25/05/2018

กองทุนและสวัสดิการ

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดปทุมธานี
Rate this item
(0 votes)

กองทุนและสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนเก่าแก่ ประกอบไปดhวย 16 หมู่บ้าน จํานวนประชากร 7,259 คน 13,202 หลังคาเรือน ปัจจุบันกระแสความตื่นตัวในเรื่องกองทุนสวัสดิการชาวบ้านกำลังแพร่หลาย โดยมีรากฐานการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลคลองสาม มีรากฐานมาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 5 ตําบลคลองสาม ตั้งแต่ปี 2541 โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่ได้ประชุมหารือกันและจัดตั้ง เป็นกลุ่มออมทรัพย์มีการออมเป็นประจําทุกเดือน ต่อมาคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์มีแนวคิดร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเพื่อ ประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา โดยเป็นการช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกเท่านั้น แล้วนําดอกผลมาจัด เป็นสวัสดิการในเรื่อง ทุนการศึกษา การเยี่ยมไข้ งานศพ ฯลฯ แต่ก็ยังเป้นการช่วยเหลือกัน 

 

                                                                                

 

          เมื่อประมาณปี 2548 คณะกรรมการกลุ่มออมททรัพย์ จึงมีการจัดประชุม ร่วมกันว่า ควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมา เพื่อขยายสมาชิกเพิ่ม รวมทั้งจะได้ช่วยเหลทอสมาชิกได้อย่างทั่วถึง โดยเปิดรับสมาชิกทั่วไปที่ไม่รวมเฉพาะสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เท่านั้น โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะต้องนำเงินสมทนทุนกองทุนวันละ 1 บาท เพื่อดูแลสมาชิกในหลายๆด้าน เช่น เกิด เจ้บป่วย แก่ชรา ตาย และ การศึกษา  จากนั้นจึง โอนสมาชิกกลุ่มออมทระย์เพื่อการผลิต เข้าเป้นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และเริ่มสมทบกองทุนทุกเดือน เดือนละ 30 บาท เปิดรับสมาชิกใหม่ทั้งสิ้น 120 คน มีเงินกองทุน กว่า 200,000 บาท จากหลายฝ่ายในการสมทบทุน

                                                                         

Read 155 times Last modified on 07/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.