26/02/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (จ.พระนครศรีอยุธยา)
Rate this item
(0 votes)

 

การศึกษาและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนักอธิการบดี หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

สถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร) อำเภอบางปะอิน

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภออุทัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร

วิทยาลัยการอาชีพเสนา อำเภอเสนา

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช อำเภอมหาราช

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ อำเภอเสนา

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย (บ้านอ้อวิทยาคาร) อำเภอผักไห่

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

สถานศึกษาขนาดใหญ่

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์1" อำเภอบางปะอิน

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อำเภอเสนา

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกุล" อำเภอท่าเรือ

โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกุล" อำเภอภาชี

สถานศึกษาขนาดกลาง

โรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน

โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา อำเภอวังน้อย

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ วังน้อย

โรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร

โรงเรียนนครหลวงอุดมรัตช์วิทยา นครหลวง

โรงเรียนผักไห่ "สุธาประมุข" อำเภอผักไห่

โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อำเภอลาดบัวหลวง

 

Read 144 times Last modified on 25/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.