26/02/2018

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

Written by  โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (จ.พระนครศรีอยุธยา)
Rate this item
(0 votes)

 

 

 ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติและความเป็นมา

เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า"

ประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎรที่หลบหนีไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า"

เมื่อ พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงยกเมืองกรุงเก่าขึ้นเป็น หัวเมืองจัตวา เช่นเดียวกับในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้น โปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยให้รวมเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกัน 3-4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ. 2438 โปรดให้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา อ่างทอง สระบุรี พระพุทธบาทลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี รวมเมืองพระพุทธบาทเข้ากับเมืองสระบุรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา และในปี พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชื่อจาก "มณฑลกรุงเก่า" เป็น "มณฑลอยุธยา" ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธยามีผลให้อยุธยามีความสำคัญทางการบริหารการปกครองมากขึ้น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยา เพื่อเป็นการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ ประจวบกับในปี พ.ศ. 2498 นายกรัฐมนตรีประเทศพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อปฏิสังขรณ์วัดและองค์พระมงคลบพิตร เป็นการเริ่มต้นบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็น "มรดกโลก" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยา

คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

 

ตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าภายในประสาทใต้ต้นหมัน ดวงตราประจำจังหวัดนี้มาจากตำนานการสร้างเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเล่ากันว่าในปี พ.ศ.1890 โรคห่าระบาดจนผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงอพยพย้ายผู้คนออกจากเมืองเดิมมาตั้งเมืองใหม่ที่ตำบลหนองโสน ซึ่งมีแม่น้ำล้อมรอบระหว่างที่ปักเขตราชวัติฉัตรธง ตั้งศาลเพียงตา กระทำพิธีกลบบัตร สุมเพลิง ปรับสภาพพื้นที่เพื่อตั้งพระราชวังอยู่นั้น ปรากฏว่าเมื่อขุดมาถึงใต้ต้นหมันได้พบหอยสังข์ทักษิณาวัตรบริสุทธิ์ พระเจ้าอู่ทอง ทรงโสมนัสในศุภนิมิตนั้นจึงสร้างปราสาทน้อยขึ้นเป็นที่ประดิษฐานหอยสังข์ดังกล่าว

 

ธงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็น 3 แถบเท่าๆกัน มี 2 สี โดยมีสีฟ้าอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงแทบสีฟ้ามีตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตรใต้ต้นหมัน ใต้รูปปราสาทมีคำว่า “อยุธยา” คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้า 2 แถบ

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,597,900 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชียประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี

ทิศใต้                    ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขาและป่าไม้ มีน้ำไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี และแม่น้ำน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีลำคลองใหญ่น้อย รวม 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ำเกือบทั่วบริเวณพื้นที่

 

ผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

                                                                                                                                              

                                                               

นายเรวัต   ประสงค์                                       ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 รองผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด

 

ชื่อ

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง

1. เจ้าพระยาชัยวิชิตสิทธิสงคราม

สมัยรัชกาลที่ 1

2. พระยาชัยวิชิตสิทธิสาตรามหาประเทศราชสุรชาติเสนาบดี

สมัยรัชกาลที่ 3

3. พระยามหาสิริธรรมพโลปถัมภ์เทพทราวดีศรีรัตนธาดามหาปเทศาธิบดีอภัยพิริยะปรากรมพาหุ

สมัยรัชกาลที่ 4

4. พระยาสีหราชฤทธิไกรยุตินัเนติธรรมธาดามหาปเทศาธิบดีอภัยพิริยะปรากรมพาหุ

สมัยรัชกาลที่ 4

5. พระยาชัยวิชิตสิทธิศักดามหานคราธิการ

สมัยรัชกาลที่ 4

6. พระยาชัยวิชิตสิทธิสาตรามหาปเทศาธิบดี (สิงห์โต)

สมัยรัชกาลที่ 5

7. พระยาเพชรชฎา (นาค ณ ป้อมเพชร)
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น พระยาชัยวิชิตสิทธิศักดามหานคราธิการ

สมัยรัชกาลที่ 5

8. หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ (พร เดชะคุปต์)
ภายหลังเลื่อนเป็น พระอนุรักษ์ภูเบศร์ และพระยาโบราณบุรานุรักษ์ ตามลำดับ

สมัยรัชกาลที่ 5

9. พระยาพิทักษ์เทพธานี (ชุ่ม อรรถจินดา)

สมัยรัชกาลที่ 5

10. หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร)

สมัยรัชกาลที่ 5

11. พระยาอมรฤทธิธำรง (ฉี่ บุนนาค)

พ.ศ. 2454–2455

12. หลวงพิทักษ์ฤทธิรงค์ (บุญ บุญอารักษ์)

พ.ศ. 2455

13. พระพิทักษ์เทพธานี (พร พิมพะสุต)

พ.ศ. 2456–2459

14. พระพิทักษ์เทพธานี (ปุ่น อาสนจินดา)

พ.ศ. 2459–2462

15. พระยาอมรฤทธิธำรง (บุญชู บุนนาค)

พ.ศ. 2462–2465

16. พระทวาราวดีภิบาล (เชย ชัยประภา)

พ.ศ. 2465

17. พระยากรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต)

พ.ศ. 2465–2468

- พระทวาราวดีภิบาล (เชย ชัยประภา) ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2468–2472

18. พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)

พ.ศ. 2472–2474

19. พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิชูโต)

พ.ศ. 2474–2476

20. พระณรงค์ฤทธิ์ (ชาย ดิฐานนท์)

พ.ศ. 2476–2479

21. พระชาติตระการ (ม.ร.ว. จิตร คเนจร)

พ.ศ. 2479–2482

22. หลวงบริหารชนบท (ส่าน สีหไตรย์)

พ.ศ. 2482–2484

23. หลวงประสิทธิบุรีรักษ์ (ประยงค์ สุขะปิยังคุ)

