20/02/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1(เครื่องที่ 1 - 2) (จ.สมุทรปราการ)
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลการศึกษาและเยาวชน

 

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

นายไตรรัตน์ โคสะสุ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

 

นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

สถาบันการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ (ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖๐)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑ จำนวน ๗๒ แห่ง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓๖,๙๙๗ คน (ชาย ๑๙,๕๙๐ คน – หญิง ๑๗,๓๘๗ คน)

 • โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
 • โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
 • โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 • โรงเรียนคลองสำโรง
 • โรงเรียนวัดบางด้วน
 • โรงเรียนวัดบางนางเกรง
 • โรงเรียนวัดสุขกร
 • โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์)
 • โรงเรียนคลองบางปู
 • โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนพิบูลประชาบาล
 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
 • โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
 • โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์
 • โรงเรียนวัดบางโปรง
 • โรงเรียนคลองมหาวงก์
 • โรงเรียนคลองบางปิ้ง
 • โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
 • โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
 • โรงเรียนพร้านีลวัชระ
 • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 • โรงเรียนวัดแพรกษา
 • โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
 • โรงเรียนคลองใหม่
 • โรงเรียนวัดคลองเก้า
 • โรงเรียนวัดด่านสำโรง
 • โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
 • โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
 • โรงเรียนวัดคันลัด
 • โรงเรียนวัดป่าเกด
 • โรงเรียนวัดบางกระสอบ
 • โรงเรียนวัดบางกอบัว
 • โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
 • โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
 • โรงเรียนวัดครุนอก
 • โรงเรียนวัดครุใน
 • โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
 • โรงเรียนวัดชมนิมิตร
 • โรงเรียนบ้านบางจาก
 • โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
 • โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
 • โรงเรียนวัดกลาง
 • โรงเรียนวัดรวก
 • โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
 • โรงเรียนวัดกองแก้ว
 • โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
 • โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
 • โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
 • โรงเรียนวัดแหลม
 • โรงเรียนวัดบางฝ้าย
 • โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
 • โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
 • โรงเรียนวัดมหาวงษ์
 • โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
 • โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
 • โรงเรียนวัดสวนส้ม
 • โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
 • โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
 • โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
 • โรงเรียนวัดคู่สร้าง
 • โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
 • โรงเรียนวัดใหญ่
 • โรงเรียนวัดแค
 • โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดคลองมอญ
 • โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
 • โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
 • โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
 • โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
 • โรงเรียนบ้านขุนสมุทร

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒ จำนวน ๗๑ แห่ง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓๐,๓๐๗ คน (ชาย ๑๕,๘๖๙ คน – หญิง ๑๔,๔๓๘ คน)

 • โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่
 • โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
 • โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
 • โรงเรียนวัดสร่างโศก
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 • โรงเรียนวัดสีล้ง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
 • โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
 • โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
 • โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
 • โรงเรียนตลาดคลองสวน
 • โรงเรียนคลองกระแชงเตย
 • โรงเรียนคลองพระยานาคราช
 • โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
 • โรงเรียนวัดคอลาด
 • โรงเรียนคลองหลุมลึก
 • โรงเรียนคลองสะบัดจาก
 • โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่
 • โรงเรียนวัดบางบ่อ
 • โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
 • โรงเรียนคลองกันยา
 • โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
 • โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
 • โรงเรียนวัดนาคราช
 • โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
 • โรงเรียนวัดโคธาราม
 • โรงเรียนวัดลาดหวาย
 • โรงเรียนวัดบางเพรียง
 • โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
 • โรงเรียนคลองบ้านระกาศ
 • โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง
 • โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
 • โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
 • โรงเรียนวัดกาหลง
 • โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
 • โรงเรียนวัดสลุด
 • โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
 • โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
 • โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
 • โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
 • โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
 • โรงเรียนคลองบางกะอี่
 • โรงเรียนคลองบางกะสี
 • โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
 • โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
 • โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
 • โรงเรียนคลองบางแก้ว
 • โรงเรียนคลองบางกระบือ
 • โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
 • โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
 • โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
 • โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
 • โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
 • โรงเรียนคลองลาดกระบัง
 • โรงเรียนเทวะคลองตรง
 • โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
 • โรงเรียนละมูลรอดศิริ
 • โรงเรียนวัดบัวโรย
 • โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
 • โรงเรียนวัดเสาธงนอก
 • โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
 • โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่
 • โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
 • โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
 • โรงเรียนวัดหัวคู้
 • โรงเรียนปากคลองมอญ
 • โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
 • โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จำนวน ๒๕ แห่ง (เฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ)

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๘,๓๔๑ คน (ชาย ๒๑,๕๓๗ คน – หญิง ๒๖,๘๐๔ คน)

 • โรงเรียนสมุทรปราการ
 • โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 • โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
 • โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 • โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
 • โรงเรียนวัดทรงธรรม
 • โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
 • โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
 • โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
 • โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
 • โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
 • โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
 • โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
 • โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
 • โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
 • โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
 • โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 • โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 

สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล ในสมุทรปราการ จำนวน ๔ แห่ง

 • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 • วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 • วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
Read 295 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.