26/02/2018

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Written by  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ. นครราชสีมา)
Rate this item
(1 Vote)

ทรัพยากรป่าไม้

จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 2,297,735 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.94 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ปัจจุบันมีสภาพป่าดิบสมบูรณ์เนื้อที่ประมาณ 1 ,243,743ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
มีพรรณไม้สำคัญที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยาง ไม้เหียง ไม้พลวง เป็นต้น รองลงมาเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ร้อยละ 3.54 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และพื้นที่ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ร้อยละ 2.48 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีการกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้

  • พื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน
    รวมเนื้อที่ประมาณ 1,412,425 ไร่
  • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 29 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 4,864,238.50 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 เขต ได้แก่

- เขตพื้นที่เหมาะสมการเกษตร (Zone A) เนื้อที่ประมาณ 91,012 ไร่

- เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) เนื้อที่ประมาณ 1,575,218 ไร่

- เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เนื้อที่ประมาณ 3,282,186 ไร่

ทั้งนี้ พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) บางส่วน และพื้นที่เหมาะสมการเกษตร (Zone A) กรมป่าไม้
ได้มอบพื้นที่ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรนำไปปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมแล้ว

จังหวัดนครราชสีมามีภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาเขียว เขากบินทร์ เขาบรรทัด เขาสันกำแพง
เขาดงพญาเย็น เขาดงพญาไฟ และเขาใหญ่ จากภาพถ่ายดาวเทียม Lansat-TM มาตราส่วน 1:50,000
เมื่อปี 2546 พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 15.74 ของพื้นที่จังหวัด หรือคิดเป็นเนื้อที่ 2,045,250 ไร่ ต่อมาในปี 2547 พื้นที่ป่าลดลงเหลือร้อยละ 15.37 ของพื้นที่จังหวัดคิดเป็นเนื้อที่ 1,968,701.5 ไร่ ในปี 2548 พื้นที่ป่าลดลงเหลือร้อยละ 15.20 ของพื้นที่จังหวัด หรือคิดเป็นเนื้อที่ 1,945,926.7 ไร่
ต่อมาในปี 2549 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมและการตรวจสอบภาคพื้นดิน (Ground Check) พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ป่าเหลือร้อยละ 14.22 หรือ 1,821,900 ไร่ (2,915.04 ตร.กม.) ซึ่งพื้นที่ป่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากยังคงมีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ ทำให้ป่าไม้ลดลงอยู่ เสมอและไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ถึงเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนครราชสีมา

ทรัพยากรสัตว์ป่า

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิด เช่น ช้าง เก้ง กวาง ลิง และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าชนิดหายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์ ได้แก่ กระทิง เลียงผา แมวลายหินอ่อน และ
นกเงือก เป็นต้น สัตว์ป่าใหญ่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน และพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติต่างๆ ที่มีสภาพป่าธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบซ่อน และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า

ทรัพยากรธรณี

จังหวัดนครราชสีมามีผลผลิตแร่และย่อยหินที่สำคัญ ได้แก่ หินบะซอลต์ หินปูน และเกลือหิน มีผู้ถือสัมปทานบัตร จำนวน 30 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,982 ไร่ 41 งาน 1,198 ตารางวา จำแนกเป็นพื้นที่แร่
เกลือหิน 959 ไร่ 5 งาน 277 ตารางวา พื้นที่แร่หิน ดินหรือทรายอุตสาหกรรม 233 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา พื้นที่แร่หินประดับชนิดหินทราย 110 ไร่ 14 งาน 412 ตารางวา พื้นที่แร่หินอ่อน 290 ไร่ 7 งาน 134
ตารางวา พื้นที่แร่หินอ่อน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 717 ไร่ 6 งาน 146 ตารางวา พื้นที่แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ 673 ไร่ 6 งาน 149 ตารางวา มีมูลค่าผลผลิตแร่รวมเฉลี่ย 612.72 ล้านบาท ผลผลิตแร่
ที่ผลิตได้สูงสุด ในปี 2552 คือ หินปูน–หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง ผลิตได้ 501,287 เมตริกตัน รองลงมาคือหินอ่อน ผลิตได้ 408,333.63 เมตริกตัน และหินบะซอลต์ ผลิตได้ 347,071 เมตริกตัน

ชนิดแร่ที่พบในจังหวัดนครราชสีมา จำแนกเป็นรายอำเภอ

ลำดับที่

ชนิดแร่

พบบริเวณอำเภอ

1

เกลือหิน

เมือง, โนนไทย, โนนสูง, ขามสะแกแสง, ด่านขุนทด, แก้งสนามนาง, พิมาย, บ้านเหลื่อม, จักราช, บัวใหญ่, พระทองคำ, บัวลาย, เมืองยาง, ลำทะเมนชัย, สีดา, เฉลิมพระเกียรติ, คง

2

หินบะซอลต์เพื่อการอุตสาหกรรม

โชคชัย, หนองบุญมาก, ครบุรี

3

โดโลไมต์

ปากช่อง

4

เอเมอรี่

วังน้ำเขียว

5

หินปูน

ปากช่อง

6

หินอ่อน

ปากช่อง

7

บอลล์เคลย์

ปากช่อง, สีคิ้ว, สูงเนิน

Read 1222 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.