พ.ศ. 2484–2489

24. ขุนปฐมประชากร (สมบูรณ์ จันทรประทีป)

พ.ศ. 2489–2490

25. พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค)

พ.ศ. 2490–2495

26. ถนอม วิบูลษ์มงคล

พ.ศ. 2495–2495

27. ขุนธรรมรัฐูธุราทร (ธรรมรัตน์ โรจนสุนทร)

พ.ศ. 2495–2496

28. เกียรติ ธนกุล

พ.ศ. 2496–2497

29. สง่า ศุขรัตน์

พ.ศ. 2497–2498

30. สุทัศน์ สิริสวย

พ.ศ. 2498–2502

31. พ.ต.อ. เนื่อง รายะนาค

พ.ศ. 2502–2510

32. จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พ.ศ. 2510–2514

33. วรวิทย์ รังสิโยทัย

พ.ศ. 2514–2516

34. ร.ต.ท. ระดม มหาศรานนท์

พ.ศ. 2516–2517

35. วิทยา เกษรเสาวภาค

พ.ศ. 2517–2519

36. สมพร ธนสถิตย์

พ.ศ. 2519–2520

37. วิเชียร เวชสวรรค์

พ.ศ. 2520–2521

38. สุชาติ พัววิไล

พ.ศ. 2521–2523

39. ฉลอง วงษา

พ.ศ. 2523–2524

40. ร.ต. กิติ ประทุมแก้ว

พ.ศ. 2524–2529

41. ชัยวัฒน์ หุตะเจริญ

พ.ศ. 2529–2534

42. ปรีดี ตันติพงศ์

พ.ศ. 2534–2537

43. บรรจง กันตวิรุฒ

พ.ศ. 2537–2540

44. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

พ.ศ. 2540–2542

45. ฐิระวัตร กุลละวณิชย์

พ.ศ. 2542–2545

46. สุรพล กาญจนะจิตรา

พ.ศ. 2545–2546

47. สมศักดิ์ แก้วสุทธิ

พ.ศ. 2546–2548

48. สมชาย ชุ่มรัตน์

พ.ศ. 2548–2549

48. เชิดพันธ์ ณ สงขลา

พ.ศ. 2550–2551

50. ปรีชา กมลบุตร

พ.ศ. 2551–2552

51. วิทยา ผิวผ่อง

พ.ศ. 2552–2557

52. อภิชาติ โตดิลกเวชช์

พ.ศ. 2557–2558

53. ประยูร รัตนเสนีย์

พ.ศ. 2558–2559

54. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน

 

การแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน

ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 16 อำเภอ ได้แก่

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อำเภอท่าเรือ

อำเภอนครหลวง

อำเภอบางไทร

อำเภอบางบาล

อำเภอบางปะอิน

อำเภอบางปะหัน

อำเภอผักไห่

อำเภอภาชี

อำเภอลาดบัวหลวง

อำเภอวังน้อย

อำเภอเสนา

อำเภอบางซ้าย

อำเภออุทัย

อำเภอมหาราช

อำเภอบ้านแพรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

มีจำนวนทั้งสิ้น 157 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่งเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 30 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง โดยเทศบาลสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ดังนี้

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองอโยธยา

อำเภอท่าเรือ

เทศบาลตำบลท่าเรือ

เทศบาลตำบลท่าหลวง

อำเภอนครหลวง

เทศบาลตำบลนครหลวง

เทศบาลตำบลอรัญญิก

อำเภอบางไทร

เทศบาลตำบลบางไทร

เทศบาลตำบลราชคราม

อำเภอบางบาล

เทศบาลตำบลบางบาล

เทศบาลตำบลมหาพรามณ์

อำเภอบางปะอิน

เทศบาลตำบลบางปะอิน

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

เทศบาลตำบลธพระอินทราชา

เทศบาลตำบลปราสาททอง

เทศบาลตำบลคลองจิก

เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

เทศบาลตำบลบางกระสั้น

เทศบาลตำบลบ้านกรด

เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

อำเภอบ้านแพรก

เทศบาลตำบลบ้านแพรก

อำเภอบางปะหัน

เทศบาลตำบลบางปะหัน

อำเภอผักไห่

เทศบาลเมืองผักไห่

เทศบาลตำบลลาดชะโด

อำเภอภาชี

เทศบาลตำบลภาชี

อำเภอลาดบัวหลวง

เทศบาลตำบลหลาดบัวหลวง

เทศบาลตำบลสามเมือง

อำเภอวังน้อย

เทศบาลเมืองลำตาเสา

อำเภอเสนา

เทศบาลเมืองเสนา

เทศบาลตำบลสามกอ

เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด

เทศบาลตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบลหัวเวียง

อำเภออุทัย

เทศบาลตำบลอุทัย

อำเภอมหาราช

เทศบาลตำบลมหาราช

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติศาสตร์

พ.ศ. 2440 ตั้งอำเภอมีชื่อว่า อำเภอรอบกรุง

พ.ศ. ....... เปลี่ยนชื่ออำเภอจาก อำเภอรอบกรุง เป็นอำเภอกรุงเก่า

วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2481 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2492 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา และ ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในพื้นที่ ตำบลหอรัตนไชย ตำบลหัวรอ ตำบลท่าวาสุกรี และ ตำบลกะมัง 

วันที่ 20 มิถุนายน 2499 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 2 และ โอนพื้นที่ตำบลประตูชัย เข้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา 

วันที่ 13 มีนาคม 2500 เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอกรุงเก่า เป็น อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2505 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 3 

วันที่ 11 มิถุนายน 2506 โอนพื้นที่หมู่ 1(ในสมัยนั้น) ตำบลคลองสระบัว (ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา) ขึ้นกับ ตำบลหัวรอ 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2514 จัดตั้งสุขาภิบาลอโยธยา ในพื้นที่บางส่วนของตำบลไผ่ลิง บางส่วนของตำบลหันตรา และ บางส่วนของตำบลคลองสวนพลู 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลอโยธยา เป็น เทศบาลตำบลอโยธยา

วันที่ 16 ธันวาคม 2542 ยกฐานะจากเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็น เทศบาลนครนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลอโยธยา เป็น เทศบาลเมืองอโยธยา 

วันที่ ....... เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลนครนครศรีอยุธยา เป็น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางปะหันและอำเภอนครหลวง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุทัย

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางปะอิน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางไทรและอำเภอบางบาล

 

 

 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 21 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 120 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

ประตูชัย

-

 

(Pratu Chai)

       

12.

