25/05/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดปทุมธานี
Rate this item
(0 votes)

เศรษฐกิจ อาชีพ และ ผลิตภัณฑ์

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 “เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์2561 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณ ขยายตัว โดยด้านอุปทานมีสัญญาณขยายตัว จากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซึ่งมีอัตราการขยายตัว ด้านอุปสงค์มีสัญญาณหดตัว จากการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่มีอัตราการหดตัวส่วนการลงทุนภาคเอกชน มีอัตราการขยายตัว เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี”

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ในเดือนกุมภาพันธ์2561 มีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมมีสัญญาณขยายตัวในอัตราร้อยละ 122.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 86.4 จากปริมาณผลผลิตข้าว หญ้าแผ่น ถั่วฝักยาวกล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง จ้านวนสต็อคกระบือและสต็อคสุกร ที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 127.5 132.6 127.2347.7 609.3 6.0 และ 0.2 ตามลำดับ ดัชนีผลผลิตภาคภาคอุตสาหกรรมมีสัญญาณขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.9เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.4 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 14.9 2.9 และ5.8 ตามลำดับ ส้าหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการมีสัญญาณขยายตัวในอัตราร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 20.1 จากภาษีโรงแรมและภัตตาคาร ภาษีสนามกอล์ฟและยอดขายที่ผู้ประกอบการแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาคขายส่ง ขายปลีก ที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 60.0 6.7 และ21.4 ตามลำดับ

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ในเดือนกุมภาพันธ์2561 มีสัญญาณหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่มีสัญญาณหดตัวในอัตราร้อยละ -24.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวในอัตราร้อยละ -15.2 จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้และจ้านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่หดตัวในอัตราร้อยละ -24.9 และ -56.4 ตามล้าดับ ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐมีสัญญาณหดตัวในอัตราร้อยละ -7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวในอัตราร้อยละ -3.4 จากรายจ่ายลงทุนที่หดตัวในอัตราร้อยละ -23.7 ส้าหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 11.9 จากพื นที่ให้อนุญาตก่อสร้างรวมที่ขยายตัวในอัตราชะลอตัวร้อยละ 0.6 สินเชื่อเพื่อการลงทุนและจำนวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 2.2 และ 80.0 ตามลำดับ

ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่ารายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 106.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 80.7 ตามปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดจ้านวนมาก ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดลง

ด้านการเงิน พบว่าปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.2 ส่วนปริมาณสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.9

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในเดือนกุมภาพันธ์2561 พบว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ส้าหรับการจ้างงานขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ฟื้นตัวจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -0.2

ด้านการคลัง ในเดือนกุมภาพันธ์2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม มีจ้านวน 577.8ล้านบาท ลดลงร้อยละ -5.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -5.7สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์2561 มีจ้านวนทั งสิ น 3,965.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -18.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -4.4 เป็นผลมาจากหน่วยงานสรรพากรพื้นที่จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และรายได้อื่นต่้ากว่าเป้าหมาย จัดเก็บได้ลดลงร้อยละ -35.3หน่วยงานสรรพสามิตพื้นที่จัดเก็บภาษีเบียร์ ภาษีแบตเตอรี่และภาษีพรมได้ต่้ากว่าเป้าหมาย จัดเก็บได้ลดลงร้อยละ-5.9 และธนารักษ์พื นที่จัดเก็บภาษีและน้าส่งรายได้ลดลงร้อยละ -25.4 ส้าหรับดุลเงินงบประมาณ ในเดือนกุมภาพันธ์2561 เกินดุลจ้านวน 3,387.3 ล้านบาท

 

อาชีพ

               อาชีพการค้า รายการสินค้าและบริการที่ใช้คํานวณ จํานวน 417 รายการ สําหรับจังหวัดปทุมธานีมีอสชีพการค้า จํานวน 271 รายการ ครอบคลุมสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 

 

              อาชีพด้านการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ทําการเกษตร 509,090.50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 56.81 ของพื้นที่ ทั้งหมด ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มที่เอื้อแก่การเพาะปลูก จึงทําให้จังหวัดปทุมธานีมี พื้นที่ทําการเกษตรอยู่ในทุกอําเภอ โดยอําเภอหนองเสือเป็นอําเภอที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชพลังงาน โดยการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีแนวโน้ม ลดลง เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากกรุงเทพมหานคร จนเกิดการขยายตัวของเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งมีได้มีการใช้ประโยชน์ใน การเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกําไร

 

 

 

 

                              อาชีพอุตสาหกรรม  จังหวัดปทุมธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้นจํานวน 3,221 โรงงาน เงินลงทุน377,999,915,725 บาท มีการจ้างงาน 279,667 คน (เป็นชาย 126,931 คน หญิง 152,736คน) แบ่งเป็น 3 จําพวก

 

 

 

 

                                   อาชีพแรงงาน จังหวัดปทุมธานีมีประชากรผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานจํานวน 477,121 คน แบ่งเป็น เพศชาย จํานวน252,945 คน เพศหญิง จํานวน 224,176 คน ในจํานวนนี้เป็นผู้มีงานทํา 427,637คน ผู้ว่างงาน9,484 คน ภาวการณ์ทํางานของประชากรในจังหวัดปทุมธานี แยกออกได้เป็นผู้มีงานทําในภาคการเกษตร62,839 คน หรือร้อยละ 13.44 และผู้มีงานทํานอกภาคการเกษตรจํานวน 404,798 คน หรือร้อยละ86.54โดยกลุ่มผู้ทํางานนอกภาคการเกษตรจะทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด มีจํานวน287,943 คน คิดเป็นร้อยละ 71.13 ของผู้มีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจมีจํานวน 37,626คน คิดเป็นร้อยละ 9.29 การขายส่ง การขายปลีก การบริการ มีจํานวน 33,152 คน คิดเป็นร้อยละ 8.19 ตามลําดับ โดยจังหวัดปทุมธานีมีผู้ว่างงานประมาณ9,484 คน อัตราว่างงานคิดเป็นร้อยละ 2.0

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์

บอนไซประดิษฐ์

สถานที่จำหน่าย : 127/26 หมู่ที่ 1 ซอย 6 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางสุภาพร สุภาพ 02-5986266, 089 6641444

 

เฉาก๊วยลุงชัย

สถานที่จำหน่าย : 99/133 ม.6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อ : 087-0691275 , 02-1932058

 

 

 

  

น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยผสมสมุนไพร ตราอาเมะ

สถานที่จำหน่าย : 1/4 หมู่ 2 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อ : 08 1722 2529

ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย

สถานที่จำหน่าย : 1/4 หมู่ 2 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อ : 08 1722 2529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 277 times Last modified on 05/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.