20/02/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1(เครื่องที่ 1 - 2) (จ.สมุทรปราการ)
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่น

            สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแยกมิติการพัฒนาเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ    การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวและประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยจังหวัดสมุทรปราการมีผลการพัฒนา ดังนี้

ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดเปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ

มิติ

ปีก่อนหน้า

ปีปัจจุบัน

จังหวัดสมุทรปราการ

ค่ากลางของประเทศ

สูง/ต่ำ

จังหวัดสมุทรปราการ

ค่ากลางของประเทศ

สูง/ต่ำ

ภาพรวม

๓๓.๓๑

๓๑.๖๓

สูง (๑.๖๘)

๓๖.๙๘

๓๑.๒๗

สูง (๕.๗๑)

๑. การพัฒนาแบบทั่วถึง

๓๘.๘๖

๒๐.๘๕

สูง (๑๘.๐๑)

๕๑.๖๑

๒๗.๑๔

สูง (๒๗.๑๔)

๒.   การเติบโตทางเศรษฐกิจ

๒๖.๕๖

๒๘.๑๔

ต่ำ (-๑.๕๘)

๒๖.๔๔

๒๙.๗๓

ต่ำ (-๓.๒๙)

๓.   การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว

๒๒.๐๑

๓๓.๔๓

ต่ำ (-๑๑.๔๒)

๒๑.๗๘

๒๒.๕๓

ต่ำ (-๐.๗๕)

๔. ประสิทธิภาพของภาครัฐ

๔๕.๘๒

๔๔.๐๘

สูง  (๑.๗๔)

๔๘.๑๐

๔๕.๖๘

สูง (๒.๔๒)

แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีมิติการพัฒนาที่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า มีตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศทุกตัว ยกเว้น อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและผลิตภาพแรงงาน ส่วนมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว พบว่า มีตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศทุกตัว ยกเว้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดในมิติการพัฒนาอื่นที่ต่ากว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

 

ตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ

มิติการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ประเทศ

สมุทรปราการ

หน่วย

ปีก่อนหน้า

ปีปัจจุบัน

ปีก่อนหน้า

ปีปัจจุบัน

การพัฒนาแบบทั่วถึง

๑) ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

๑๒.๔๙

๑๐.๔๓

๑.๐๔

๑.๐๒

ร้อยละ

๒) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

๐.๔๑๑

๐.๔๑๑

๐.๓๕๘

๐.๓๕๘

-

๓) ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน

๑๘.๐๐

๑๘.๗๖

๖๕.๔๓

๖๔.๘๘

ร้อยละ

๔) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร

๓,๒๖๒

๒,๙๘๐

๕,๔๗๘

๒,๕๗๐

คน/แพทย์

๕) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย

อายุ ๑๕ - ๕๙ ปี

๘.๖๘

๘.๙๐

๙.๗๗

๑๐.๒๐

ปี

๖) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3

๓๒.๓๐

๓๔.๙๕

๓๓.๖๗

๓๗.๑๙

คะแนน

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

๗) อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ

ครัวเรือนในจังหวัด

๔.๙๘

๑.๗๕

๑๒.๑๔

-๖.๙๖

ร้อยละ

๘) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

๐.๒๖

-๐.๔๑

-๗.๐๗

-๑.๓๖

ร้อยละ

๙) อัตราการว่างงาน

๐.๖๘

๐.๗๕

๑.๒๕

๑.๐๓

ร้อยละ

๑๐) อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

๖.๒๗

๖.๖๗

๗.๐๒

๓.๔๔

เท่า

๑๑) อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

๒๑.๘๔

๑๙.๙๗

๑๑.๔๔

๑๒.๒๘

ร้อยละ

๑๒) ผลิตภาพแรงงาน

๙๕,๕๘๑

๑๑๐,๘๙๕

๖๘๒,๕๓๐

๔๑๔,๑๖๗

บาท/คน

การเติบโตทาง

เศรษฐกิจสีเขียว

๑๓) อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด

-๓.๓๒

๐.๐๑

๒๓.๕๕

๗๒.๐๒

ร้อยละ

๑๔) ปริมาณขยะในจังหวัด

๒๕๒,๔๔๙

๒๔๗,๑๐๕

๗๓๙,๒๓๑

๗๔๗,๘๘๕

ตัน

๑๕) สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

เพื่อยานพาหนะต่อประชากร

๒๖๖

๒๘๔

๖๔๘

๗๕๗

ลิตร/คน

๑๖) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน

ต่อประชากร

๔๔๓

๔๖๔

๙๘๖

๑,๐๕๙

กิโลวัตต์-ชม./คน

๑๗) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP

๖,๙๑๕

๗,๒๘๙

๑๒,๒๙๑

๑๒,๒๘๗

กิโลวัตต์-ชม./ลบ.

