20/02/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1(เครื่องที่ 1 - 2) (จ.สมุทรปราการ)
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลสาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

นพ.พรณรงค์  ศรีม่วง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

 

จุดยืนการพัฒนาสุขภาพจังหวัด ๕ ด้าน ๑๘ จุดยืน

ด้านที่ ๑ การจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ให้ลดลง (๗ จุดยืน)

ด้านที่ ๒ การสร้างระบบสุขภาพชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (๒ จุดยืน)

ด้านที่ ๓ การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์  สู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี (๓ จุดยืน)

ด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน (๓ จุดยืน)

ด้านที่ ๕ การสร้างสรรค์นวัตกรรม  การพัฒนาองค์กรและบึคลากร (๓ จุดยืน)

 

วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพชั้นนำ  เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี คุ้มครองสุขภาพทั่วถึง ภาคีเข้มแข็ง

เป้าหมายสูงสุด 

สมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี  และมีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น

 

เป้าประสงค์

 • จังหวัดสมุทรปราการ ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพในโรคที่สำคัญให้ลดน้อยลง  อย่างเป็นรูปธรรมจนผ่านเกณฑ์ประเทศ
 • ชุมชน ประชาชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองทางสุขภาพได้  มีความโดดเด่นเป็นเลิศระดับประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเมือง  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  และการจัดการโรคเรื้อรัง
 • จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองโรงงานสุขภาพดี  เกิดชุมชนเมืองสุขภาวะดี  สิ่งแวดล้อมสุขภาพดี  ที่เข้มแข็งทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้นแบบนำของประเทศ
 • ระบบสุขภาพสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน
 • สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน  ที่ยั่งยืน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารรสุข  เป็นสถานบริการปลอดภัย  การบริการที่ยอดเยี่ยมไร้รอยต่อ  ประชาชนเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่นและวางใจได้
 • หน่วยงานในระบบสาธารณสุขทุกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม ธรรมาภิบาล  และสมรรถนะสูง  ทันสมัย  เป็นองค์กรดิจิตอล  พร้อมสู่สากลเปิดสู่อาเซียน
 • บุคคลากรทางการแพทย์ และบุคคลากรสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ  มีทักษะสากล  มีความสุขในการปฏิบัติราชการ  เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี

โรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลบางบ่อ
 • โรงพยาบาลบางพลี
 • โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
 • โรงพยาบาลบางจาก
 • โรงพยาบาลบางเสาธง

  

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  6 แห่ง คือ

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง มี รพ.สต. ในสังกัดจำนวน ๒๕ แห่ง ดังนี้
 • รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง
 • รพ.สต.สำโรงเหนือ
 • รพ.สต.บางโปรง
 • รพ.สต.เทพารักษ์
 • รพ.สต.แพรกษา
 • รพ.สต.บางปู
 • รพ.สต.บางปูใหม่
 • รพ.สต.ท้ายบ้าน
 • รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่
 • รพ.สต.บางเมือง
 • รพ.สต.บางเมืองใหม่
 • รพ.สต.บางด้วน
 • รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวัดบางปิ้ง          
 • รพ.สต.บุญศิริ
 • รพ.สต.แพรกษาใหม่ (บ้านคลองเก้า)
 • รพ.สต.ร่มโพธิ์
 • รพ.สต.พุทธรักษา
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ
 • สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง
 • ศุนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง                       
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนภาณุรังษี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ ๒ (สะพาน ๓)

 

 ๒.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ มี รพ.สต. ในสังกัดจำนวน ๑๓ แห่ง ดังนี้

 • รพ.สต. คลองด่าน หมู่ ๑๓
 • รพ.สต. คลองด่าน หมู่ ๑
 • สถานีอนามัยนิยมยาตรา
 • สถานีอนามัยบางบ่อ
 • สถานีอนามัยเปร็ง            
 • สถานีอนามัยคลองสวน
 • สถานีอนามัยบ้านระกาศหมู่ ๓
 • สถานีอนามัยบ้านระกาศ หมู่ ๘
 • สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ ๓
 • สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ ๕
 • สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ ๘
 • สถานีอนามัยบางเพรียง
 • รพ.สต. สร่างโศก

 

๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี มี รพ.สต. ในสังกัดจำนวน ๘ แห่ง ดังนี้

 • รพ.สต.บางแก้ว
 • รพ.สต.ราชาเทวะ
 • รพ.สต.บางปลา
 • รพ.สต.บางโฉลง
 • รพ.สต.วัดสลุด
 • รพ.สต.หนองปรือ
 • รพ.สต.คลองสี่
 • รพ.สต.บัวเกราะ

 

๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง มี รพ.สต. ในสังกัดจำนวน ๑๖ แห่ง ดังนี้

 • สถานีอนามัยสำโรง
 • รพ.สต. สำโรงกลาง
 • สถานีอนามัยสำโรงใต้
 • สถานีอนามัยบางครุ
 • รพ.สต.ทรงคนอง
 • รพ.สต.บางยอ
 • รพ.สต.บางหัวเสือ                           
 • รพ.สต.บางหญ้าแพรก
 • รพ.สต.บางกอบัว หมู่ ๒
 • รพ.สต.บางกอบัว หมู่ ๑๒
 • สถานีอนามัยบางพึ่ง
 • รพ.สต.บางน้ำผึ้ง
 • รพ.สต.บางกระสอบ
 • รพ.สต.บางกระเจ้า
 • รพ.สต.บางจาก
 • รพ.สต.อยู่เจริญ

 

๕. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มี รพ.สต. ในสังกัดจำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้

 • รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย
 • รพ.สต.บ้านขุนสมุทร
 • สถานีอนามัยคลองทะเล
 • สถานีอนามัยบ้านคลองสวน
 • สถานีอนามัยบ้านคู่สร้าง
 • สถานีอนามัยในคลองบางปลากด
 • สถานีอนามัยนาเกลือ       
 • สถานีอนามัยแหลมฟ้าผ่า
 • ศสช.บ้านคลองนาเกลือน้อย
 • รพ.สต.คลองกระออม

 

๖. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง มี รพ.สต. ในสังกัดจำนวน ๘ แห่ง ดังนี้

 • สถานีอนามัยบางเสาธง
 • สถานีอนามัยเมืองใหม่บางพลี
 • รพ.สต.เสาธงกลาง
 • สถานีอนามัยศีรษะจรเข้น้อย
 • รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่      
 • สถานีอนามัยวัดศรีวารีน้อย
 • รพ.สต.กัลปพฤกษ์
 • รพ.สต.เจริญราษฎร์
Read 496 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.