26/02/2018

ภัยพิบัติต่าง ๆ

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (จ.พระนครศรีอยุธยา)
Rate this item
(0 votes)

ภัยพิบัติต่างๆ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ภัยพิบัติ

ปัจจุบันสถานการณ์น้าท่วมกลายเป็นปัญหาสาคัญและเร่งด่วนที่ทาให้ทุกฝ่ายวิตกกังวลถึงความรุนแรง โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

ด้วยประสบการณ์ความชานาญในวิชาชีพด้านการบริหารจัดการน้ามากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัททีม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รวบรวม และวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์ โดยได้จัดทาแผนที่แสดงพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมในระดับต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยดังนี้

พื้นที่น้าท่วมปี 2554 : พื้นที่น้าท่วมถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 แสดงไว้ในรูปที่ 1

พื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม ซึ่งมีระดับความเสี่ยงและข้อควรปฏิบัติดังนี้

 

พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ระดับที่ 3 (เสี่ยงสูงสุด)

เป็นพื้นที่น้าท่วมแน่นอน พื้นที่ที่อยู่นอกคันพระราชดาริ จะมีสภาพการท่วมเช่นเดียวกับปี 2538 แต่ระดับสูงกว่า ประมาณ 0.50 เมตร น้าจะท่วมสูงประมาณ 1- 2 เมตร จะท่วมนานประมาณ 1-2 เดือนจาเป็นต้องอยู่กับน้าให้ได้ หรืออพยพไปอยู่ที่อื่น

พื้นที่เสี่ยงระดับ 3 ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ นี้ จะเป็นทางที่น้าจะหลากจากแม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงสู่ทะเลโดยน้าจะใช้เวลาในการเดินทางมาก ได้แก่ พื้นที่บริเวณอาเภอวังน้อย อาเภอหนองเสือ ทางตะวันออกของอาเภอธัญญบุรี พื้นที่ทางตะวันออกของเขตหนองจอก อาเภอบางน้าเปรี้ยว และพื้นที่ฝั่งตะวันออกของคลองพระองค์ไชยานุชิต

 

คันป้องกันน้าท่วมต่างๆ มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถป้องกันได้ และหากมีน้ารั่วเข้ามาในพื้นที่ใดก็จะมีระดับน้าท่วมสูง 1.0 ถึง 2.0 เมตร แล้วแต่ความสูงต่าของแต่ละพื้นที่

พื้นที่เสี่ยงระดับ 3 ด้านตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้แก่ อาเภอลาดบัวหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก อาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอบางใหญ่ และพื้นที่ด้านตะวันตกของถนนกาญจนาภิเษก ที่อยู่เหนือคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นไป และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้าท่าจีน

การเตรียมตัว ให้ขนย้ายทรัพย์ขึ้นที่สูง ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จอดรถยนต์ไว้ในที่สูง และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัททีม

พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ระดับที่ 2 ( สนามบินสุวรรณภูมิน้าไม่ท่วม)

เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นพื้นที่ที่น้าเคยท่วมเมื่อปี 2538 ซึ่งเป็นปีน้าท่วมสูงสุด) เป็นพื้นที่รัฐบาลพยายามป้องกันไม่ให้น้าเข้าท่วม (ต้องสู้กับน้า) หากป้องกันไม่ได้ คันจะพัง น้าจะมาเร็วและแรง ดังนั้นให้ติดตามข่าว และติดตามระดับน้าในคลองตลอดเวลา หากมีรั่วเข้ามาท่วมได้ น้าจะท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตร และจะท่วมนานประมาณ 1-2 เดือน

พื้นที่เสี่ยงระดับ 2 ฝั่งตะวันออก ได้แก่พื้นที่ ฝั่งตะวันออกของอาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอคลองหลวง พื้นที่ที่อยู่เหนือคลองรังสิตประยูรศักดิ์ พื้นที่ที่อยู่เหนือถนนสายไหม และพื้นที่ด้านตะวันออกของถนนหทัยราษฎร์ ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว และพื้นที่ด้านตะวันออกของถนนบางบาหรุไปบางพลี

พื้นที่เสี่ยงระดับ 2 ฝั่งตะวันตกได้แก่ พื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่อยู่ทางตะวันออกของถนนกาญจนาภิเษก มาถึงแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่อาเภอสามพรานที่อยู่ใต้คลองมหาสวัสดิ์ ที่อยู่ห่างจากแม่น้าท่าจีน อาเภอกระทุ่มแบน อาเภอเมืองสมุทรสาครที่อยู่ห่างจากแม่น้าท่าจีน และพื้นที่ด้านตะวันตกของเขตจอมทอง

 

การเตรียมตัว ให้เตรียมย้ายของมีค่าขึ้นที่สูง เตรียมวางแผนหาที่จอดรถยนต์ในที่สูงและติดตามข่าวและเฝ้าระวังใกล้ชิด

พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ระดับที่ 1

เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นพื้นที่น้าไม่ท่วมในปี 2538 แต่มีความเสี่ยงที่จะท่วมได้ในปี 2554 นี้ได้แก่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระดับ 2 และ 3 ดังกล่าวข้างต้น

พื้นที่นี้หากมีการท่วม น้าจะท่วมสูงประมาณ 0.50 เมตร

ในการเตรียมตัวนั้นขอให้ติดตามข่าว และเฝ้าระวัง

Read 155 times Last modified on 25/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.