วัดตูม

   

(Wat Tum)

2.

กะมัง

-

 

(Kamang)

       

13.

หันตรา

   

(Hantra)

3.

หอรัตนไชย

-

 

(Ho Rattanachai)

       

14.

ลุมพลี

   

(Lumphli)

4.

หัวรอ

-

 

(Hua Ro)

       

15.

บ้านใหม่

   

(Ban Mai)

5.

ท่าวาสุกรี

-

 

(Tha Wasukri)

       

16.

บ้านเกาะ

   

(Ban Ko)

6.

ไผ่ลิง

7 หมู่บ้าน

 

(Phai Ling)

       

17.

คลองสวนพลู

   

(Khlong Suan Phlu)

7.

ปากกราน

11 หมู่บ้าน

 

(Pak Kran)

       

18.

คลองสระบัว

   

(Khlong Sa Bua)

8.

ภูเขาทอง

2 หมู่บ้าน

 

(Phukhao Thong)

       

19.

เกาะเรียน

   

(Ko Rian)

9.

สำเภาล่ม

10 หมู่บ้าน

 

(Samphao Lom)

       

20.

บ้านป้อม

   

(Ban Pom)

10.

สวนพริก

7 หมู่บ้าน

 

(Suan Phrik)

       

21.

บ้านรุน

   

(Ban Run)

11.

คลองตะเคียน

6 หมู่บ้าน

 

(Khlong Takhian)

                 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประตูชัยทั้งตำบล ตำบลกะมังทั้งตำบล ตำบลหอรัตนไชยทั้งตำบล ตำบลหัวรอทั้งตำบล ตำบลท่าวาสุกรีทั้งตำบล ตำบลหันตราบางส่วน ตำบลบ้านเกาะบางส่วน ตำบลคลองสวนพลูบางส่วน ตำบลคลองสระบัวบางส่วน และตำบลเกาะเรียนบางส่วน

เทศบาลเมืองอโยธยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ลิงทั้งตำบล ตำบลหันตรา (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) และตำบลคลองสวนพลู (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากกรานทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเขาทองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำเภาล่มทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนพริกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองตะเคียนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดตูมทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันตรา (นอกเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุมพลีทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสระบัว (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู (นอกเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา) ตำบลเกาะเรียน (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) และตำบลบ้านรุนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านป้อมทั้งตำบล

 

 

อำเภอท่าเรือ

ท่าเรือ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอนครน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2487 จัดตั้งเทศบาลตำบลท่าเรือ ในท้องที่บางส่วนตำบลท่าเรือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าหลวง(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น ในสมัยนั้น) บางส่วนของตำบลท่าเรือ และ บางส่วนของตำบลจำปา และ ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น (ในสมัยนั้น) 

วันที่ 21 ตุลาคม 2517 โอนพื้นที่ตำบลท่าเรือที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ (ในสมัยนั้น) ไปขึ้นกับตำบลจำปา

วันที่ 25 ธันวาคม 2524 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ ให้ครอบคลุมตำบลท่าเรือทั้งหมด 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลท่าหลวง เป็น เทศบาลตำบลท่าหลวง

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอท่าเรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอนพุดและอำเภอบ้านหมอ (จังหวัดสระบุรี)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเสาไห้และอำเภอหนองแซง (จังหวัดสระบุรี)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภาชี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครหลวง

 

 

 

 

 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอท่าเรือแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 84 หมู่บ้าน

1.

ท่าเรือ

   

(Tha Ruea)

   

-

       

6.

วังแดง

   

(Wang Daeng)

   

8 หมู่บ้าน

2.

จำปา

   

(Champa)

   

9 หมู่บ้าน

       

7.

โพธิ์เอน

   

(Pho En)

   

6 หมู่บ้าน

3.

ท่าหลวง

   

(Tha Luang)

   

10 หมู่บ้าน

       

8.

ปากท่า

   

(Pak Tha)

   

8 หมู่บ้าน

4.

บ้านร่อม

   

(Ban Rom)

   

9 หมู่บ้าน

       

9.

หนองขนาก

   

(Nong Khanak)

   

10 หมู่บ้าน

5.

ศาลาลอย

   

(Sala Loi)

   

15 หมู่บ้าน

       

10.

ท่าเจ้าสนุก

   

(Tha Chao Sanuk)

   

9 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอท่าเรือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลท่าเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเรือทั้งตำบล

เทศบาลตำบลท่าหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจำปาและบางส่วนของตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจำปา (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าหลวง)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าหลวง)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านร่อมทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาลอยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแดงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์เอนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากท่าทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนากครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขนากทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุกทั้งตำบล

 

อำเภอนครหลวง

ประวัติ

ในสมัยอยุธยานั้น บริเวณนอกกำแพงเมืองถูกแบ่งออกเป็นเขตการปกครอง 3 เขต เรียกว่าแขวง (ภายหลังเปลี่ยนมาเรียกอำเภอ) ประกอบด้วยแขวงขุนนคร แขวงขุนเสนา และแขวงขุนอุทัย

แขวงขุนนครนั้น ต่อมาแยกออกเป็นแขวง คือ

แขวงนครใหญ่ ซึ่งต่อมาแยกเป็น แขวงนครใหญ่ (อำเภอมหาราชในปัจจุบัน) และ แขวงนครใน (อำเภอบางปะหันในปัจจุบัน)

