20/02/2018

กองทุนและสวัสดิการ

Written by  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1(เครื่องที่ 1 - 2) (จ.สมุทรปราการ)
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลกองทุนและสวัสดิการ

ด้านผู้สูงอายุ

จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๑๕๘ คน แยกเป็นชาย ๖๑๙,๑๐๙ คน  หญิง ๖๖๘,๙๗๐ คน (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) เป็นประชากรผู้สูงอายุจำนวน ๑๖๕,๙๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๘ ของประชากรทั้งหมด ซึ่งแสดงว่าจังหวัดสมุทรปราการจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์หากมีประชากรสูงอายุมีสัดส่วน ร้อยละ ๒๑ ของประชากรทั้งหมด

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดสมุทรปราการได้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังนี้

  • การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๓๙,๘๖๑คน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยกระจายอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่

อำเภอ

  อายุ

อายุ

อายุ

อายุ

รวม

๖๐ – ๖๙

๗๐ – ๗๙

๘๐ – ๘๙

๙๐ ปีขึ้นไป

เมืองสมุทรปราการ

๓๘,๐๒๙

๑๕,๒๔๘

๔,๙๔๙

๕๖๐

๕๘,๗๘๖

บางบ่อ

๖,๒๙๒

๓,๖๐๔

๑,๓๙๕

๒๒๔

๑๑,๕๑๕

บางพลี

๔๐,๖๕๑

๖,๒๐๑

๒,๓๑๗

๓๑๗

๔๙,๔๘๙

พระประแดง

๑๗,๔๔๒

๗,๖๐๑

๒,๒๖๕

๓๖๒

๒๗,๖๗๐

พระสมุทรเจดีย์

๗,๑๙๒

๒,๘๔๖

๙๗๘

๑๐๒

๑๑,๑๑๘

บางเสาธง

๓,๖๕๓

๑,๗๕๐

๗๐๔

๘๖

๖,๑๙๓

รวม

๗๒,๑๔๗

๓๗,๓๑๔

๑๑,๕๖๒

๑,๕๔๒

๑๓๙,๘๖๑

แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

(2) องค์กรและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลมีจานวนมาก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล วัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลบางโปรง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพลี

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองด่าน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเสาธง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศีรษะจรเข้น้อย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลในคลองบางปลากด

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางน้าผึ้งใน

แหล่งที่มา: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการข้อมูล

 

(3) กองทุน ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนผู้สูงอายุสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือตามแนวทางนี้ยังพบปัญหา เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยจากรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลพบว่าปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่พบคือ ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนดคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ รองลงมาเป็นผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๓ ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๔ ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และสมควรได้รับความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๑ ผู้สูงอายุถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๔ และผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘

ด้านคนพิการ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคนพิการมาใช้บริการของสำนักงานฯ ทั้งการจดทะเบียนและต่อทะเบียนคนพิการ มีคนพิการที่จดทะเบียนแล้วรวม ๒๐,๘๔๖ คน และมีคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด รองลงมาคือ พิการทางการได้ยิน ความพิการซ้าซ้อน และพิการทางการเห็น ตามลาดับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)ฃ

ข้อมูลคนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ

ประเภทคนพิการ

จำนวน (คน)

ความพิการทางการเคลื่อนไหว

๑๑,๒๑๐

ความพิการทางการได้ยิน

๒,๗๗๑

ความพิการซ้ำซ้อน

๑,๕๕๐

ความพิการทางการเห็น

๑,๑๔๑

ความพิการทางสติปัญญา

๑,๒๔๑

ความพิการทางออทิสติก

๕๔๔

ไม่ระบุความพิการ

๑๒๐

รวม

๒๐,๘๔๖

แหล่งที่มา: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗

ในปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีคนพิการที่จดทะเบียนแล้วจานวน ๒๐,๘๔๖ คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับจากการจดทะเบียนคนพิการทั้งในด้านการแพทย์ การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ

คนพิการส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุดโดยเฉพาะการเข้าทำงานในสถานประกอบการเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๖ ทำให้มีการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการมากขึ้น

จังหวัดสมุทรปราการมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อคนพิการจังหวัดสมุทรปราการทำให้คนพิการในจังหวัดสมุทรปราการสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับความพิการ

 

Read 220 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.