26/02/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ. นครราชสีมา)
Rate this item
(0 votes)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2) โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

 

2) แผนงานการเกษตร

2.1) ขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ วัดน้ำฉ่า หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง-บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 - ท่าใต้ บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

2.2) ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากบ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 (เขตเทศบาลตำบลท่าช้าง – บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 (เขต อบต.ท่าช้าง) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

2.3) ขุดลอกเหมืองส่งน้ำทุ่งนาใหม่ตั้งแต่ทางลงสำนักงาน อบต.ท่าช้าง เชื่อมตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา

2.4) ขุดลอกคลองลำจักโพง บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2.5) ขุดลอกคลองบ่อประปา บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 21ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2.6) ขุดลอกลำห้วยโป่งยายชีตอนบน บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 ตำบลหนองแวง เชื่อมบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2.7) ขุดลอกลำห้วยข่า จากบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 17 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อมบ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

2.8) ขุดลอกคลองห้วยยาง (อีสานเขียว) จากสะพานขาวบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลช่องแมว - บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

2.9) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองจานใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.10) ขุดลอกลำห้วยแยะ บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อมตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2.11) ขุดลอกลำห้วยต้นโพธิ์ บ้านหนองตาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตาดใหญ่ เชื่อมตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2.12) ขุดลอกลำห้วยยาง สายบ้านโนนกอก ตำบลสามเมือง เชื่อมบ้านโนนซาด ทต.สีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2.13) ขุดลอกเหมืองหนองพลวง-ลำห้วยยาง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง เชื่อม เทศบาลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2.14) ขุดลอกลำห้วยทองหลางใหญ่ บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 เชื่อมตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ถึงเขตตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2.15) ขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์บ้านคู หมู่ที่ 9 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง (ลำห้วยโกรกอ้อยช้างหวาน) เชื่อมบ้านหนองห่าง หมู่ที่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.16) ขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์บ้านคู หมู่ที่ 9 ไปทางทิศใต้ถึงโกรกนพฟ้า ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง เชื่อมบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.17) ขุดลอกลำห้วยวังพังถึงฝายลำห้วยบ้านดอนมันกระซาก ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.18) ขุดลอกคลองบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2-บ้านพลจลก ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.19) ขุดลอกคลองหนองศาลเจ้า บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลพันชนะ เชื่อมบ้านน้อยโนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2.20) ขุดลอกคลองโกรกผักหวาน บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลพันชนะ เชื่อมบ้านน้อยโนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2.21) ขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ (ลำห้วยนาร่อง) บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 ตำบลด่านนอก เชื่อมตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2.22) ขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ (ลำห้วยวังกระทะ) บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 ตำบลด่านนอก เชื่อมตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2.23) ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยหินลาด บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2.24) ก่อสร้างคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองชุมแสง บ้านหนองปรือ ตำบลงิ้ว เชื่อมบ้านหนองโดน ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.25) ขุดคลองใหม่บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เชื่อมบ้านหนองพยอม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2.26) ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เชื่อมบ้านหนองพะยอม อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

2.27) ขุดลอกคลองลำซอตลอดทั้งสาย จากตำบลตะคุ เชื่อมตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.28) ขุดลอกลำละหลอด (วังนาแซง) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2.29) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำคลัง บ้านสนวน พื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง และตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.30) ขุดลอกลำคลัง พื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง และตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.31) ขุดลอกคลองท่าดินทราย บ้านหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกรวด เชื่อมบ้านยางน้อย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

2.32) ขุดลอกคลองขุย - คลองใหญ่ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกรวด พร้อมก่อสร้างจุดระบายน้ำ จำนวน 9 ชุด เชื่อมตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

2.33) ขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 14 ตำบลพลับพลา เชื่อมตำบลท่าอ่าง และตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

1) แผนงานการศึกษา

1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

1.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา

1.3) ประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู

1.4) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน (ปปช.)