แขวงนครน้อย ต่อมาก็แยกออกเป็น 2 แขวงเช่นกัน คือ

แขวงนครน้อย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอท่าเรือ

แขวงนครกลาง ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเรียกว่า อำเภอนครกลาง มีที่ว่าการอำเภออยู่ที่ตำบลบ่อโพง แต่ด้วยสถานที่ตั้ง ณ ตำบลบ่อโพงนั้นไม่เป็นศูนย์กลาง ในเวลาต่อมาจึงมีการย้ายที่ว่าการอำเภอนครกลางมาอยู่ที่ตำบลนครหลวง (เหตุที่ชื่อตำบลนครหลวงเพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนครหลวง) แล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น อำเภอนครหลวง จนถึงปัจจุบัน

ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 ถึงปัจจุบัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2490 โอนพื้นที่หมู่ 10-14 ตำบลพระนอน (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับ ตำบลท่าช้าง (หมู่ 3-7 ในขณะนั้น) 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2494 โอนพื้นที่หมู่ 7 ตำบลบางระกำ (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับ ตำบลนครหลวง (หมู่ 8 ในขณะนั้น) 

วันที่ 10 ธันวาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลนครหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลนครหลวง บางส่วนของตำบลบางระกำ และ บางส่วนของตำบลบางพระครู

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลอรัญญิก ในท้องที่บางส่วนของตำบลพระนอน บางส่วนของตำบลท่าช้าง และ บางส่วนของตำบลสามไถ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนครหลวง และ สุขาภิบาลอรัญญิก เป็น เทศบาลตำบลนครหลวง และ เทศบาลตำบลอรัญญิก

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอนครหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี) และอำเภอท่าเรือ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าเรือและอำเภอภาชี

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภออุทัยและอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอนครหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

ตำบลนครหลวง

   

(Nakhon Luang)

   

9 หมู่บ้าน

       

7.

ตำบลบางพระครู

   

(Bang Phra Khru)

   

4 หมู่บ้าน

2.

ตำบลท่าช้าง

   

(Tha Chang)

   

8 หมู่บ้าน

       

8.

ตำบลแม่ลา

   

(Mae La)

   

6 หมู่บ้าน

3.

ตำบลบ่อโพง

   

(Bo Phong)

   

7 หมู่บ้าน

       

9.

ตำบลหนองปลิง

   

(Nong Pling)

   

5 หมู่บ้าน

4.

ตำบลบ้านชุ้ง

   

(Ban Chung)

   

7 หมู่บ้าน

       

10.

ตำบลคลองสะแก

   

(Khlong Sakae)

   

5 หมู่บ้าน

5.

ตำบลปากจั่น

   

(Pak Chan)

   

6 หมู่บ้าน

       

11.

ตำบลสามไถ

   

(Sam Thai)

   

4 หมู่บ้าน

6.

ตำบลบางระกำ

   

(Bang Rakam)

   

6 หมู่บ้าน

       

12.

ตำบลพระนอน

   

(Phra Non)

   

7 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอนครหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลนครหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครหลวงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลบางระกำ และบางส่วนของตำบลบางพระครู

เทศบาลตำบลอรัญญิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้าง ตำบลสามไถ และตำบลพระนอนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อโพงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านชุ้งทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากจั่นทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลาทั้งตำบล ตำบลบางระกำ (นอกเขตเทศบาลตำบลนครหลวง) และตำบลบางพระครู (นอกเขตเทศบาลตำบลนครหลวง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลิงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสะแกทั้งตำบล

 

อำเภอบางไทร

ประวัติศาสตร์

อำเภอบางไทร เดิมชื่อ อำเภอเสนาน้อย ต่อมาเปลี่ยนเป็น อำเภอราชคราม ในปี 2460 ต่อมาเปลี่ยนเป็น อำเภอบางไทร ในปี 2482

ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน

วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางไทร 

วันที่ 2 มกราคม 2507 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร ให้ครอบคลุมตำบลบางไทร ตำบลบางพลี ทั้งตำบล และ บางส่วนของตำบลไม้ตรา บางส่วนของตำบลบ้านเกาะ

วันที่ 10 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลราชคราม ในท้องที่ตำบลราชคราม และ ตำบลช้างใหญ่ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางไทร และ สุขาภิบาลราชคราม เป็น เทศบาลตำบลบางไทร และ เทศบาลตำบลราชคราม

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางไทรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ค่อนไปทางตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางบาลและอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะอิน

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอเสนา

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางไทรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 23 ตำบล 136 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

บางไทร

   

(Bang Sai)

             

13.

ห่อหมก

   

(Homok)

2.

บางพลี

   

(Bang Phli)

             

14.

ไผ่พระ

   

(Phai Phra)

3.

สนามชัย

   

(Sanam Chai)

             

15.

กกแก้วบูรพา

   

(Kok Kaeo Burapha)

4.

บ้านแป้ง

   

(Ban Paeng)

             

16.

ไม้ตรา

   

(Mai Tra)

5.

หน้าไม้

   

(Na Mai)

             

17.

บ้านม้า

   

(Ban Ma)

6.

บางยี่โท

   

(Bang Yi Tho)

             

18.

บ้านเกาะ

   

(Ban Ko)

7.

แคออก

   

(Khae Ok)

             

19.

ราชคราม

   

(Ratchakhram)

8.

แคตก

   

(Khae Tok)

             

20.

ช้างใหญ่

   

(Chang Yai)

9.

ช่างเหล็ก

   

(Chang Lek)

             

21.

โพแตง

   

(Pho Taeng)

10.

กระแชง

   

(Krachaeng)

             

22.

เชียงรากน้อย

   

(Chiang Rak Noi)

11.

บ้านกลึง

   

(Ban Klueng)

             

23.

โคกช้าง

   

(Khok Chang)

12.

