20/02/2018

ภัยพิบัติต่าง ๆ

Written by  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1(เครื่องที่ 1 - 2) (จ.สมุทรปราการ)
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลภัยพิบัติต่างๆ

แบ่งเป็นแต่ละด้านได้ ดังนี้

๑.    ปัญหาน้ำท่วม ถือเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ทาให้เกิดปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน และเมื่อน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้ถนนเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก นอกจากนี้ยังพบปัญหาการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครสู่ทะเลในบางพื้นที่มีอุปสรรคในการไหลของน้ำไปสู่สถานีสูบน้ำ ทำให้ไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้เต็มที่ เนื่องจากคลองมีลักษณะตื้นเขิน มีวัชพืชจำนวนมาก มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำคลอง และมีถนนสายสาคัญขวางทางน้ำ เช่น ถนนอ่อนนุช ถนนบางนา - ตราด ถนนเทพารักษ์ เป็นต้น พื้นที่ซึ่งประสบปัญหาดังกล่าว ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์

๒.     ปัญหาน้ำเสีย ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่ชุมชนมีความหนาแน่นสูง โดยมีแหล่งกำเนิดสาคัญ ๓ แหล่ง คือ (๑) น้ำเสียจากชุมชน ประกอบด้วยชุมชนผู้พักอาศัยริมคลองชายทะเลและคลองสาขา ซึ่งมีอยู่อย่างหนาแน่น โดยส่วนใหญ่ไม่มีระบบการบำบัดน้าเสียของชุมชนก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (๒) น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย น้ำเสียจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในพื้นที่ ซึ่งทำการทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดตามข้อกาหนด และ (๓) น้าเสียจากการเกษตร เกิดจากการสูบน้ำเข้า-ออก บ่อปลาและบ่อกุ้ง ซึ่งมีการชะล้างตะกอนเลนไปสะสมในแหล่งน้ำ

๓.    ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบคือ ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนที่การจัดเก็บสถานที่หรือเข้าจัดเก็บไม่ทันเวลาทำให้เป็นสิ่งปฏิกูลที่เน่าเหม็นน่าราคาญ ไม่มีระบบการคัดแยกขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่ทิ้งขยะหรือสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง ต้องเช่าพื้นที่เอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดไม่ถูกสุขลักษณะ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยจากนอกเขต การกำจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝังกลบและเทกองที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะและการแยกประเภทขยะมูลฝอย

๔.     ปัญหามลพิษทางอากาศ ถือเป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก เกิดจากโรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ซ่อมรถยนต์ เชื่อมเหล็ก เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องสารเคมี และวัตถุมีพิษจากโรงงานที่ไม่มีระบบควบคุมมลพิษที่ดี ทำให้ประชาชนผู้อาศัยได้รับสารพิษจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีมลพิษที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งทางบก ในถนนสายสาคัญ ๓ สาย คือ ถนนบางนา-ตราด ถนนเทพารักษ์ และถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง โดยปัญหาดังกล่าวพบมากบริเวณอำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง

๕.    ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการมีความยาวของชายหาดประมาณ ๔๕ กม. แต่เนื่องจากพื้นที่บางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป และบางบริเวณเกิดกัดเซาะของน้ำทะเลเข้ามามาก ส่งผลให้เส้นชายฝั่งมีระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น ๗๔ กม. โดยพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในพื้นที่ ตำบลนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางปู และ ตำบลคลองด่าน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น ๕๘,๒๕๗ เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการทำเขื่อนกั้นน้ำและปักไม้ไผ่เพื่อเป็นแนวกันคลื่น แต่วิธีการดังกล่าวก็เป็นเป็นการบรรเทาปัญหาได้ระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก

 

Read 179 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.