26/02/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ. นครราชสีมา)
Rate this item
(0 votes)

จังหวัดนครราชสีมา มีสถานศึกษาแยกตามสังกัด จำนวน 1,534 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา จาก 6 สังกัด
มีจำนวน 23,624 คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 533,263 คน

จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต (ไม่รวมสังกัด อปท.)

การแบ่งเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

 

การแบ่งเขตพื้นที่ประถมศึกษา

แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต

 • เขต 1- อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนสูง
 • เขต 2- อำเภอจักราช อำเภอหนองบุญมาก อำเภอห้วยแถลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอ
  โชคชัย
 • เขต 3- อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอวังน้ำเขียว
 • เขต 4- อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่อง
 • เขต 5- อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทยและอำเภอด่านขุนทด
 • เขต 6- อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอคงและอำเภอ
  บัวใหญ่
 • เขต 7- อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอพิมายและอำเภอโนนแดง

 

 

โรงเรียน

 • โรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัด:โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด:โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด:โรงเรียนบุญวัฒนา
 • โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด:โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 • สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนศูนย์การเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา
 • วิทยาลัยพิชญบัณฑิตนครราชสีมา
 • วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติวิทยาเขตนครราชสีมา

สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประกอบด้วยวิทยาลัยในสังกัด 9 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา,วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี,วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ,วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์,วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง,วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีที่ตั้งสำนักงานสถาบัน(ชั่วคราว) อยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิค
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็น 1ในสถาบันการอาชีวศึกษา 19 สถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สำหรับวิทยาลัยในสังกัดในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่

 • วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
 • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีอ.โชคชัย
 • วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธอ.ด่านขุนทด
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (การอาชีพพิมายเดิม)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่นๆ

 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมาอ.สีคิ้ว
 • วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา (NR-CBAT) เปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส. ในด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
 • วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาเขตสูงเนิน
 • วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 • วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

สถาบันการอาชีวศึกษาของเอกชน

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมรี่เทคโนโลยี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา(สถาบันในเครือมารีย์วิทยา)
 • โรงเรียนเทคโนสุระ
 • บัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร นครราชสีมา
 • โรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี

วิทยาลัยเฉพาะทาง

 • วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาเปิดสอนหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นต้น กลาง และสูง

สถาบันวิจัย

 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 • ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
Read 164 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.