26/02/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (จ.พระนครศรีอยุธยา)
Rate this item
(0 votes)

เศรษฐกิจอาชีพ และ ผลิตภัณฑ์

  1. ด้านธุรกิจการค้าและบริการ

  สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยทั่วไปเป็นสภาพเศรษฐกิจที่พึ่งพาในการผลิตในสาขาการค้าและการบริการเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการค้า  และการบริการ   ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณเขตเทศบาลเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้งเป็นศูนย์การค้า บริการ การท่องเที่ยวและสถาบันการเงินของจังหวัดอีกด้วย ศูนย์กลางแหล่งที่ตั้งของธุรกิจการค้าและบริการมีอยู่ 3 บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลม (อันเป็นย่านธุรกิจการค้าเก่าแก่ ปัจจุบันค่อนข้างซบเซา) บริเวณตลาดหัวรอ และบริเวณตลาดเจ้าพรหม

  1. การพาณิชยกรรม

ในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  12  แห่ง ส่วนสถาบันการเงินกู้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ บริษัทประกันภัย ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีอยู่ประมาณ  6  แห่ง และบริษัทอื่น ๆ ประมาณ  49  แห่ง

ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีตลาด 3 แห่ง คือ ตลาดสดและตลาดขายของแห้งและอาหารสำเร็จรูปของเทศบาล จำนวน 2 ตลาด (ตลาดเจ้าพรหม 1 และตลาดเจ้าพรหม 2) และตลาดหัวรอ   ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมีประชาชนมาค้าขายของในช่วงตอนเช้าบริเวณตลาดประจักษ์ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแต่ไม่ได้จัดตั้งเป็นตลาด

  1. ด้านการท่องเที่ยว

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ 11 จังหวัด เป็นจังหวัดท่องเที่ยว  เมื่อวันที่   20   มีนาคม   2533 โดยให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งตามข้อเสนอของ กรอ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ซึ่งมีผลให้ภาคเอกชนมาลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนั้นการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   ภาคกลางตอนบน ให้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งจัดตั้งศูนย์กลางส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมภาคกลางตอนบน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมประเพณีในอดีต ที่สืบทอดเป็นมรดกสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติจนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกของโลก

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจำแนกตามลักษณะเด่น ๆ  ของการท่องเที่ยวเป็น   3   ประเภท   ดังนี้

  1. แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
  2. แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม
  3. แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจ

อาชีพ

อาชีพที่ผู้มีงานทำประกอบอาชีพมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จำนวน 123,900 คน คิดเป็นร้อยละ 24.77 รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จำนวน 87,292 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45 อันดับที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 80,005 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41 อันดับที่ 4 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการ ให้บริการ จำนวน 63,427 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01 และอันดับที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ การประมง จำนวน 45,732 คิดเป็นร้อยละ 9.38 เกษตรตกร ซึ่งมี มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 1,055,899.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.08 ของพื้นที่ทั้งหมด มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำการเกษตร จำนวน 50,338 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.60 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด นอกจากนี้ อาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนยังอยู่ในภาค การค้าการบริการ และ การท่องเที่ยว

 

 

ผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

สถานที่จำหน่าย : 43 หมู่ 12 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ติดต่อ : 08 5422 3817

 

 

 

 

 

ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา 19 ม.8 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

ติดต่อ : 085-812-8768

 

 

 

งอบใบลาน

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพจักสานงอบ 57/1 หมู่ 5 บ้านบางนางร้า ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ติดต่อ : คุณธาราวุฒิ จุลวงติดต่อ  035 301170, 08 9762 3504

 

 

Read 329 times Last modified on 05/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.