ช้างน้อย

   

(Chang Noi)

                       

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางไทรประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบางไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทร ตำบลบางพลีทั้งตำบล บางส่วนของตำบลไม้ตรา และบางส่วนของตำบลบ้านเกาะ

เทศบาลตำบลราชคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราชครามและตำบลช้างใหญ่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามชัยและตำบลบ้านแป้งทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางยี่โท ตำบลหน้าไม้ ตำบลแคตก ตำบลช่างเหล็ก และตำบลห่อหมกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระแชงและตำบลช้างน้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลึงและตำบลแคออกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่พระ ตำบลกกแก้วบูรพาทั้งตำบล และตำบลบ้านเกาะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางไทร)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ตรา (นอกเขตเทศบาลตำบลบางไทร)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านม้าทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพแตงและตำบลเชียงรากน้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกช้างทั้งตำบล

 

อำเภอบางบาล

บางบาล เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอเสนาใน ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์

วันที่ 28 ธันวาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางบาล ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางบาล บางส่วนของตำบลบ้านกุ่ม บางส่วนของตำบลบางชะนี และ บางส่วนของตำบลไทรน้อย 

วันที่ 28 มีนาคม 2504 โอนพื้นที่บางหมู่บ้านของตำบลกบเจา และ ตำบลสะพานไทย 

วันที่ 16 เมษายน 2534 จัดตั้งสุขาภิบาลมหาพราหมณ์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลมหาพราหมณ์ และ บางส่วนของตำบลสะพานไทย 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางบาล และ สุขาภิบาลมหาพราหมณ์ เป็น เทศบาลตำบลบางบาล และ เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางบาลตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหันและอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางไทร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเสนาและอำเภอผักไห่

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

พื้นที่อำเภอบางบาลแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ตำบล 111 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

บางบาล

   

(Bang Ban)

         

9.

น้ำเต้า

   

(Namtao)

 

2.

วัดยม

   

(Wat Yom)

         

10.

ทางช้าง

   

(Thang Chang)

 

3.

ไทรน้อย

   

(Sai Noi)

         

11.

วัดตะกู

   

(Wat Taku)

 

4.

สะพานไทย

   

(Saphan Thai)

         

12.

บางหลวง

   

(Bang Luang)

 

5.

มหาพราหมณ์

   

(Maha Phram)

         

13.

บางหลวงโดด

   

(Bang Luang Dot)

 

6.

กบเจา

   

(Kop Chao)

         

14.

บางหัก

   

(Bang Hak)

 

7.

บ้านคลัง

   

(Ban Khlang)

         

15.

บางชะนี

   

(Bang Chani)

 

8.

พระขาว

   

(Phra Khao)

         

16.

บ้านกุ่ม

   

(Ban Kum)

 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่อำเภอบางบาลประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบางบาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางบาล ตำบลไทรน้อย ตำบลบางหลวงโดด ตำบลบางหัก ตำบลบางชะนี และตำบลบ้านกุ่มทั้งตำบล

เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดยม ตำบลสะพานไทย และตำบลมหาพราหมณ์ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกบเจาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคลังทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระขาวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเต้า ตำบลทางช้าง ตำบลวัดตะกู และตำบลบางหลวงทั้งตำบล

 

อำเภอบางปะอิน

บางปะอิน เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอพระราชวัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ที่มาของชื่อ

สมัยพระเอกาทศรถ เรือของพระองค์ทรงเรือล่ม จึงขึ้นฝั่งที่บางปะอิน แล้วไปเจอผู้หญิงที่ชื่ออออิน แล้วมีพระโอรสด้วยกัน ต่อมาพระโอรสระหว่างพระเจ้าเอกาทศรถกับอออิน คือ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางปะอินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภออุทัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังน้อย

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางไทร

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 149 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

บ้านเลน

   

(Ban Len)

         

10.

สามเรือน

   

(Sam Ruean)

 

2.

เชียงรากน้อย

   

(Chiang Rak Noi)

         

11.

เกาะเกิด

   

(Ko Koet)

 

3.

บ้านโพ

   

(Ban Pho)

         

12.

บ้านพลับ

   

(Ban Phlap)

 

4.

บ้านกรด

   

(Ban Krot)

         

13.

บ้านแป้ง

   

(Ban Paeng)

 

5.

บางกระสั้น

   

(Bang Krasan)

         

14.

คุ้งลาน

   

(Khung Lan)

 

6.

คลองจิก

   

(Khlong Chik)

         

15.

ตลิ่งชัน

   

(Taling Chan)

 

7.

บ้านหว้า

   

(Ban Wa)

         

16.

บ้านสร้าง

   

(Ban Sang)

 

8.

วัดยม

   

(Wat Yom)

         

17.

ตลาดเกรียบ

   

(Talat Kriap)

 

9.

บางประแดง

   

(Bang Pradaeng)

         

18.

ขนอนหลวง

   

(Khanon Luang)

 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางปะอินประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบางปะอิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเลน (เฉพาะหมู่ที่ 2-10, 12 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 3)

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสร้างทั้งตำบล

เทศบาลตำบลพระอินทราชา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย (เฉพาะหมู่ที่ 6, 7)

เทศบาลตำบลปราสาททอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเลน (เฉพาะหมู่ที่ 1, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 3)

เทศบาลตำบลคลองจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองจิกทั้งตำบล

เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย (เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 8-12)

เทศบาลตำบลบางกระสั้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระสั้นทั้งตำบล

เทศบาลตำบลบ้านกรด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกรดทั้งตำบล

เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดเกรียบทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพและตำบลขนอนหลวงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหว้าทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดยมทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางประแดงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเรือนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเกิดทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพลับทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแป้งทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันและตำบลคุ้งลานทั้งตำบล

 

อำเภอบ้านแพรก

อำเภอบ้านแพรก เป็นอำเภอหนึ่งในสิบหกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่น้อยที่สุด ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีตอนล่าง เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมาช้านาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีย้อนหลังไปถึงพุทธศตวรรษที่ 17-21 นับเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่ง

