท่ามะปราง

พื้นที่ดําเนินการ

              หมู่ที่ 1 – 5 ตําบลท่ามะปราง อําเภอแก่งคอย จ.สระบุรี

ระยะเวลาดําเนินการ

              เมษายน – สิงหาคม 2559

 

  5. โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคม โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จํานวน 93,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ศพค. เครือข่ายสตรี และเจ้าหน้าที่ อปท. รวม 32 คน
 2. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จํานวน 15 คน
 3. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จํานวน 4 คน
 4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)/เครือข่ายผู้สูงอายุ จํานวน 10 คน
 5. เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จํานวน 4 คน

พื้นที่จัดทําโครงการ

 กลไกเครือข่ายพัฒนาสังคมในจังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาดําเนินการ

 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ณ สายป่าน รีสอร์ท อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

      

 

Read 204 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.