๑๘) สัดส่วนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อGPPภาคอุตสาหกรรม*

๒๗๖

๑๗๘

๕๖๓

๕๐๑

ลิตร/ล้านบาท

ประสิทธิภาพของภาครัฐ

๑๙) ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA

๖๐.๐๐

๗๔.๗๖

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

ร้อยละ

๒๐) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา

๑๕.๕๗

๑๕.๗๗

๖๔.๓๕

๖๕.๓๙

ร้อยละ

๒๑) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า

๘๘.๑๖

๘๘.๔๑

๗๒.๘๙

๗๔.

ร้อยละ

๒๒) ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต

๒๘.๓๐

๓๒.๗๓

๓๗.๔๕

๔๓.๗๐

ร้อยละ

๒๓) ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑๐.๑๓

๑๒.๑๙

๒๒.๖๘

๒๓.๓๑

ร้อยละ

๒๔) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

๗๕.๕๑

๙๒.๑๑

๓๖.๗๔

๕๖.๐๐

ร้อยละ

แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดสมุทรปราการ ในปีปัจจุบัน พบว่า จังหวัดฯ มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าค่ากลางของประเทศ) จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ (ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ) จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัดซึ่งจะต้องนาประเด็นปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ โดยมีประเด็นปัญหาที่สำคัญในแต่ละมิติ ดังนี้

(๑) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง

ในมิตินี้ถึงแม้ว่าในภาพรวมจังหวัดจะมีการพัฒนาสูงกว่าค่ากลางของประเทศ มีร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน และร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน เกินค่ากลางของประเทศค่อนข้างมาก แต่จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ ซึ่งเกินค่ากลางของประเทศมาเล็กน้อย โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การกระจายโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า OTOP การแปรรูปปลาสลิด การท่องเที่ยว One Day Trip โครงการส่งเสริมการเกษตร        (พืช ประมง ปศุสัตว์) ปลอดภัย เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุขของประชาชน โดยสะท้อนจากตัวชี้วัดการพัฒนาอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย และค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.๓ ซึ่งเกินค่ากลางของประเทศมาเล็กน้อย

(๒) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ จังหวัดมีการพัฒนาในภาพรวมต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ และตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อัตราการว่างงาน และอัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและผลิตภาพแรงงาน อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่ากลางของประเทศ หากวิเคราะห์จากตัวชี้วัดข้างต้นแล้ว อาจสรุปได้ว่า เนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยลดลงและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีการหดตัวต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น และอัตราการออมของครัวเรือนลดลง ซึ่งจังหวัดฯ จะต้องให้ความสาคัญและกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

(๓) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว

ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว พบว่า จังหวัดฯ มีมิติการพัฒนาที่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ 5 ตัวชี้วัด คือ ปริมาณขยะในจังหวัด สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากรสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากรสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม มีเพียงตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด ที่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ จากตัวชี้วัดข้างต้น จังหวัดฯ จะต้องให้ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะต้องมีแผนงาน/โครงการ ในการลดปริมาณขยะทั้งจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างเสริมและปลูกจิตสานึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ

มิติประสิทธิภาพของภาครัฐในภาพรวม พบว่า จังหวัดฯ มีการพัฒนาที่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ 3 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต และร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศในมิติประสิทธิภาพของภาครัฐ 3 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ในมิตินี้จังหวัดฯ จะต้องเร่งส่งเสริมคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการบริหารผลการเบิกจ่าย ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการงบลงทุนจะต้องให้ความสำคัญกับการสำรวจหน้างาน การเตรียมความพร้อมของโครงการ และการประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามแผนงานฯ เนื่องจากการดำเนินโครงการงบลงทุนประเภทโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนเมืองมักจะประสบปัญหาขาดความร่วมมือของประชาชนเข้าร่วมประชาคมแผน เมื่อเข้าไปดำเนินการแล้วอาจเกิดการต่อต้านหรือเรียกร้องให้เพิ่มรูปแบบรายการ รวมทั้งปัญหาหน้างานที่เกิดจากการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินที่ต้องรื้อย้ายไม่ครบถ้วน

สำหรับประเด็นที่จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญ มีดังนี้

(1) บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการขยะ และมลพิษที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม

(2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

 

Read 294 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.