26/02/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ. นครราชสีมา)
Rate this item
(0 votes)

โครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมามีโครงสร้างที่สำคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตร และการค้าส่งค้าปลีก ซึ่งมีอัตราสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 22.46, 19.82 และ 14.91 ตามลำดับ  ในภาคการเกษตร จังหวัดมีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 8,931,032 ไร่ แบ่งเป็น ปลูกข้าว จำนวน 4,329,724 ไร่ พืชไร่จำพวกข้าวโพด มันสำปะหลัง ปอ ฝ้าย และข้าวฟ่าง จำนวน 3,793,602 ไร่ และปลูกพืชสวน 632,170 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 326,587 ครัวเรือน  โดยมีพืชเศรษฐกิจ 3 อันดับแรก คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเลี้ยงไหมโดยเฉพาะที่อำเภอปักธงชัยเป็นแหล่งผ้าไหมที่ขึ้นชื่อ อาชีพการทำป่าไม้ และการประมงน้ำจืดตามลุ่มน้ำ

ภาคอุตสาหกรรม

ในภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดนครราชสีมามีโรงงานทั้งสิ้น 2,398 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 119 ล้านบาท ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 18.84 อุตสาหกรรมขนส่งเฉลี่ยร้อยละ 12.27 อุตสาหกรรมอโลหะเฉลี่ยร้อยละ 11.38
และอุตสาหกรรมอาหารเฉลี่ยร้อยละ 10.02 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีแร่ที่สำคัญคือ
หินบะซอลต์ หินปูน และ เกลือหิน โดยเฉพาะเกลือหิน พบมากในตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด

ปี พ.ศ.2557 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product - GPP) เท่ากับ 245,248 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 10 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ 97,963 บาท เป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 37 ของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product - GPP) เท่ากับ 264,964 ล้านบาทอยู่ในลำดับที่ 1 ของภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 10 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ 106,000 บาท อยู่ในลำดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 32 ของประเทศ

ภาคการเงินและการธนาคาร

ภาคการเงินการธนาคาร จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนสำนักงานของธนาคารทั้งสิ้น 187 สำนักงาน(มีนาคม พ.ศ. 2560) เงินรับฝากรวมทุกประเภท (มีนาคม พ.ศ. 2557) ทั้งสิ้น 115,893 ล้านบาท และ เงินให้สินเชื่อรวมทุกประเภท (มี.ค.2557) ทั้งสิ้น 123,798 ล้านบาท 

นิคมอุตสาหกรรม

เขตอุตสาหกรรมในนครราชสีมา

  • นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2 นครราชสีมา
  • เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
  • นิคมอุตสาหกรรมสูงเนิน (โครงการ)

สถานการณ์การผลิตโดยทั่วไป

จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 12.80 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 8.70 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.97 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวและพืชไร่ โดยมัน สำปะหลังมีมูลค่าการผลิตมากที่สุด คือ 10,085 ล้านบาท ปัญหาหลักในการทำการเกษตร คือ ปัญหาดินเค็ม ซึ่งมีพื้นที่ดินเค็ม 3,849,254 ไร่ หรือร้อยละ 30.05 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน หรือมีการปรับปรุงดินแต่ยังไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีครัวเรือนเกษตรกรรวมทั้งหมด 326,587 ครัวเรือน รายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ด้านการผลิตพืช พืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดนครราชสีมามีหลายชนิด เนื่องจากพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตพืชค่อนข้างเหมาะสม ประกอบกับมีโรงงานภาคอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่รองรับผลผลิตเกษตรได้อย่างเพียงพอ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมแป้ง มันสำปะหลัง โรงสีข้าวส่งออก โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล (จากมันสำปะหลัง) เป็นต้น อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมายังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมกระจายสินค้าเกษตรไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นได้สะดวก

2) ด้านการผลิตปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในลักษณะฟาร์ม เพื่อให้สามารถจัดการ ดูแล และควบคุมโรคได้ง่าย จังหวัดนครราชสีมามีการเลี้ยงโคเนื้อ 5.7 แสนตัว โคนม 6.5 หมื่นตัว กระบือ 6.6 หมื่น ตัว สุกร 3.8 แสนตัว เป็ด 1.5 ล้านตัว ไก่เนื้อและไก่ไข่ 22 ล้านตัว โดยมีฟาร์มที่ได้มาตรฐาน 1,236 ฟาร์ม ทุ่งหญ้าสาธารณะ 1.9 แสนไร่ และมีมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตรประมาณ 2,619 ล้านบาท

3) ด้านการผลิตประมง มีการเลี้ยงปลาในกระชัง 60 กระชัง เลี้ยงปลาในบ่อ 1.8 หมื่นบ่อ และเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ 75 แห่ง

4) สถาบันเกษตรกร ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีกลุ่มเกษตรกร 147 กลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ การเกษตร 118 กลุ่ม สมาชิก 283,499 คน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 634 กลุ่ม สมาชิก 12,680 คน วิสาหกิจชุมชน 1,580 กลุ่ม สมาชิก 21,681 คน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 823 กลุ่ม สมาชิก 22,374 คน กลุ่มยุวเกษตรกร 177 กลุ่ม สมาชิก 6,195 คน และกลุ่มอื่นๆ เช่นอาสาสมัครเกษตร หมอดินอาสา ปศุสัตว์อาสา ประมงอาสา ครูบัญชีอาสา 10,523 คน

