20/02/2018

การสื่อสารและเชื่อมโยง

Written by  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1(เครื่องที่ 1 - 2) (จ.สมุทรปราการ)
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลการสื่อสารและการเชื่อมโยง

การคมนาคมและการขนส่ง

            การคมนาคมทางบก

ทางหลวงสายหลัก - ทางหลวงสายหลักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรปราการที่สำคัญในพื้นที่มีทั้งหมด ๑๗ สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวม ๒๑๙.๖๒ กิโลเมตร ได้แก่

(1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)

(2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา – ตราด)

(3) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๓ (ถนนสุขสวัสดิ์)

(4) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๕๔ (ทางแยกเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ด้านทิศตะวันตก)

(5) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๐๔ (ถนนเพชรหึงส์)

(6) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๑๓ (ถนนปู่เจ้าสมิงพราย)

(7) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๑๖ (ถนนบางปิ้ง-แพรกษา)

(8) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๑๗ (ถนนปานวิถี)

(9) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๔๓ (ถนนแหลมฟ้าผ่า)

(10) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓๔๔ (ถนนศรีนครินทร์)

(11) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๕๖ (ถนนกิ่งแก้ว)

(12) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ์)

(13) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๑๓ (ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ)

(14) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๗๐๑ (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย)

(15) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๗๐๒ (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร์เวย์ด้านขวา)

(16) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๙๐๑ (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด้านซ้าย)

(17) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๙๐๒ (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด้านขวา)

ทางหลวงสายรอง - ทางหลวงสายรอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ที่สำคัญในพื้นที่มีทั้งหมด ๑๓ สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวม ๙๕.๕๙๑ กิโลเมตร

(1) แยก ทล.หมายเลข ๓๑๔ (กม.ที่ ๑๔.๘๐๐) – บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ)

(2) แยก ทล.หมายเลข ๓๔ (กม.ที่ ๑๘.๑๖๕) – อ่อนนุช

(3) แยก ทล.หมายเลข ๓๓๔๔ (กม.ที่ ๑๕.๕๖๘) – บ้านบางพลีใหญ่

(4) แยก ทล.หมายเลข ๓๔ (กม.ที่ ๒๖.๑๕๐) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗

(5) แยกทล.หมายเลข ฉช. ๓๐๐๑ (กม.ที่ ๑๑.๔๘๕) - บ้านคลองนิยมยาตรา

(6) แยก ทล.หมายเลข ๓ (กม.ที่ ๖๐.๒๕๐) – บ้านบางพลีน้อย

(7) แยก ทล.หมายเลข ๓ (กม.ที่ ๕๒.๖๐๐)- เคหะบางพลี

(8) แยก ทลช.หมายเลข สป.๕๕๐๔ (กม.ที่ ๓.๕๒๐)- บ้านเทพราช

(9) แยก ทล.หมายเลข ๓๒๕๖ (กม.ที่ ๑๗.๐๘๕)–วัดกิ่งแก้ว

(10) แยก ทล.หมายเลข ๓๓๔๔ (กม.ที่ ๑๓.๗๕๐) – สุขุมวิท

(11) เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๓ (กม.ที่ ๕.๓๑๗) – บางขุนเทียน

(12) แยก ทล.หมายเลข ๓ (กม.ที่ ๔๙.๐๓๕) – เทพารักษ์

(13) แยก ทล.หมายเลข ๓๔ (กม.ที่ ๒๙.๘๐๐) - รร.คลองหลุมลึก

เส้นทางการคมนาคมอื่น ๆ ที่สำคัญ - จังหวัดสมุทรปราการนอกจากจะมีทางหลวงสายหลัก-สายรองแล้ว ยังมีทางหลวงพิเศษซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทางพิเศษสายมอเตอร์เวย์ และทางด่วนกาญจนาภิเษกที่เชื่อมต่อสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 แห่ง คือ สะพานกาญจนาภิเษก และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒รวมทั้ง ทางเชื่อมเส้นทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ช่วงบางหัวเสือ) และทางพิเศษบูรพาวิถี (ช่วงด่านบางแก้ว) และมีโครงข่ายเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรองที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล จ้านวนทั้งสิ้น ๘๒ สายทาง ซึ่งเส้นทางคมนาคมหลักในจังหวัดฯ จะใช้ในการขนส่งสินค้าของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของจังหวัดฯ และพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง ทำให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านการจราจรอย่างหนัก ประกอบกับจังหวัดฯ ได้มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ก้าหนดแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ -วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การคมนาคมทางน้ำ