 

 

 

ที่มาของชื่ออำเภอ

คำว่า "แพรก" มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ว่า ชื่อเรียกหญ้าชนิดหนึ่ง ต้นเป็นฝอย ใช้เป็นเครื่องสักการะห้า และอีกนัยหนึ่งคือทางแยกของน้ำ

อำเภอบ้านแพรก มีที่มาของชื่อจากทางแยกของแม่น้ำที่เปลี่ยนทางเดินคือแม่น้ำลพบุรีสายเก่ากับคลองตาเมฆ เรื่องเล่าว่าตาเมฆเป็นชาวสุพรรณบุรี มารับราชการในกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับบิดามีหน้าที่ดูแลช้างหลวง ตาเมฆได้นำโขลงช้างมามาพักเลี้ยงอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี โขลงช้างเดินขึ้นลงในแม่น้ำลพบุรีเกิดเป็นลำรางกลายเป็นคลอง จึงได้ชื่อว่า "คลองตาเมฆ" แม่น้ำลพบุรีเป็นแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านอำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน มาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

ประวัติ

บ้านแพรกสำพะเนียง เดิมเป็นตำบลชื่อหนึ่งในอำเภอมหาราช ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2480 ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอบ้านแพรก มี 4 ตำบล ได้แก่

ตำบลบ้านแพรก

ตำบลสำพะเนียง

ตำบลคลองน้อย

ตำบลบ้านโพธิ์

ถึง พ.ศ. 2488 ทางราชการได้ประกาศรวมตำบลคลองน้อยกับตำบลบ้านโพธิ์เข้าด้วยกัน เป็นตำบลคลองน้อย ต่อมาได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านแพรกเป็น อำเภอบ้านแพรก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2502 ประกอบด้วย 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลบ้านแพรก จำนวน 5 หมู่บ้าน

ตำบลสำพะเนียง จำนวน 6 หมู่บ้าน

ตำบลคลองน้อย จำนวน 6 หมู่บ้าน

ตำบลสองห้อง จำนวน 5 หมู่บ้าน

ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 5 หมู่บ้าน

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเก่าแก่มากมายที่ค้นพบในเขตอำเภอบ้านแพรกที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนบ้านแพรกเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองมาแต่โบราณ ซึ่งจะศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านแพรก

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบ้านแพรกตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอมหาราช

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไชโย (จังหวัดอ่างทอง)

 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านแพรกแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัส

อักษรไทย

อักษรโรมัน

หมู่บ้าน

ประชากร
(
ธันวาคม 2550)

   

141601

บ้านแพรก

Ban Phraek

5

2,220

   

141602

บ้านใหม่

Ban Mai

5

1,599

   

141603

สำพะเนียง

Sam Phaniang

6

2,453

   

141604

คลองน้อย

Khlong Noi

6

1,370

   

141605

สองห้อง

Song Hong

5

1,464

   
 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านแพรกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบ้านแพรก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านแพรกและตำบลสำพะเนียง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแพรก (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแพรก) ตำบลสำพะเนียง (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแพรก) และตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองน้อยและตำบลสองห้องทั้งตำบล

 

อำเภอผักไห่

อำเภอผักไห่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอเสนาใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอผักไห่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคีย ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง) และอำเภอบางบาล

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเสนาและอำเภอบางซ้าย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางปลาม้าและอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี)

 

 

 

 

 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอผักไห่แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 128 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

ผักไห่

   

(Phak Hai)

         

9.

กุฎี

   

(Kudi)

 

2.

อมฤต

   

(Ammarit)

         

10.

ลำตะเคียน

   

(Lam Takhian)

 

3.

บ้านแค

   

(Ban Khae)

         

11.

โคกช้าง

   

(Khok Chang)

 

4.

ลาดน้ำเค็ม

   

(Lat Nam Khem)

         

12.

จักราช

   

(Chakkarat)

 

5.

ตาลาน

   

(Ta Lan)

         

13.

หนองน้ำใหญ่

   

(Nong Nam Yai)

 

6.

ท่าดินแดง

   

(Tha Din Daeng)

         

14.

ลาดชิด

   

(Lat Chit)

 

7.

ดอนลาน

   

(Don Lan)

         

15.

หน้าโคก

   

(Na Khok)

 

8.

นาคู

   

(Na Khu)

         

16.

บ้านใหญ่

   

(Ban Yai)

 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอผักไห่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองผักไห่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลผักไห่ ตำบลอมฤตทั้งตำบล บางส่วนของตำบลตาลาน บางส่วนของตำบลลาดชิด บางส่วนของตำบลหน้าโคก และตำบลบ้านใหญ่ทั้งตำบล

เทศบาลตำบลลาดชะโด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจักราชและตำบลหนองน้ำใหญ่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแคทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักไห่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่) ตำบลลาดน้ำเค็มทั้งตำบล และตำบลโคกช้างทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าดินแดงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนลานและตำบลลำตะเคียนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคูทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุฎีทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลานและตำบลลาดชิด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าโคก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)

 

 

อำเภอบางปะหัน

บางปะหัน เป็นอำเภอหนึ่ง ใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอนครใน ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางปะหันตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมหาราช

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนครหลวง

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางบาลและอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางปะหันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ตำบล 94 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

บางปะหัน

 

(Bang Pahan)

 

7 หมู่บ้าน

       

10.

ทับน้ำ

 

(Thap Nam)

 

5 หมู่บ้าน

2.

ขยาย

 

(Khayai)

 

6 หมู่บ้าน

       

11.

บ้านม้า

 

(Ban Ma)

 

4 หมู่บ้าน

3.

บางเดื่อ

 

(Bang Duea)

 

6 หมู่บ้าน

       

12.

ขวัญเมือง

 

(Khwan Mueang)

 

5 หมู่บ้าน

4.

