25/05/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดสระบุรี
Rate this item
(0 votes)

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลสาธารณสุข

 

             จังหวัดสระบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 2 แห่ง ขนาด 30 เตียง 6 แห่ง และขนาด 10 เตียง 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 126 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 แห่ง ขนาด 30  เตียง และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่งขนาด 30 เตียง (โรงพยาบาลค่ายอดิศร) บุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรจังหวัดสระบุรี เท่ากับ 1:2795

โรงพยาบาล ในจังหวัดสระบุรี

 • โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม
 • รพ.สระบุรี
 • รพ.มิตรภาพเมโมเรียล
 • โรงพยาบาลบ้านหมอ
 • โรงพยาบาลเสาไห้
 • รพ.พระพุทธบาท
 • โรงพยาบาลวิหารแดง
 • รพ.วังม่วงสัทธรรม
 • โรงพยาบาลค่ายอดิศร
 • โรงพยาบาลหนองแค
 • โรงพยาบาลดอนพุด

ลำดับ

ประเภท

รหัส

สถานบริการสุขภาพ

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์/โทรสาร

ผู้รับผิดชอบ

รพศ. 

10661 

โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เมืองสระบุรี 
 

โทรศัพท์ 0-3631-6552,0-3631-6553
โทรสาร 0-3621-1624
   

 

รพช. 

10815 

โรงพยาบาลชุมชนมวกเหล็ก  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ มวกเหล็ก 
ตำบล มิตรภาพ 
 

โทรศัพท์ 0-3634-1560,0-3634-1860
โทรสาร 0-3634-1560
   

 

รพช. 

10814 

โรงพยาบาลชุมชนเสาไห้  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล เสาไห้ 
 

โทรศัพท์ 0-3639-1253,0-3639-1254
โทรสาร 0-3639-1253
   

 

รพช. 

10807 

โรงพยาบาลชุมชนแก่งคอย  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ แก่งคอย 
ตำบล แก่งคอย 
 

โทรศัพท์ 0-3624-4433,0-3624-4611
โทรสาร 0-3624-5561
   

นางปิ่นแก้ว ธนสารโสภณ
107 
หมู่ที่ ถนน มิตรภาพ 
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ แก่งคอย 
ตำบล แก่งคอย 

 

รพช. 

10816 

โรงพยาบาลชุมชนวังม่วง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ วังม่วง 
ตำบล วังม่วง 
 

โทรศัพท์ 0-3635-9135,0-3635-9136
โทรสาร 0-3635-9134
   

นางสุชาดา สัทธรรม
60 
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ วังม่วง 
ตำบล คำพราน 

 

รพช. 

10809 

โรงพยาบาลชุมชนวิหารแดง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ วิหารแดง 
ตำบล บ้านลำ 
 

โทรศัพท์ 0-3637-7300,0-3637-7231
โทรสาร 0-3637-7601
   

นางพัชรินทร์ ปุยพันธ์
200 
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ วิหารแดง 
ตำบล บ้านลำ 

 

รพช. 

10808 

โรงพยาบาลชุมชนหนองแค  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแค 
ตำบล หนองแค 
 

โทรศัพท์ 0-3637-1260,0-3637-1575
โทรสาร 0-3637-1575
   

 

รพช. 

10810 

โรงพยาบาลชุมชนหนองแซง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแซง 
ตำบล ไก่เส่า 
 

โทรศัพท์ 0-3639-9234,0-3639-9224
โทรสาร 0-3639-9224
   

 

รพช. 

10813 

โรงพยาบาลชุมชนหนองโดน  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองโดน 
ตำบล หนองโดน 
 

โทรศัพท์ 0-3639-7111,0-3639-7251
โทรสาร 0-3639-7251
   

นางสมหมาย ชัยศิริ
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองโดน 
ตำบล หนองโดน 

 

10 

รพช. 

10812 

โรงพยาบาลชุมชนดอนพุด  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ ดอนพุด 
ตำบล ดอนพุด 
 

โทรศัพท์ 0-3639-5111,0-3639-5252
โทรสาร 0-3639-5252
   

 

11 

รพช. 

