25/05/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดสระบุรี
Rate this item
(0 votes)

เศรษฐกิจอาชีพและผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเศรษฐกิจ

 ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561 “เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมกราคม 2561 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มมากขึ้น กอรปกับภาคการลงทุนภาคเอกชน และภาคบริการ ปรับตัวดีขึ้น ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรกรรมปรับตัวลง อีกทั้งการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง สำหรับ ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนการจ้างงานปรับตัวลงตามการจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการด้านอื่นๆ”

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า หดตัวในอัตราร้อยละ -10.4 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ที่หดตัวร้อยละ -18.2 สะท้อนได้จากเครื่องชี้ภาคเกษตรกรรม หดตัว ดัชนีผลผลิตเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ-47.0 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -43.9เนื่องจากการปรับตัวลดลงของปริมาณผลผลิตข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และน้ำนมดิบ ส้าหรับราคาสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.2 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 7.7 โดยเฉพาะราคาข้าวนาปี แลมันส้าปะหลัง ส่วนรายได้เกษตรกรในจังหวัดหดตัวร้อยละ -44.2 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -39.6 เนื่องจาก การปรับตัวลดลงของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หดตัวโดยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -11.1 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -4.5เนื่องจากปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมแร่หินปูนอุตสาหกรรม–ซีเมนต์ และแร่หินปูนอุตสาหกรรม –ก่อสร้าง ปรับตัวลดลง และภาคการบริการ หดตัว โดยดัชนีการบริการหดตัวร้อยละ-2.5 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -45.2 เป็นผลมาจากรายได้การโรงแรมหดตัวร้อยละ-19.5 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -43.4 เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาพักแรมในจังหวัดมากขึ้น

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) พบว่า หดตัวในอัตราร้อยละ -5.7 ซึ่งสะท้อนได้จากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -19.9 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ-31.2 โดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง ขณะที่ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.3 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 14.7 เนื่องจากจ้านวนรถยนต์และรถจักรยายนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 34.6 และ 0.1 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 150.0 และ 8.5 และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.8 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 เนื่องจากงบลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การเบิกจ่ายงบประจ้าปรับตัวลดลงร้อยละ -52.3

ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า รายได้เกษตรกรในเดือนนี้หดตัวร้อยละ -44.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ในปีก่อนปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -39.6 เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินขยายตัว เมื่อพิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมที่ขยายตัวร้อยละ3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.9เนื่องจากปริมาณเงินฝากของธนาคารเฉพาะกิจขยายตัวร้อยละ12.4 ขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.4 ปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละ -2.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -2.8 เป็นผลจากปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย์หดตัวร้อยละ -5.6 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -5.7

 

 

            

 

อาชีพของชาวสระบุรี


อุตสาหกรรม

   

    

      จังหวัดสระบุรี จากข้อมูลสถิติทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2550) มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจำนวน 1,274 โรงงาน จำนวนเงินลงทุน 358,868.19 ล้านบาทก่อให้เกิดการจ้างงาน จำนวน 68,439 คน แยกเป็นชาย 46,956 คนหญิง 21,483 คน เครื่องจักร จำนวน 9,724,431.03 แรงม้า

การประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมที่มีอยู่สามารถแบ่งตามลักษณะการผลิตได้เป็น 5 ประเภท

     1. อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าวมีทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โรงงานผลิตถ่านสำเร็จรูปจากแกลบ 

     2.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ได้แก่ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากนมและเนื้อสัตว์ โรงงานเส้นหมี่ โรงงานทำวุ้นเส้น และเส้นก๋วยเตี๋ยว

     3อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อาทิ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง หลายบริษัท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงงานโม่หินผลิตปูนซีเมนต์ ปูนขาว โรงงานผลิตโมเสกและเซรามิก โรงงานผลิตกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน กระเบื้องซีเมนต์ชนิดแผ่นเรียบและชนิดมุงหลังคาไปจนถึงโรงงานผลิตเหล็กเส้น เหล็กหล่อ

     4.  อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีทั้งโรงงานผลิตกระสอบ โรงงานทอผ้าปั่นด้ายรวมไปถึงโรงงานผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมบริการ โรงงานผลิตก๊าซออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว

      5. อุตสาหกรรมในครอบครัว ที่น่าสนใจได้แก่ ผ้าทอพื้นเมือง ทำกันมากที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย งานจักสานไม้ไผ่ เช่น ตะกร้า กระบุง พัด หมวก ที่บานท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก และบางท้องที่ในเขตอำเภอแก่งคอย อำเภอวิหารแดง อำเภอบ้านหมอ และอำเภอดอนพุด ทอเสื่อกก ที่ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย และบ้านหนองมนต์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด

เกษตรกร

   

      ประชากรกว่าร้อยละ 70 ยังคงยึดอาชีพด้านเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 1,570,373 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนา 773,058 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด เป็นพื้นที่ทำไร่ประมาณ 753,004 ไร่ พืชไร่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ข้าวโพด ฝ้าย มันสำปะหลัง อ้อย น้ำตาล ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวมัน และละหุ่ง นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ทำสวนประมาณ 64,311 ไร่ โดยกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้างในการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ย่อยหิน พาณิชย์การบริการ และการขนส่ง

จังงหวัดสระบุรี มีพื้นที่เพาะปลูกพืชประมาณ 1,177,981 ไร่ พืชที่ปลูกมาก ได้แก่

1) ข้าว เพาะปลูกทั้งฤดูนาปีและนาปรัง

2) พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ถั่วเขียวผิวมัน ทานตะวัน

ถั่วลิสง และเผือกหอม เป็นต้น

3) พืชผัก ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วฝักยาว และแตงกว่า เป็นต้น

4) ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ไม่ประดับยืนต้น (ขุดล้อม)

5) ไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง น้อยหน่า องุ่น และกล้วยหอม เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดสระบุรี

กะหรี่ปั๊บสระบุรี

      ระหรี่ปั๊บ เป็นขนมที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว นั่นก็คือ จะมีรูปทรงพับเป็นรูปคล้ายๆ "หอย" และจะสอดไส้ด้วยเครื่องปรุงนานาชนิด เช่น ไก่ ถั่ว เผือก เป็นต้น และกะหรี่ปั๊บก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากในจังหวัดสระบุรี และที่โด่งดังก็จะอยู่ใน อำเภอ มวกเหล็ก เป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวต่างก็ต้องซื้อติดไม้ ติดมื้อกัน รวมถึงของฝากอื่นอีกด้วย นั้นก็มี กะหรี่ปั๊บ เนื้อทุบและนม จนได้มีคำขวัญประจำ อำเภอ ว่า "เนื้อนุ่ม นมดี กะหรี่ดัง" นั่นเอง

       จากตัวเมืองสระบุรีเดินทางไปตามเส้นทาง สระบุรี-นครราชศรีมา หรือถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร เลยทางแยก เข้าที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก ตรงกันข้ามกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  หรือ อ.ส.ค.  บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองรวมถึงสินค้าขึ้นชื่อ คือ กะหรี่ปั๊บ นั่นเอง

Read 588 times Last modified on 07/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.