จังหวัดสมุทรปราการมีท่าเทียบเรือขนส่งโดยสารสาธารณะ และท่าขนส่งสินค้าที่สำคัญ รวม ๓๒ แห่ง และมีท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตัน จำนวน ๕๓ ท่าโดยมีท่าเทียบเรือที่ส้าคัญ ดังนี้

- ท่าเรือวิบูลย์ศรี ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

- ท่าเรือพระประแดง ตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง

- ท่าเรือคลองด่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ

- ท่าห้องเย็น ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ

- ท่าสะพานปลา ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ

- ท่าเรือข้ามฝากเภทรา ใช้บรรทุกยานพาหนะข้ามฟากระหว่างอำเภอพระประแดงฝั่งตะวันตกและตะวันออก

- ท่าเรืออายิโนะโมโต๊ะ อยู่ในเขตอำเภอพระประแดง ใช้บรรทุกยานพาหนะข้ามฟากไปยังบริเวณไปยังบริเวณท่าเรือข้ามฟากเภตรา

 

การคมนาคมทางอากาศ

จังหวัดสมุทรปราการมี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่สำคัญของประเทศไทย ภูมิภาค และของโลก ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๕ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร ๒๕ กิโลเมตร เปิดใช้งานวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ นับเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของไทย (เนื้อที่ ๒๐,๐๐๐ ไร่) มีปริมาณผู้โดยสารสูงถึง  ๕๘ ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบิน ๗๖ เที่ยวต่อชั่วโมง และรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ๓ ล้านตันต่อปี ขณะนี้ก้าลังขยายเฟส ๒ เพื่อเพิ่มหลุมจอดอีก ๒๘ หลุมจอด และเพิ่มทางวิ่งจาก ๒ รันเวย์เป็น % รันเวย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๘๕ ล้านคนต่อปี และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค โดยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินประตูสู่เอเชีย และเป็นแหล่งกำเนิดกิจกรรมการขนส่งขนาดใหญ่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมหนาแน่น เขตพาณิชยกรรม เขตแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตคาดว่าแหล่งก้าเนิดกิจกรรมเหล่านี้จะขยายตัว และก่อให้เกิดปริมาณการเดินทางหลากหลายรูปแบบ

การคมนาคมระบบราง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ - คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ ๑ ช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท ๑๐๗ (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลาง ถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตก และลดระดับเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการประกอบด้วยสถานีทั้งหมด ๙ สถานี ได้แก่ สถานีสำโรง สถานีปู่เจ้าสมิงพราย สถานีเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีสมุทรปราการ สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะสมุทรปราการ โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่น ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟต์ ห้องน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย

ปัจจุบัน การก่อสร้างรถไฟฟ้ามีความก้าวหน้าไปกว่า ๙๕.๐๔% ซึ่งมีกำหนดการเปิดให้บริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเปิดใช้บริการแล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่มาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง

 

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) - โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มีระยะทางทั้งสิ้น ๒๓.๖ กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน ๑๒.๖ กิโลเมตร และโครงสร้างทางยกระดับ ๑๑ กิโลเมตร และมีสถานีทั้งสิ้น ๑๗ สถานี เป็นสถานีใต้ดิน ๑๐ สถานี และสถานียกระดับ ๗ สถานี

แนวเส้นทางโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ เริ่มจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่บริเวณสถานีเตาปูน โดยเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วเบี่ยงเข้าสู่ ถนนสามเสน ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ คลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แยกผ่านฟ้า เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหาร เข้าสู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสีแยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย์ จากนั้นเปลี่ยนเส้นทางยกระดับผ่านแยกถนนจอมทองเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกถนนประชาอุทิศ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร เข้าสู่ราษฎร์บูรณะข้ามคลองแจงร้อน ผ่านสามแยกพระประแดง และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณครุใน โดยมีแผนก่อสร้างโครงการและทดสอบระบบ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง - โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น ๓๐.๔ กิโลเมตรรวม ๒๓ สถานี มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสายสีน้าเงินที่สถานีรัชดา (สถานีลาดพร้าวของสายสีน้ำเงิน) กับระบบขนส่งมวลชน ๔ สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส้มบริเวณทางแยกลำสาลี รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม ๙ และสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง

โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าว โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัช และยกระดับข้ามทางด่วนฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทางแยกลำสาลี ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะยกระดับข้ามทางแยกต่างระดับพระราม ๙ โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง และสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๓๐.๔ กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด ๒๓ แห่ง โรงจอดรถศูนย์ซ่อมบำรุง ๑ แห่ง อาคารและลานจอดแล้วจร ๑ แห่ง บริเวณพื้นที่ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม

 

การบริการโทรศัพท์

ชุมสายโทรศัพท์ที่ให้บริการในพื้นที่ - จังหวัดสมุทรปราการมีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดด้าเนินการให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ในจังหวัดสมุทรปราการ มีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดด้าเนินการ จำนวน ๙ ชุมสาย ได้แก่

(1) ชุมสายโทรศัพท์สมุทรปราการ ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เขตรับผิดชอบคือบริเวณสะพานวันมหาวงษ์เขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จนถึงบริเวณถนนสุขุมวิท (สายเก่า) กม.ที่ ๓๐

(2) ชุมสายโทรศัพท์บางปู ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เขตรับผิดชอบคือ บริเวณกิโลเมตรที่ ๓๐          ถนนสุขุมวิท ไปจนสุดเขตบางปูใหม่

(3) ชุมสายโทรศัพท์ปู่เจ้าสมิงพราย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระประแดง เขตรับผิดชอบคือ บริเวณเชิงสะพานวัดมหาวงษ์ ถนนเทพารักษ์ ปากซอยสุขุมวิท ๑๐๙ และในบริเวณวัดด่านสำโรง

(4) ชุมสายโทรศัพท์บางนา ตั้งอยู่ถนนบางนา-ตราด เขตรับผิดชอบคือบริเวณซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ – ๑๐

(5) ชุมสายโทรศัพท์บางพลี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพลี เขตรับผิดชอบคือ ถนนบางนา-ตราด กม.๕ ถึง กม.๒๓ และถนนเทพารักษ์ กม. ๑๒ ถึง กม. ๑๗ ทั้ง ๒ ฝั่ง

(6) ชุมสายโทรศัพท์บางพลี-บางบ่อ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพลี เขตรับผิดชอบคือ ถนนบางนา-ตราด กม. ๒๓ ถึง กม. ๒๕ และถนนเทพารักษ์ กม.๑๗ ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

(7) ชุมสายโทรศัพท์นิคมบางปู

(8) ชุมสายโทรศัพท์บางบ่อ

(9) ชุมสายโทรศัพท์บางนาทาวเวอร์

สถิติการให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ - จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘๓,๓๔๙ หมายเลข โดยแบ่งผู้ขอเช่าหมายเลขเป็นผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน ๓๒,๕๙๐หมายเลข บ้านพักอาศัยจำนวน ๑๐,๖๒๙ หมายเลข และสถานที่ราชการจำนวน ๘๕๗ หมายเลข รวมทั้งมีการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๗๖,๙๓๗ คู่สาย แบ่งเป็นของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๔๓๗ คู่สายซึ่งไม่รวมการเช่าตู้/เครื่องและที่ให้สิทธิแก่ กสท. และบริษัทสัมปทาน จำนวน ๗๖,๔๐๐ คู่สาย

ข้อมูลการให้บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2554 – 2557

รายการ

พ.ศ.๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๕

พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๗

เลขหมายโทรศัพท์ที่มี (๑)

 

 

 

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๘๐,๓๔๙

๘๓,๓๔๙

๘๓,๓๔๙

๘๓,๓๔๙

บริษัทสัมปทาน

-

-

-

-

เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า

 

 

 

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

   ธุรกิจ

๓๓,๔๔๐

๓๓,๓๖๕

๓๓,๔๐๙

๓๒,๕๙๐

   บ้านพัก

๑๐,๙๗๖

๑๐,๙๕๕

๑๐,๙๒๖

๑๐,๖๒๙

   ราชการ

๑,๑๓๔

๙๕๓

๙๑๒

๘๕๗

   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

   โทรศัพท์สาธารณะ (๒)

๙๕๓

๘๙๕

๗๑๘

๕๓๗

บริษัทสัมปทาน

๑๒๙,๔๐๐

๑๒๓,๗๙๕

๑๒๓,๐๗๙

๗๖,๔๐๐

แหล่งที่มา: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

(๑) ประกอบด้วยเลขหมายโทรศัพท์ประจ้าที่ และสาธารณะ

(๒) แสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ด้าเนินการเอง ไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เช่าตู้/เครื่อง และที่ให้สิทธิแก่ กสท.

