25/05/2018

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดปทุมธานี
Rate this item
(1 Vote)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี  เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำลาก บริเวณทุ่งรังสิตในอดีต

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะ สลับหนองน้ำและทุ่งนามีต้นไม้อยู่หลายชนิด โดยมีไม้สะแกเป็นไม้ใหญ่ในป่าสลับด้วยต้นคาง ต้นกระทุ่ม ต้นสะเดา ต้นหมากเม่า ต้นกุ่ม ต้นตะโก ต้นตะขบ ต้นไผ่ป่า ฯลฯ สำหรับไม้เถามีไม้จำพวกมันนก เถาวัลย์ ต้นเชือกเขา ไม่พุ่ม เช่น ต้นเล็บเหยี่ยว ต้นหนามแดง ต้นชำมะเลียง ฯลฯ ไม้หัวไม้ดอก เช่น ต้นพลับพลึง ต้นตะขาบ ต้นหนามสามสิบ นอกจากนี้ยังมีไม้เศรษฐกิจคือ ต้นตาล มีอยู่มากในเขตอำเภอเมือง ฯ และอำเภอสามโคก ไม้ใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ และอายุยืนคือ ต้นยาง ปัจจุบันยังมีเหลืออยู่ตามวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น วัดเทียนถวาย วัดโบสถ์ วัดมะขาม วัดสำแล วัดตำหนัก วัดชัยสิทธาวาส วัดเชิงท่า บางวัดมีต้นตะเคียน อายุนับร้อยปี เช่น วัดสวนมะม่วง

บริเวณทุ่งรังสิตในอดีตยังเคยเป็นที่อยู่ของโขลงช้าง กวาง และสมัน สัตว์ป่าของจังหวัดปทุมธานี ที่อาศัยอยู่ตามป่าละเมาะเช่น กระรอก เสือปลา ตัวนิ่ม งูเหลือม งูเห่า ตะกวด กิ้งก่า หนู จำพวกนกได้แก่ นกตะขาบ นกเอี้ยง นกกิ้งโครง นกเขา นกกระแวน นกกางเขน นกกินปลา นกหัวขวาน นกกระปูด นกกวัก นกอีดำอีแดง นกอีลุ้ม นกปากห่าง เป็นต้น นกบางชนิดอยู่กันเป็นฝูง บางชนิดอยู่กันเป็นคู่ เช่น นกสาริกา นกบางชนิดส่งเสียงบอกสภาพดินฟ้าอากาศได้ เช่น นกกวัก นกกระปูด

 

ทรัพยากรน้ำ จังหวัดปทุมธานี  มีแหล่งน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญของจังหวัด เฉพาะช่วงที่ไหลผ่านอำเภอเมือง ฯ มีความยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีคลองอีกประมาณ 84 คลอง รวมความยาวประมาณ 1,060 กิโลเมตร แบ่งเป็น

            คลองชลประทาน  มี 29 คลอง เป็นคลองระบายน้ำ 13 คลอง คลองส่งน้ำ 9 คลอง และคลองอื่น ๆ อีก 7 คลอง คลองเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรประมาณ 683,000 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 72 ของพื้นที่ทั้งหมด  ระบบชลประทานจะส่งผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งเป็นคลองชลประทานเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา กับแม่น้ำนครนายก คลองพระอุดม และคลองซอยอีก 13 สาย ในเขตอำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ

            คลองธรรมชาติ  ในเขตจังหวัดปทุมธานีมีอยู่ ๕๕ คลอง รวมความยาวประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตร กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น คลองบางโพธิใต้ คลองบางหลวง คลองบางปะกอก คลองเชียงราก คลองเจ้าเมือง คลองบางโพธิเหนือ คลองบางเตย คลองหวาย คลองสระ คลองเชียงรากน้อย คลองเปรมประชากร ฯลฯ

 สำหรับแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดปทุมธานี มีอยู่สองประเภทคือ

1.แหล่งน้ำใต้ดินให้ปริมาณน้ำน้อย น้ำมีคุณภาพดี แต่บางพื้นที่เป็นน้ำกร่อย มีตะกอนสนิมเจือปน พบในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา

2.แหล่งน้ำใต้ดินมีปริมาณมาก น้ำมีคุณภาพดี พบในพื้นที่อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และอำเภอเมือง ฯ

 

ทรัพยากรดิน พื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึง

เป็นกรดจัด มี pH ประมาณ ๖ – ๔ ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจําแนกได้ดังนี้

1) ดินเปรี้ยวน้อย

มีเนื้อที่ 35,964.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ4.20

2) ดินเปรี้ยวปานกลาง 426,292.54 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 61.58

3) ดินเปรี้ยวจัด  229,991.04 ไร่คิดเป็นร้อยละ 33.22 ซึ่งสภาพพื้นที่ดังกล่าวทําให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ำ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาว หรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น พื้นที่ดินเปรี้ยว พบมากที่อำเภอ หนองเสือ คลองหลวง ลำลูกกา

Read 520 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.