เสาธง

 

(Sao Thong)

 

5 หมู่บ้าน

       

13.

บ้านลี่

 

(Ban Li)

 

5 หมู่บ้าน

5.

ทางกลาง

 

(Thang Klang)

 

4 หมู่บ้าน

       

14.

โพธิ์สามต้น

 

(Pho Sam Ton)

 

8 หมู่บ้าน

6.

บางเพลิง

 

(Bang Phloeng)

 

3 หมู่บ้าน

       

15.

พุทเลา

 

(Phutlao)

 

12 หมู่บ้าน

7.

หันสัง

 

(Hansang)

 

7 หมู่บ้าน

       

16.

ตาลเอน

 

(Tan En)

 

3 หมู่บ้าน

8.

บางนางร้า

 

(Bang Nang Ra)

 

5 หมู่บ้าน

       

17.

บ้านขล้อ

 

(Ban Khlo)

 

5 หมู่บ้าน

9.

ตานิม

 

(Ta Nim)

 

4 หมู่บ้าน

                   

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางปะหันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบางปะหัน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางปะหัน บางส่วนของตำบลบางนางร้า และตำบลขวัญเมืองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปะหัน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางปะหัน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเดื่อทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาธงและตำบลทางกลางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันสังทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตานิมทั้งตำบลและตำบลบางนางร้า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางปะหัน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้าทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านลี่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขยายและตำบลโพธิ์สามต้นทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุทเลาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเพลิง ตำบลตาลเอน และตำบลบ้านขล้อทั้งตำบล

 

อำเภอภาชี

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอภาชีตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าเรือ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองแซงและอำเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภออุทัย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครหลวง

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

พื้นที่อำเภอภาชีแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 8 ตำบล 72 หมู่บ้าน

1.

ภาชี

   

(Phachi)

2.

โคกม่วง

   

(Khok Muang)

3.

ระโสม

   

(Rasom)

4.

หนองน้ำใส

   

(Nong Nam Sai)

5.

ดอนหญ้านาง

   

(Don Ya Nang)

6.

ไผ่ล้อม

   

(Phai Lom)

7.

กระจิว

   

(Krachio)

8.

พระแก้ว

   

(Phra Kaeo)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอภาชีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลภาชี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภาชีทั้งตำบลและตำบลไผ่ล้อม เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกม่วงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระโสมทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนหญ้านางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม (นอกเขตเทศบาลตำบลภาชี)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระจิวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระแก้วทั้งตำบล

 

อำเภอลาดบัวหลวง

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางซ้ายและอำเภอเสนา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางไทร

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานีอำเภอไทรน้อย (จังหวัดนนทบุรี) และอำเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัส

อักษรไทย

อักษรโรมัน

ประชากร
(
ธันวาคม 2550)

 

141001

ลาดบัวหลวง

Lat Bua Luang

7,380

 

141002

หลักชัย

Lak Chai

5,358

 

141003

สามเมือง

Sam Mueang

6,264

 

141004

พระยาบันลือ

Phraya Banlue

5,914

 

141005

สิงหนาท

Singhanat

3,232

 

141006

คู้สลอด

Khu Salot

4,896

 

141007

คลองพระยาบันลือ

Khlong Phraya Banlue

3,999

 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวหลวง

เทศบาลตำบลสามเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเมืองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักชัยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระยาบันลือทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงหนาททั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้สลอดทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือทั้งตำบล

 

อำเภอวังน้อย

วังน้อย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภออุไทยน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองจากอำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติศาสตร์

อำเภอวังน้อยแต่เดิมชื่ออำเภออุทัยน้อย มีนายอำเภอคนแรกคือ หลวงอุทัยบำรุงรัฐ ต้นตระกูล บุณยานันต์ ซึ่งเป็นสกุลหนึ่งที่ได้รับพระราชทานโดยตรงจากรัชกาลที่ 6

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอวังน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองเสือและอำเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางปะอิน

 

 

 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 10 ตำบล 68 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

ลำตาเสา

   

(Lam Ta Sao)

         

6.

พยอม

   

(Phayom)

 

2.

บ่อตาโล่

   

(Bo Ta Lo)

         

7.

หันตะเภา

   

(Han Taphao)

 

3.

วังน้อย

   

(Wang Noi)

         

8.

วังจุฬา

   

(Wang Chula)

 

4.

ลำไทร

   

(Lam Sai)

         

9.

ข้าวงาม

   

(Khao Ngam)

 

5.

สนับทึบ

   

(Sanap Thuep)

         

10.

ชะแมบ

   

(Chamaep)

 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอวังน้อยประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองลำตาเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำตาเสาทั้งตำบล บางส่วนของตำบลบ่อตาโล่ บางส่วนของตำบลลำไทร และบางส่วนของตำบลชะแมบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อตาโล่ (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำไทร (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนับทึบทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพยอมทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันตะเภาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจุฬาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลข้าวงามทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะแมบ (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)

 

อำเภอเสนา

อำเภอเสนา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอเสนากลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากเป็นลำดับ 3 จากทั้งหมด 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองจากอำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย

อนึ่ง อำเภอเสนายังคงเป็นรู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อบ้านแพน ซึ่งปัจจุบันเป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอเสนา แต่สมัยก่อนเป็นชื่อเก่าที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมายาวนาน และปรากฏอยู่ตามสื่อต่าง ๆ ในสมัยก่อน เช่น เพลงลูกทุ่ง ละคร

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอผักไห่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางบาลและอำเภอบางไทร

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางซ้าย

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

พื้นที่อำเภอเสนาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 17 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 132 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

เสนา

   

(Sena)

       

10.

บ้านกระทุ่ม

   

(Ban Krathum)

 

2.

บ้านแพน

   

(Ban Phaen)

       

11.

บ้านแถว

   

(Ban Thaeo)

 

3.

เจ้าเจ็ด

   

(Chao Chet)

       

12.

