26/02/2018

การสื่อสารและเชื่อมโยง

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (จ.พระนครศรีอยุธยา)
Rate this item
(0 votes)

                                               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับส่วนราชการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสูตรจังหวัดทั้ง ๔ ด้านตลอดจนหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๕๖ เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งภายในจังหวัด ประเทศและในระดับนานาชาติ โดยคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงทบวง กรม และการให้ความสําคัญในภาพรวมตามที่กําหนดในแผนระดับชาติต่าง ๆ โดยได้กําหนดทิศทางการพัฒนาไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์(Vision)

ข้อมูลครบ ระบบฉับไว บริการทันใจ

พันธกิจ (Mission)

๑. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย

๒. พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้รองรับการบริหารได้อย่างรวดเร็ว

๓. เสริมสร้างขีดความสามารถ กําลังคน ด้าน ICT ของจังหวัดใหทันตอการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

๑. การพัฒนาระบบการสื่อสาร (Development of communication systems)

๒. การพัฒนาข้อมูลและการเรียนรู้(Development data and knowlege)

๓. การพัฒนาระบบการบริการประชาชน (Development public service)

๔. การพัฒนากําลังคนด้าน (Manpower ICT development)

เป้าประสงค์การพัฒนา (Strategic Goal)

๑. ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

จังหวัดอย่างเป็นระบบ เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. ICT ที่ดี นําไปสู่ความคุ้มค่าการประหยัดทรัพยากร การแบ่งปันการเรียนรู้

๓. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้งานที่สะดวก และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

๔.บุคลากรของจังหวัดมีความรู้เชียวชาญในการทํางานและให้บริการที่ต้องใช้ ICT ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

Read 174 times Last modified on 05/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.