26/02/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (จ.พระนครศรีอยุธยา)
Rate this item
(0 votes)

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับโอนมาจากเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาซึ่งเดิมสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๓/๒ ตารางวา ตั้งบนเลขที่ ค.๑๓๐ ถนนอู่ทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติของโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ ปรากฏในแผ่นศิลาจารึก (ยังปรากฏในปัจจุบัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหัดพระนครศรีอยุธยา) ดังนี้

“ศุภมัศดุ พระพุทธสาสนกาลล่วงแล้ว ๒๔๕๕ พรรษา มุสิกสังวัจฉรกติกมาศอัฐมีดิถีสุกรปักษ์โสรวารสุริยคติกาลที่ ๑๖ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ ตรงกับวันบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชาธิราช ซึ่งเสด็จสวรรคตพอล่วงมาได้ ๒ ขวบปี เป็นกาลกำหนดสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงรับอัญเชิญของประชาชนชาวมณฑลกรุงเก่า ทรงพระราชอุสาหเสด็จขึ้นมาเปิดโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นมาใหม่ในกรุงเก่า จึงได้พระราชทานนามไว้ให้เรียกว่าโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ และเมื่อเสด็จทอดพระเนตรโรงพยาบาล เห็นยังขาดเครื่องจำหน่ายน้ำให้สะอาดอันเป็นสิ่งสำคัญควรมีสำหรับโรงพยาบาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ ๖,๐๐๐ บาท ให้สร้างประปาสำหรับโรงพยาบาลนี้ เป็นพระราชูปการกิจในส่วนพระองค์ เพิ่มพูนประโยชน์แก่การโรงพยาบาลสืบไป

ปฐมเหตุแห่งการสร้างโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศนี้ จำเดิมแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ประชาชนชาวมณฑลกรุงเก่าทุกชาติทุกชั้น บรรดาศักดิ์มีความประสงค์จะเข้าทุนกันสร้างปิยราชานุเสาวรีย์ ไว้เฉลิมพระเกียรติยศสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาคิดกันว่าเมื่อพระองค์ยังเสด็จดำรงพระชนม์อยู่ย่อมทรงแสดงพระราชนิยมให้ปรากฏอยู่เนืองๆว่าพระองค์พอพระราชหฤทัยในบรรดากาลซึ่งเป็นประโยชน์แก่พระราชอาณาจักรแลเป็นคุณแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินยิ่งกว่าอย่างอื่นจึงได้ตกลงความเห็นพร้อมกันว่าควรจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นไว้เป็นปิยราชานุเสาวรีย์ ได้นำความทั้งนี้ขึ้นกราบบังคมทูลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงอนุโมทนา โดยทรงพระราชดำริเห็นว่า การเฉลิมพระเกียรติยศด้วยสร้างสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอนุสาวรีย์อันสมควรยิ่งนักทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับจะพระราชทานพระบรมราชชูปถัมภ์ให้พ้นความขัดข้องทั้งปวงพระยาโบราณราชธานินทร์สยามินทรภักดีพิริยพาหะ(พรเดชะคุปต์)ข้าหลวงเทศาภิบาลจึงได้รับเป็นประธานจัดการเรี่ยไรได้ทรัพย์เป็นจำนวน ๖๕,๗๕๗ บาท

อนึ่งตามความประสงค์ของผู้บริจาคทรัพย์คราวแรกมากด้วยกันขอให้มีส่วนได้ทำการกุศลถวายที่พระบรมศพเมื่อร.ศ.๑๒๙จึงได้นำเงินรายนี้เข้าไปติดเทียนบูชากัณฑ์เทศน์ แลสดัปกรณ์ถวายที่พระบรมศพสิ้นเงิน๒๐๐บาทเหลือเงินไว้สำหรับบำรุงโรงพยาบาล๑๔,๓๐๔บาท ๔๕สตางค โรงพยาบาลนี้จะได้มอบให้แพทย์หลวงจัดการรักษาเป็นโรงพยาบาลสำหรับเมืองกรุงเก่าต่อไป

