26/02/2018

การสื่อสารและเชื่อมโยง

Written by  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ. นครราชสีมา)
Rate this item
(0 votes)

การสื่อสารและโทรคมนาคม

การให้บริการการสื่อสารไปรษณีย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อให้บริการทั้งในเขตตัวจังหวัด อำเภอ และตำบล ดังนี้

  • ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 35 แห่ง
  • ศูนย์ไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง
  • ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 148 แห่ง

โทรศัพท์

การให้บริการโทรศัพท์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท 3BB จากัด และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยเปิดให้บริการด้าน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับเครือข่ายและพื้นที่ให้บริการ

มีชุมสายโทรศัพท์เปิดให้บริการจำนวน 213 ชุมสาย เลขหมายเต็ม 109,541 เลขหมาย มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน จานวน 75,773 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะ 3,802 เลขหมาย

การคมนาคม และการขนส่ง

การคมนาคมในจังหวัดนครราชสีมา มีความสะดวกสบายทั้งทางรถยนต์และรถไฟ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานรวมถึงการเดินทางโดยเครื่องบินที่ใช้เวลาเพียง 45 นาที สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง

1) ทางรถยนต์: กรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ที่จังหวัดสระบุรี ตรงไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร หรือสามารถเลือกเส้นทางสาย ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายนครราชสีมา - ปักธงชัย) จากกรุงเทพมหานคร ผ่าน
มีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอวังน้าเขียว อำเภอปักธงชัย เข้าสู่
ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร

 

การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของจังหวัดนครราชสีมาระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่างๆ มีความสะดวก เพราะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อำเภอเมือง

นครราชสีมา) ไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    18 กิโลเมตร               อำเภอขามทะเลสอ        22 กิโลเมตร

อำเภอโนนไทย             29 กิโลเมตร               อำเภอโนนแดง             30 กิโลเมตร

อำเภอโชคชัย              31 กิโลเมตร               อำเภอปักธงชัย            34 กิโลเมตร

อำเภอสูงเนิน              36 กิโลเมตร               อำเภอโนนสูง              37 กิโลเมตร

อำเภอพระทองค้า         37 กิโลเมตร               อำเภอจักราช              40 กิโลเมตร

อำเภอสีคิ้ว                 45 กิโลเมตร               อำเภอขามสะแกแสง      50 กิโลเมตร

อำเภอหนองบุนนาก       52 กิโลเมตร               อำเภอครบุรี               58 กิโลเมตร

อำเภอพิมาย               58 กิโลเมตร               อำเภอพิมาย               60 กิโลเมตร

อำเภอห้วยแถลง         65 กิโลเมตร               อำเภอวังน้าเขียว          70 กิโลเมตร

อำเภอคง                   79 กิโลเมตร               อำเภอด่านขุนทด          84 กิโลเมตร

อำเภอบ้านเหลื่อม         85 กิโลเมตร               อำเภอปากช่อง            85 กิโลเมตร

อำเภอสีดา                 85 กิโลเมตร               อำเภอเสิงสาง              88 กิโลเมตร

อำเภอเทพารักษ์           90 กิโลเมตร               อำเภอประทาย            97 กิโลเมตร

อำเภอชุมพวง              98 กิโลเมตร               อำเภอบัวใหญ่             101 กิโลเมตร

อำเภอบัวลาย              106 กิโลเมตร             อำเภอเมืองยาง            110 กิโลเมตร

อำเภอแก้งสนามนาง      130 กิโลเมตร             อำเภอลำทะเมนชัย        130 กิโลเมตร

สำหรับการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีความสะดวกสบาย เนื่องจากมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ป. 1 และ ป. 2 และรถโดยสารประจำทางธรรมดา ออกเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 และสำหรับผู้โดยสารจากจังหวัดนครราชสีมาสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
แห่งที่ 1 ถนนบุรินทร์ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

2) ทางรถไฟ: จังหวัดนครราชสีมา มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดอุบลราชธานี และเส้นทางกรุงเทพมหานคร - จังหวัดหนองคาย รถไฟทั้งสองสายจะแยกกันที่ชุมทางถนนจิระ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสายหนึ่ง
ซึ่งแยกที่ชุมทางแก่งคอย คือ สายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี - อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสถานีรถไฟ รวม 38 สถานี และ 2 ชุมทาง รวม 40 สถานี สถานีหลักในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า คือสถานีนครราชสีมา และสถานีชุมทางบัวใหญ่

3) ทางอากาศ: การขนส่งทางอากาศนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการในการเดินทางและขนส่ง สินค้าของชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยท่าอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 26 กิโลเมตร ในเส้นทางไปยังอำเภอจักราช ส่วนปริมาณการจราจร สืบเนื่องมาจากการคมนาคมทางบกที่สะดวกสบายเป็นเหตุให้ผู้โดยสารนิยมใช้เส้นทางทางบก ประกอบกับในอนาคตมีการวางแผนส่งเสริมการจราจรทางบกให้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งรถไฟความเร็วสูง Mass Rapid Transit และมีโครงการจัดสร้างรางรถไฟทางคู่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังนครราชสีมา ภายใน 45 นาที

การขนส่งทางรถยนต์โดยระบบทางหลวงชนบท

จังหวัดนครราชสีมา มีเส้นทางหลวงชนบททั้งสิ้น 66 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,395.790 กิโลเมตร เป็นผิวถนนลาดยาง 1,279.251 กิโลเมตร เป็นผิวถนนคอนกรีต 6.888 กิโลเมตร และเป็นผิวถนนลูกรัง 109.651 กิโลเมตร ตารางแสดงจำนวน ระยะทางรวม ชนิดผิวจราจร ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

 

จังหวัด

จำนวนสายทางหลวงชนบท

ระยะทางรวม (กม.)

ชนิดผิวจราจร

ลาดยาง (กม.)

คอนกรีต (กม.)

ลูกรัง (กม.)

นครราชสีมา

66

1,395.790

1,279.251

6.888

109.651

Read 193 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.