ชายนา

   

(Chai Na)

 

4.

สามกอ

   

(Sam Ko)

       

13.

สามตุ่ม

   

(Sam Tum)

 

5.

บางนมโค

   

(Bang Nom Kho)

       

14.

ลาดงา

   

(Lat Nga)

 

6.

หัวเวียง

   

(Hua Wiang)

       

15.

ดอนทอง

   

(Don Thong)

 

7.

มารวิชัย

   

(Manrawichai)

       

16

บ้านหลวง

   

(Ban Luang)

 

8.

บ้านโพธิ์

   

(Ban Pho)

       

17.

เจ้าเสด็จ

   

(Chao Sadet)

 

9.

รางจรเข้

   

(Rang Chorakhe)

                   

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่อำเภอเสนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองเสนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสนาทั้งตำบล

เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจ้าเจ็ด บางส่วนของตำบลบ้านแถว และตำบลเจ้าเสด็จทั้งตำบล

เทศบาลตำบลหัวเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเวียงและตำบลบ้านกระทุ่มทั้งตำบล

เทศบาลตำบลบางนมโค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนมโคทั้งตำบล

เทศบาลตำบลสามกอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามกอทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแพนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมารวิชัยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางจรเข้ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ้าเจ็ด (นอกเขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด) และตำบลชายนาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามตุ่มทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดงาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแถว (นอกเขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด) และตำบลดอนทองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหลวงทั้งตำบล

 

อำเภออุทัย

อำเภออุทัย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภออุไทยใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภออุทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนครหลวงและอำเภอภาชี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภออุทัยแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 11 ตำบล 107 หมู่บ้าน

1.

คานหาม

 

(Khan Ham)

 

9 หมู่บ้าน

         

7.

เสนา

 

(Sena)

 

6 หมู่บ้าน

2.

บ้านช้าง

 

(Ban Chang)

 

7 หมู่บ้าน

         

8.

หนองน้ำส้ม

 

(Nong Nam Som)

 

7 หมู่บ้าน

3.

สามบัณฑิต

 

(Sam Bandit)

 

10 หมู่บ้าน

         

9.

โพสาวหาญ

 

(Pho Sao Han)

 

8 หมู่บ้าน

4.

บ้านหีบ

 

(Ban Hip)

 

12 หมู่บ้าน

         

10.

ธนู

 

(Thanu)

 

12 หมู่บ้าน

5.

หนองไม้ซุง

 

(Nong Mai Sung)

 

9 หมู่บ้าน

         

11.

ข้าวเม่า

 

(Khao Mao)

 

14 หมู่บ้าน

6.

อุทัย

 

(Uthai)

 

13 หมู่บ้าน

       

 

           

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภออุทัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลอุทัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอุทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคานหามทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านช้างทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามบัณฑิตทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหีบทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้ซุงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุทัย (นอกเขตเทศบาลตำบลอุทัย)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสนาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำส้มทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพสาวหาญทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลธนู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธนูทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลข้าวเม่าทั้งตำบล

 

อำเภอมหาราช

มหาราช เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอนครใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอมหาราชตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านแพรก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางปะหันและอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอไชโย (จังหวัดอ่างทอง)

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอมหาราชแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

หัวไผ่

   

(Hua Phai)

   

6 หมู่บ้าน

         

7.

เจ้าปลุก

   

(Chao Pluk)

   

5 หมู่บ้าน

2.

กะทุ่ม

   

(Kathum)

   

5 หมู่บ้าน

         

8.

พิตเพียน

   

(Phitphian)

   

7 หมู่บ้าน

3.

มหาราช

   

(Maha Rat)

   

4 หมู่บ้าน

         

9.

บ้านนา

   

(Ban Na)

   

6 หมู่บ้าน

4.

น้ำเต้า

   

(Namtao)

   

4 หมู่บ้าน

         

10.

บ้านขวาง

   

(Ban Khwang)

   

4 หมู่บ้าน

5.

บางนา

   

(Bang Na)

   

5 หมู่บ้าน

         

11.

ท่าตอ

   

(Tha To)

   

4 หมู่บ้าน

6.

โรงช้าง

   

(Rong Chang)

   

4 หมู่บ้าน

         

12.

บ้านใหม่

   

(Ban Mai)

   

4 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอมหาราชประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลมหาราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวไผ่และตำบลมหาราชทั้งตำบล

เทศบาลตำบลโรงช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเต้า ตำบลโรงช้าง ตำบลเจ้าปลุก และตำบลพิตเพียนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะทุ่มและตำบลบางนาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านขวางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าตอทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล

 

อำเภอบางซ้าย

บางซ้าย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอเสนา เป็นกิ่งอำเภอบางซ้าย และได้มีการราชยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางซ้าย เป็นอำเภอบางซ้าย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2500 พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบางซ้ายเป็นทุ่งนา อาชีพส่วนใหญ่ของคนอำเภอบางซ้าย คือเกษตรกรรม

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางซ้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอผักไห่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเสนา

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางปลาม้าและ อำเภอสองพี่น้อง(จังหวัดสุพรรณบุรี)

การปกครองส่วนภูมิภาค

พื้นที่อำเภอบางซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน

1.

บางซ้าย

   

(Bang Sai)

2.

แก้วฟ้า

   

(Kaeo Fa)

3.

เต่าเล่า

   

(Tao Lao)

4.

ปลายกลัด

   

(Plai Klat)

5.

เทพมงคล

   

(Thep Mongkhon)

6.

วังพัฒนา

   

(Wang Phatthana)

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบางซ้าย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางซ้าย บางส่วนของตำบลแก้วฟ้า และบางส่วนของตำบลเต่าเล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางซ้ายและตำบลแก้วฟ้า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย)

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเต่าเล่า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย) และตำบลปลายกลัดทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพมงคลทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพัฒนาทั้งตำบล

 

Read 704 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.