25/05/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดปทุมธานี
Rate this item
(0 votes)

การศึกษา

จังงหวัดปทุมธานีมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาปทุมธานีให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค (Education and Technology Hub) พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โดยใช้จุดได้เปรียบของการที่มีสถาบันการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี อยู่ในตัวจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

รายชื่อสถาบันการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีมีดังนี้

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์บางกะดี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชมรม นศ.มสธ.ปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 และวิทยาเขตปทุมธานี
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์นพวงศ์
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 • มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • วิทยาลัยการปกครอง
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
 • วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
 • วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
 • โรงเรียน
 • ดูที่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
 • สถาบันวิจัย
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์วิจัยแห่งชาติ
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.)
 • สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (ทีโอที)

 

 

Read 175 times Last modified on 05/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.