10811 

โรงพยาบาลชุมชนบ้านหมอ  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ บ้านหมอ 
ตำบล บ้านหมอ 
 

โทรศัพท์ 0-3620-1171,0-3620-1595
โทรสาร 0-3620-2009
   

นางปัทมา นรพัลลภ
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ บ้านหมอ 
ตำบล บ้านหมอ 

 

12 

รพท. 

10695 

โรงพยาบาลทั่วไปพระพุทธบาท  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ พระพุทธบาท 
ตำบล ธารเกษม 
 

โทรศัพท์ 0-3626-7988,0-3626-6111
โทรสาร 0-3626-6112
   

 

13 

รพ.สต. 

01709 

รพ.สต. โคกแย้ หมู่ที่ 05 โคกแย้  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแค 
ตำบล โคกแย้ 
 

 

 

14 

รพ.สต. 

01713 

รพ.สต. ห้วยขมิ้น หมู่ที่ 06 ห้วยขมิ้น  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแค 
ตำบล ห้วยขมิ้น 
 

 

 

15 

รพ.สต. 

01714 

รพ.สต. ห้วยทราย หมู่ที่ 01 ห้วยทราย  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแค 
ตำบล ห้วยทราย 
 

 

 

16 

รพ.สต. 

01802 

รพ.สต. หน้าพระลาน หมู่ที่ 02 หน้าพระลาน  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ 
ตำบล หน้าพระลาน 
 

 

 

17 

รพ.สต. 

01682 

รพ.สต. หนองปลาไหล หมู่ที่ 01 หนองปลาไหล  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เมืองสระบุรี 
ตำบล หนองปลาไหล 
 

 

 

18 

รพ.สต. 

01687 

รพ.สต. ทับกวาง หมู่ที่ 09 ทับกวาง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ แก่งคอย 
ตำบล ทับกวาง 
 

 

 

19 

รพ.สต. 

01744 

รพ.สต. บ้านครัว หมู่ที่ 05 บ้านครัว  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ บ้านหมอ 
ตำบล บ้านครัว 
 

 

 

20 

รพ.สต. 

01695 

รพ.สต. บ้านป่า หมู่ที่ 02 บ้านป่า  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ แก่งคอย 
ตำบล บ้านป่า 
 

 

นางธนันญา แพงไธสงค์
88/2 
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ แก่งคอย 
ตำบล บ้านป่า 

 

21 

รพ.สต. 

01681 

รพ.สต. ปากข้าวสาร หมู่ที่ 02 ปากข้าวสาร  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เมืองสระบุรี 
ตำบล ปากข้าวสาร 
 

 

 

22 

สอ. 

01786 

สอ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 12 ลำพญากลาง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ มวกเหล็ก 
ตำบล ลำพญากลาง 
 

 

 

23 

สอ. 

01690 

สอ.หนองสองห้อง หมู่ที่ 06 ห้วยแห้ง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ แก่งคอย 
ตำบล ห้วยแห้ง 
 

 

 

24 

สอ. 

 

สอ.ดาวเรือง ม.06 ต.ดาวเรือง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ บ้านหมอ 
 

 

นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ
60 
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ บ้านหมอ 
ตำบล บ้านหมอ 

 

25 

สอ. 

01768 

สอ.บ้านโรงเหล้า หมู่ที่ 04 ศาลารีไทย  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล ศาลารีไทย 
 

 

 

ลำดับ

ประเภท

รหัส

สถานบริการสุขภาพ

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์/โทรสาร

ผู้รับผิดชอบ

26 

สอ. 

01775 

สอ.บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 06 เมืองเก่า  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล เมืองเก่า 
 

 

 

27 

สอ. 

01780 

สอ.บ้านมวกเหล็ก หมู่ที่ 03 มิตรภาพ  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ มวกเหล็ก 
ตำบล มิตรภาพ 
 

 

 

28 

สอ. 

01772 

สอ.บ้านมะกรูด หมู่ที่ 01 ม่วงงาม  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล ม่วงงาม 
 

 

 

29 

สอ. 

01736 

สอ.บ้านม่วงหวานใต้ หมู่ที่ 08 ม่วงหวาน  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแซง 
ตำบล ม่วงหวาน 
 

 

 

30 

สอ. 

