26/02/2018

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (จ.พระนครศรีอยุธยา)
Rate this item
(0 votes)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีพื้นที่ป่าไม้

ทรัพยากรน้ำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย เป็นแหล่งน้ำหลัก และมีระบบคลองส่งน้ำชลประทานและคลองน้ำธรรมชาติ เช่น คลองบางบาล คลองบางปลาหมด คลองบางหลวง คลองมหาราช คลองบางแก้ว คลองลาดชะโด คลองบางพระครู คลองกุฎี คลองลาดชิด คลองนาคู คลองพระยาบันลือ คลองขุนศรี คลองไผ่พระ คลองกกแก้ว คลองร่มไทร และคลองปากกราน เป็นต้น ซึ่งจะรับน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนป่าสัก และรับน้ำจากแม่น้ำสายต่างๆ  นอกจากแหล่งน้ำสายต่างๆ แล้ว จังหวัดยังเป็นจุดสูบน้ำดิบจากแม่น้ำทั้งสี่สายเพื่อนำน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาให้บริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

ทรัพยากรน้ำบาดาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะทางธรณีวิทยาตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ ทำให้ลึกลงไปใต้พื้นดินเป็นแหล่งกรวดทรายขนาดใหญ่ เม็ดกรวด และทรายมีขนาดใหญ่และมีลักษณะกลมมน น้ำบาดาลสะสมตัวอยู่ระหว่างช่องว่างและเม็ดกรวดและทราย แทรกสลับอยู่กับชั้นดินเหนียว ทำให้มีชั้นน้ำบาดาลหลายชั้น และเป็นชั้นน้ำที่แผ่ขยายออกไปในแนวราบอย่างกว้างขวาง มีคุณสมบัติทางอุทกธรณีวิทยาเฉพาะตัว ซึ่งเป็นลักษณะที่พบอยู่ในชั้นน้ำบาดาลส่วนใหญ่ของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ กล่าวคือ ชั้นน้ำบาดาลแต่ละชั้นจะมีชั้นดินเหนียวรองรับอยู่ด้านล่าง และปิดทับอยู่ด้านบน จัดเป็นชั้นน้ำบาดาลใต้แรงดัน (Confined aquifer)

ทรัพยากรสัตว์ป่า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีอุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอื่นๆ มีเพียงเขตอนุรักษ์พันธุ์นกที่มีความสำคัญระดับชาติ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่ และนกน้ำอีกหลายชนิด เช่น นกยางและนกเป็ดน้ำ สภาพแวดล้อมยังสงบเงียบ มีคลองชลประทาน และปลาเป็นจำนวนมาก

ทรัพยากรดิน

มีชุดดิน อยู่ 7 ชุด ดังนี้

ดินชุดเสนา มีลักษณะเป็นดินเหนียวตลอดชั้น มีความลึกดินมาก การระบายน้ำช้า อินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงไม่เหมาะสมในการเพาะพืชไร่ แต่เหมาะสมในการปลูกข้าว และมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่บริเวณตำบลบ้านใหม่ ตำบลวัดตูม ตำบลสวนพริก ตำบลเกาะเรียน และตำบลป้อม

ดินชุดเสนา อยู่บริเวณตำบลปากกราน ตำบลคลองสวนพลู มีความลึกของดินมาก เนื่อดินเหนียวตลอดชั้น สีเทาเข้ม มีระดับความลึก 150 ซม. การระบายน้ำช้ามากปริมาณโปแตสเซี่ยมสูงมากมีพีเอส4.5-5.0 ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ มีปัญหาน้ำท่วม มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว แต่มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรดหรือดินเปรี้ยว

ดินชุดท่าม่วง มีความลึกของดินมาก อยู่บริเวณตำบลบ้านใหม่ ตำบลวัดตูม การระบายน้ำดีปานกลาง มีอินทรีย์วัตถุปานกลาง มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ แต่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว

ดินชุดราชบุรี อยู่บริเวณตำบลบ้านเกาะ ตำบลวัดตูม ตำบลคลองสระบัว ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูเขาทอง และตำบลสวนพริก ลักษณะดินเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มปนน้ำตาล การระบายน้ำค่อข้างเลว ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่เหมาะสมในการปลูกข้าว

ดินชุดสิงห์บุรี อยู่บริเวณตำบลสวนพริก เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอดชั้นดิน การระบายน้ำเลว ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านช้า มีน้ำในระดับความลึก 100 ซม. เป็นเวลา 1-2 ชม. มีอินทรีย์วัตถุปานกลาง มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่

ดินชุดสิงห์บุรี ดินชั้นล่างเป็นกรด ดินชุดนี้จะอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของตำบลบ้านใหม่ ลักษณะดินเหมือนกับดินชุดสิงห์บุรี คือมีการระบายน้ำเลว ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ เหมาะสมในการปลูกข้าว

ดินชุดบางปะอิน จะอยู่บริเวณตำบลสำเภอล่ม ตำบลบ้านเกาะ การระบายน้ำค่อนข้างเลวและช้า ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวและพืชไร่ แต่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำท่วมในการปลูกพืชไร่

ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำผิวดิน

แม่น้ำ มีแม่น้ำสายสำคัญ จำนวน 3 สาย ได้แก่

แม่น้ำป่าสัก ไหลมาากอำเภอนครหลวง ผ่านตำบลบ้านเกาะ ตำบลหัวรอ ตำบลกะมัง ตำบลหิรัตนไชย ตำบลลองสวนพลู และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลป้อมเพชร

แม่น้ำลพบุรี ไหลมาจากอำเภอบางปะหัน ผ่านตำบลสวนพริก และตำบลบ้านเกาะ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ

แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านเข้ามาจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผ่านตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลปากกราน ตำบลสำเภาล่ม ตำบลประตูชัย ตำบลคลองตะเคียน ตำบลคลองสวนพลู ตำบลกาะเรียน และตำบลบ้านรุน

ลำคลองธรรมชาติ ลำคลองที่สำคัญได้แก่

คลองหางกระเบนเหนือ

คลองหางกระเบนใต้

คลองมหาพราหมณ์

คลองมะขามเทศ

คลองวัดป้อม

คลองปากกราน

คลองตะเคีรยน

คลองวัดไก่เตี้ย

คลองบางหวาน

คลองโคกเหนือ

คลองสวนพลู

คลองสวัสดี

คลองเตาอิฐ

คลองข้าวสาร

คลองไผ่ลิง

คลองกุฎีดาว

แหล่งน้ำชลประทาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตบริการตามโครงการชลประทาน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

โครงการชลประทานบางบาล มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต ตำบลบ้านป้อม ตำบลปากกราน ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองตะเคียน ตำบลบ้านรุน

โครงการชลประทานมหาราช มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต ตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูทอง ตำบลวัดตูม ตำบลลุมพลี ตำบลสวนพริก

โครงการชลประทานเริงราง มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต ตำบลบ้านเกาะ และตำบลสวนพริก

โครงการชลประทาน มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต ตำบลบ้านเกาะ ตำบลเกาะเรียน ตำบลหันตรา และตำบลคลองสวนพลู

Read 1060 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.