25/05/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดปทุมธานี
Rate this item
(0 votes)

การพัฒนาท้องถิ่น

จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การทบทวนสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)

สามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในส่วนของจังหวัดปทุมธานีได้ ดังนี้

จุดแข็ง

 • ทำเลที่ตั้งเหมาะสม เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าส่งออกที่สำคัญ
 • โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่งผลต่อพื้นที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม
 • มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม
 • ตลาดกลางกระจายสินค้าการเกษตรของประเทศ (ตลาดไท และตลาด 4 มุมเมือง)
 • มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประเพณี
 • มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเป็นแหล่งสนับสนุนเชิงวิชาการในการวิจัยและพัฒนาจังหวัด
 • มีระบบการบริหารจัดการขยะที่มีคุณภาพ

จุดอ่อน

 • ปริมาณและคุณภาพของแรงงานไม่ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต โดยเฉพาะการผลิตอุตสาหกรรม
 • มีปัญหาสังคมค่อนข้างมากโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่
 • มีปัญหาแรงงานต่างด้าว
 • การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจยังมีน้อย (สินค้า OTOP) ของจังหวัดค่อนข้างกระจุกตัว)
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะขยะและน้ำเสีย
 • การจราจรติดขัดมากเนื่องจากเป็นจังหวัดปริมณฑลมีการเจริญเติบโตของเมืองและที่อยู่อาศัย

โอกาส

 • นโยบายภาครัฐ ในการพัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง
 • เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม
 • การเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ช่วยส่งเสริมการค้าขายในภูมิภาคมากขึ้น
 • ภาพลักษณ์เชิงบวกในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาล

 

 

อุปสรรค

 • การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย
 • การแข่งขันทางการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้น
 • ความผันผวนด้านราคาสินค้าเกษตร
 • การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน
 • ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย และโรคระบาด
 • กำลังจะมีรถไฟฟ้า มีผู้อยู่อาศัยในรูปคอนโดมีเนียมมากขึ้น อาจทำให้ระบบสารธารณูปโภคไม่เพียงพอ
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
 2. วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2557-2560 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา คือ ““ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือต่างๆ และการแบ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ที่สำคัญ สามารถกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานีที่สำคัญ 3 ยุทธศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

 1. สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน
 2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาด
 3. ส่งเสริมการบริการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

 1. ส่งเสริมบริโภคปลอดภัย
 2. เพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่สำคัญ
 2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
 4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามประเพณี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

 1. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเปราะบาง
Read 186 times Last modified on 05/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.