01752 

สอ.บ้านม้า หมู่ที่ 07 ดอนทอง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองโดน 
ตำบล ดอนทอง 
 

 

 

31 

สอ. 

01708 

สอ.บ้านใหญ่ หมู่ที่ 02 โคกตูม  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแค 
ตำบล โคกตูม 
 

 

 

32 

สอ. 

01763 

สอ.บ้านใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 หนองแก  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ พระพุทธบาท 
ตำบล หนองแก 
 

 

 

33 

สอ. 

01701 

สอ.บ้านมอญ หมู่ที่ 06 เตาปูน  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ แก่งคอย 
ตำบล เตาปูน 
 

 

 

34 

สอ. 

01703 

สอ.บ้านรังแรง หมู่ที่ 07 ชำผักแพว  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ แก่งคอย 
ตำบล ชำผักแพว 
 

 

 

35 

สอ. 

01747 

สอ.บ้านรี หมู่ที่ 03 ไผ่หลิ่ว  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ ดอนพุด 
ตำบล ไผ่หลิ่ว 
 

 

นายสุริยันต์ แนบเนียม
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ ดอนพุด 
ตำบล ไผ่หลิ่ว 

 

36 

สอ. 

01764 

สอ.บ้านยาง หมู่ที่ 02 บ้านยาง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล บ้านยาง 
 

 

 

37 

สอ. 

01724 

สอ.บ้านเกาะเชิงหวาย หมู่ที่ 06 วิหารแดง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ วิหารแดง 
 

 

นางนิวัฒน์ พินิชกชกร
47/1 
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ วิหารแดง 
ตำบล วิหารแดง 

 

38 

สอ. 

01728 

สอ.บ้านเกาะประดู่ หมู่ที่ 01 หนองสรวง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ วิหารแดง 
ตำบล หนองสรวง 
 

 

 

39 

สอ. 

01760 

สอ.บ้านเขาวง หมู่ที่ 05 เขาวง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ พระพุทธบาท 
ตำบล เขาวง 
 

 

นายมารุต สิงหนพ
58 
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ พระพุทธบาท 
ตำบล เขาวง 

 

40 

สอ. 

01766 

สอ.บ้านเขาดินใต้ หมู่ที่ 12 หัวปลวก  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล หัวปลวก 
 

 

นางวิไลวรรณ ธรรมเห็ชร
31/2 
หมู่ที่ 12 
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล หัวปลวก 

 

41 

สอ. 

01734 

สอ.บ้านโคกแค หมู่ที่ 07 หนองกบ  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแซง 
ตำบล หนองกบ 
 

 

 

42 

สอ. 

01735 

สอ.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 03 โคกสะอาด  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแซง 
ตำบล โคกสะอาด 
 

 

นางสาวนุชนาฎ ณรงค์เปลี่ยน
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแซง 
ตำบล โคกสะอาด 

 

43 

สอ. 

01767 

สอ.บ้านโคกกระท้อน หมู่ที่ 06 งิ้วงาม  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล งิ้วงาม 
 

 

 

44 

สอ. 

01797 

สอ.บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 02 เขาดินพัฒนา  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ 
ตำบล เขาดินพัฒนา  

 

นางพัชรี ชัยนฤประเสริฐ
90 
หมู่ที่
จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ 
ตำบล เขาดินพัฒนา 

 

45 

สอ. 

01776 

สอ.บ้านเจ้าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 02 สวนดอกไม้  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล สวนดอกไม้ 
 

 

 

46 

สอ. 

01773 

สอ.บ้านเชิงราก หมู่ที่ 03 เริงราง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ เสาไห้ 
ตำบล เริงราง 
 

 

 

47 

สอ. 

01790 

สอ.บ้านมณีโชติ หมู่ที่ 01 แสลงพัน  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ วังม่วง 
ตำบล แสลงพัน 
 

 

 

48 

สอ. 

01733 

สอ.บ้านโดน หมู่ที่ 05 หนองสีดา  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองแซง 
ตำบล หนองสีดา 
 

 

 

49 

สอ. 

01753 

สอ.บ้านโปร่งสว่าง หมู่ที่ 01 บ้านโปร่ง  

จังหวัด สระบุรี 
อำเภอ หนองโดน 
ตำบล บ้านโป่ง 
 

 

 

Read 208 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.