ด้วยอำนาจกุศลบุญราศีบังเกิดแก่ความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้งอันเป็นเหตุให้สร้างโรงพยาบาลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรดาได้ช่วยกันสร้างขอพระราชทานอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชาธิราชพระองค์เสด็จสถิตในทิพยสถานแห่งใดๆขอจงได้ทรงรับส่วนกุศลแลทรงอนุโมทนาในประโยชน์ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้พร้อมกันจัด โดยเชื่อแน่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งต้องตามพระราชประสงค์สนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้ แลขอให้ความกตัญญูกตเวทีจงเป็นเยี่ยงอย่างแก่บรรดาประชาชนสืบไปในอนาคตกาลด้วยเทอญ”

รายนามผู้บริหารโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ

และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ - สกุล

ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ – ปัจจุบัน

หลวงขจรเวชกิจ

๒๔๕๖-๒๔๖๑      

ขุนแผ้วภัยพยาธิ์

๒๔๖๘-๒๔๗๙

ขุนจันทรเวชสมาน

๒๔๗๙-๒๔๘๓

ขุนนิพัธิ์สุขกิจ

๑๐ ก.ค ๒๔๘๓ - ๓๐ พ.ย ๒๔๙๕

ขุนสิงหโชติสุขแพทย์

๑ ธ.ค ๒๔๙๕- ๓๑ ธ.ค ๒๕๐๐

นายแพทย์พิเชียร จารุพันธ์

๑ ม.ค ๒๕๑๗ - ๓๑ ธ.ค ๒๕๑๖

นายแพทย์สรานต์ นุกูลการ

๑ ม.ค ๒๕๑๗ - ๒๖ เม.ย ๒๕๑๙

นายแพทย์พิเชียร จารุพันธ์

๒๗ เม.ย ๒๕๑๙ – ๓๐ ก.ย ๒๕๒๔

นายแพทย์สุชาติ จันทร์บรรจบ

๑ ต.ค ๒๕๒๔ – ๓๑ ต.ค ๒๕๒๗

นายแพทย์มนูญ ฤทธิ์สิทธิ์

๑ พ.ย ๒๕๒๗ – ๙ ต.ค ๒๕๒๘

แพทย์หญิงทัศนีย์ เอมอมร

๑๐ ต.ค. ๒๕๒๘ – ๒๔ ต.ค ๒๕๓๔

นายแพทย์สมชัย ศิริกนกวิไล

๒๔ ต.ค ๒๕๓๔ – ๒๖ ม.ค ๒๕๓๖

นายแพทย์รัตนชัย จุลเนตร

๒๖ ม.ค ๒๕๓๖ – ๗ ต.ค ๒๕๓๖

นายแพทย์นรังสันต์ พีรกิจ (ร.ก.)

๗ ต.ค ๒๕๓๖ – ๒๙ เม.ย ๒๕๓๗

นายแพทย์อุทัย จินดาพล

๒๙ เม.ย ๒๕๓๗ – ๔ พ.ค ๒๕๓๘

นายแพทย์สามารถ ทองคำสมุทร

๔ พ.ค ๒๕๓๘ – ๑๓ ต.ค ๒๕๔๐

นายแพทย์ชาญชัย รุ่งศิริแสงรัตน์

๑๓ ต.ค ๒๕๔๐ – ๑๒ ต.ค ๒๕๔๑

นายแพทย์พิเชฐ จันทอิสสระ

๓ พ.ย ๒๕๔๑ – ๑๔ ต.ค ๒๕๔๒

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น

๑๔ ต.ค ๒๕๔๒ – ๑๙ ต.ค ๒๕๔๓

นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

๑๙ ต.ค ๒๕๔๓ – ๑๔ ม.ค ๒๕๔๘

นายแพทย์รัตนชัย จุลเนตร

นายแพทย์สมชัย วิโรจน์แสงอรุณ

นายแพทย์สมพงษ์ บุญสืบชาติ

นายแพทย์วีระพล ธีระพันธ์เจริญ

นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ

๑๙ ม.ค ๒๕๔๘ – ๓๐ ก.ย ๒๕๕๔

๑ ต.ค ๒๕๕๔ – ๒๖ ม.ค ๒๕๕๕

๒๗ ม.ค ๒๕๕๕ – ๑๒ ก.พ ๒๕๕๖

๔ มี.ค ๒๕๕๖ – ๑๑ ก.ค ๒๕๕๖

๑๒ ก.ค ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

 

อาคารเดิมก่อนปรับปรุง

อาคารเดิมก่อนปรับปรุง

อาคารสำนักงานสาธารณสุ

 

 

ขปัจจุบัน 

Read 274 times Last modified on 25/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.