 

 

 

การบริการไปรษณีย์

ไปรษณีย์ที่ให้บริการในพื้นที่ – จังหวัดสมุทรปราการมีที่ทำการไปรษณีย์ครอบคลุมและกระจายในทุกอำเภอ โดยมีที่ทำการไปรษณีย์ทั้งหมด ๑๖ แห่ง ซึ่งมีมากในอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง และอำเภอบางพลี เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีประชาชากรอาศัยอยู่หนาแน่น รวมทั้งยังมีร้านไปรษณีย์ ที่คอยให้บริการในทุกพื้นที่อีกจำนวน ๘ แห่ง

ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรปราการ

ที่

รหัสไปรษณีย์

ชื่อที่ทำการ/หน่วยงาน

ที่อยู่

๑๐๒๗๐

ปจ.สมุทรปราการ

๘๗ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

๑๐๒๗๐

ปณ.ด่านสำโรง

๑๗๓/๑-๒ ม.๕ ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรการ

๑๐๒๗๐

ปณ.บางปู

๔๐๐ ม.๒ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปรการ

๑๐๒๗๐

ปณ.ปากน้ำ

๕ ม.๒ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปรการ

๑๐๒๗๐

ปณ.สำโรง

๑๗๖-๑๗๗ ม.๙ ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปรการ

๑๐๕๖๐

ปณ.บางบ่อ

๓๒๓ ม.๑ ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ

๑๐๕๕๐

ปณ.คลองด่าน

๑๕๑/๑ ม. ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ

๑๐๕๔๐

ปณ.บางพลี

๙๙/๔ ม.๑๒ ถ.รัตนพิศาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

๑๐๕๔๐

ปณ.บางนาทาวเวอร์

๒/๓ ม.๑๔ ซ.อาคารบางนาทาว์เวอร์ ชั้น เอ ถ.บางนา-ตราด

ต.บางแก้ว อ.บางพลี

๑๐

๑๐๕๔๐

ปณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี

๑๑

๑๐๕๔๐

ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ม.๗ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

๑๒

๑๐๕๔๒

ปณ.บางเสาธง

๒๑๓/๒ ม.๑ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

๑๓

๑๐๑๓๐

ปณ.พระประแดง

๓๙ ม.๑๘ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึง อ.พระประแดง

๑๔

๑๐๑๓๐

ปณ.ปากลัก

๔๐ ถ.ศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง

๑๕

๑๐๑๓๐

ปณ.สำโรงใต้

๑๔/๑๔-๑๕ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง

๑๖

๑๐๒๙๐

ปณ.พระสมุทรเจดีย์

๑๙๓ ม.๓ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

แหล่งที่มา: ที่ทำการไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

ข้อมูลร้านไปรษณีย์ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ

ที่

ชื่อที่ทำการ/หน่วยงาน

ที่อยู่

ปณร.สมุทรปราการ ๒๐๑

(ศรีสมุทร)

๑๔๓ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้า อ.เมืองสมุทรปราการ

ปณร.สมุทรปราการ ๒๐๒ (เทพารักษ์)

๔๒๐/๑๘๕ ม.๕ ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ

ปณร.สมุทรปราการ ๒๐๑

(แพรกษา)

๔๓๑/๖ ม.๓ ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ

ปณร.สมุทรปราการ ๒๐๓ (อิมพีเรียลสำโรง)

CG ๔๖ ชั้น ๑ เลขที่ ๙๙๙ ถ.สุขุมวิท ต.สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ

ปณร.สมุทรปราการ ๒๐๔

(ทรัพย์บุญชัย)

228 ม.๕ ต. บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ

ปณร.สมุทรปราการ ๒๐๕

(ตลาดหนามแดง)

๑๐๕๔/๙ ม.๖ ถ. เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ

ปณร.บางพลี ๒๐๑

(ตลาดไทยประกัน)

๑๒๘/๒๕ ม.๑ ถ. เทพารักษ์ อ.บางพลี

ปณร.บางพลี ๒๐๒

(กิ่งแก้ว ๔)

๓๖/๑๔ ม.๑ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

แหล่งที่มา: ที่ทำการไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

Read 336 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.