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดนครราชสีมา

1) ผัดหมี่โคราช: เป็นอาหารท้องถิ่น ลักษณะคล้ายผัดไทยแต่มีความแตกต่างไปจากผัดไทย ในขณะที่ผัดไทยใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กในการผัด ส่วนผัดหมี่โคราชจะใช้เส้นหมี่โคราช นอกจากนี้ ผัดหมี่จะไม่ใส่ไข่ และ
ใส่เครื่องน้อยกว่าผัดไทยพอสมควร เช่น ผัดหมี่จะไม่ใส่กุ้งแห้ง ถั่ว และเต้าหู้ ผัดหมี่โคราช เป็นหนึ่งในอาหารพื้นบ้านของเมืองย่าโม ที่หาทานได้ง่ายทั่วไป เพราะในสมัยก่อนเมืองโคราชมีการปลูกข้าวเจ้ามาก จึงมีการดัดแปลงข้าวมาทำเป็นเส้นหมี่ และเพื่อเป็นการถนอมอาหารอีกรูปหนึ่งแบบด้วย จากการนำเส้นหมี่ไปตากแห้ง แล้วเก็บไว้ทานในมื้อต่อไป

2) เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน: เป็นผลิตภัณฑ์จากตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันด่านเกวียนมีชื่อเสียงมาก เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตาดินเผา
ได้สวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของกรรมวิธีในการปั้นและใช้ดินดำสัมฤทธิ์ที่มีเอกลักษณ์ของสีแบบดินเผาด่านเกวียน อีกทั้งยังเป็นสินค้า"โอทอป" (OTOP) หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทตุ๊กตาดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง

3) ผ้าไหมโคราช: เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากลักษณะของผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือเนื้อผ้าแน่น ละเอียด มีความมัน วาว ซักแล้วสีไม่ตก ไม่ซีด เมื่อนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าตะเข็บไม่แตกง่าย มีความพิถีพิถันในการทอ ตามคำขวัญประจำจังหวัด คือ “ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” จากอดีตถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ผลิตขึ้นได้สะท้อนภูมิปัญญาของท้องถิ่น และที่ได้
สืบทอดการทอผ้าไหมแบบรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน ไหมเป็นเส้นใยของตัวหนอนชนิดหนึ่ง ไหมมีหลายชนิด เช่นไหมน้อย ไหมใหญ่ ไหมไทย ไหมงาม เป็นต้น ไหมแต่ละชนิดมีความสวยงามแตกต่างกันไป การทำไหม
เป็นกรรมวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยาก เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหม การนำเส้นไหมมาฟอก การย้อมไหม การกรอไหม
ไปจนถึงการทอไหม โดยได้มีการพัฒนาการทอผ้าไหม ตั้งแต่กรรมวิธีการทอ การออกแบบลวดลาย
ให้หลากหลาย การย้อมสี ทั้งสีธรรมชาติ และสีเคมี แต่ยังมีการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมไว้ จากการทอผ้าไหม
เพื่อใช้เองมาเป็นของฝาก จนกระทั่งทอเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมาในปีพ.ศ.2561

1) ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมาในปี พ.ศ.2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.8 – 3.9) ขยายตัวในอัตราลดลงจากปีพ.ศ.2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 เป็นผลจากด้านการผลิตในจังหวัด ที่ชะลอตัวลง

ด้านอุปทาน (การผลิต): คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 – 5.2 ขยายตัวในอัตราลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.5 เป็นผลจากภาคเกษตรกรรม คาดว่า จะขยายตัวในอัตราลดลงร้อยละ 3.4 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 – 4.5) ตามปริมาณผลผลิตข้าวนาปีอ้อยโรงงาน โค สุกร และไก่ ที่คาดว่าจะชะลอตัวลง และภาคบริการ คาดว่า จะขยายตัวในอัตราลดลงร้อยละ 4.4 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.1 – 5.7) เนื่องจากคาดว่าจำนวนเที่ยวรถโดยสารที่เข้าสถานีขนส่ง จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่ง รายได้ของสถานีขนส่ง และจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับภาคอุตสาหกรรม คาดว่า จะขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นร้อยละ 2.6 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.9 – 3.5) ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้น

ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย): คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.6 – 4.2 ขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.4 เป็นผลจากด้านการใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.8 – 5.5) ตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน
ของทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ใกล้เคียงกับ
ปีก่อน ที่ร้อยละ 3.4 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.6 – 4.1) เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ทรงตัวจาก
ปีก่อน ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวในอัตราลดลง สำหรับรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และปริมาณ การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนขยายตัวได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวร้อยละ 2.9 (มีช่วง คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 – 3.5) สะท้อนจากรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อเพื่อการลงทุน
และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่คาดว่าจะชะลอตัวลง

2) ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในปีพ.ศ.2561 มีทิศทางปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.6 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 – 2.0) สูงขึ้นจากปีก่อน ที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ด้านการจ้างงาน คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,774 คน (มีช่วงคาดการณ์ที่ 1,772 – 3,789 คน) โดยในปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจังหวัดนครราชสีมาจะมีการจ้างงานทั้งสิ้นประมาณ 1,308,720 คน

Read 553 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.