1.5) เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

1.6) พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน

1.7) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

1.8) พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

1.9) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และข้อสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.10) พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร

1.11) ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ (งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ภาค และประเทศ)

1.12) จัดนิทรรศการเหตุการณ์วันสำคัญ

1.13) รักการอ่าน

1.14) ประกวดห้องสมุดดีเด่น

1.15) แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.16) ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ)

1.17) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.18) จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.19) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

1.20) ตลาดนัดการศึกษา

1.21) นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1.22) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.23) ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

1.24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

1.25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

1.26) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

1.27) โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ

1.28) โครงการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

1.29) โครงการก่อสร้างหอถังน้ำ

1.30) พัฒนาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และยานพาหนะ (รถโรงเรียน)

1.31) โครงการสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารวิชาการ

1.32) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี "ศรีจะนาศะ"

1.33) โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

1.34) จ้างเหมาบริการครูสนับสนุนการสอน

1.35) โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลาการทางการศึกษา

1.36) การบริหารกลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.37) พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัด อบจ.นม. ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

1.38) เพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.39) พัฒนาศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.40) อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา, ผู้ฝึกสอนกีฬา, นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.41) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1.42) โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium)

1.43) โครงการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

1.44) โครงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

1.45) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ English for Integrated Studies: EIS

1.46) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.47) การประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

1.48) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร

1) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.1) โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประชาชน

1.2) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทางเลือก

1.3) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม

1.4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและหรือสัตว์เศรษฐกิจ

1.5) โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

1.6) โครงการจัดงานเกษตรสุรนารี

1.7) โครงการจัดงานวันมันสำปะหลังโคราช

2) การเกษตร

2.1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม

1) สังคมสงเคราะห์

1.1) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

1.2) จัดงานวันคนพิการสากล

1.3) จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

1.4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

1.5) พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน

1.6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด อบจ.

1.7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป

1.8) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

1.9) พัฒนาความรู้และทักษะในการผลิต ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ

1.9.1) กิจกรรมการกลึงชิ้นงาน

1.9.2) กิจกรรมการออกแบบวงจรไฟฟ้า (PLC) และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับกาย
        อุปกรณ์คนพิการ

1.9.3) กิจกรรมการตัด ดัดท่อ

1.9.4) กิจกรรมการเชื่อมโลหะเช่น เชื่อมทิก เชื่อมแก๊สเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมอาร์กอน

1.9.5) การพันมอเตอร์ไฟฟ้า

1.9.6) การใช้งาน Carbon Fiberในการผลิตและซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์คนพิการ"

1.10) การออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์

1.11) การอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ

1.12) เพิ่มศักยภาพและทักษะการซ่อมบำรุงรถเข็น และรถสามล้อโยกให้กับคนพิการ และประชาชนทั่วไป

1.13) ผลิตและซ่อมแซมเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรืออุปกรณ์สำหรับเฉพาะบุคคล เครื่องช่วยความพิการในจังหวัดนครราชสีมา

1.14) โครงการวันลอยกระทง

1.15) โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

1.16) โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

1.17) โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา

1.18) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

1.19) โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ

1.20) โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

1.21) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญและประเพณี-จัดงานวันลอยกระทง

1.22) จัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

1.23) จัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

1.24) โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

1.25) โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ

1.26) โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ

1.27) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้สูงอายุ

1.28) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

1.29) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

1.30) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (มาตรา 12)

1.31) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุท่องโลกไอที

1.32) โครงการอบรมผู้สูงอายุและครอบครัว

1.33) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอสีคิ้ว

1.34) โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง

1.35) เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

1.36) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

1.37) โครงการบริหารสถานสงเคราะห์คนชราเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

1.38) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.39) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

1.40) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์การแพทย์

2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านกลุ่มอาชีพ

2.2) โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 32 อำเภอ

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข

1) สาธารณสุข

1.1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดประจำท้องถิ่น

1.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น

1.3) โครงการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากแมลง

1.4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) จังหวัดนครราชสีมา

1.5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น

1.6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น

1.7) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนของการดำเนินงานของภาคีต่างๆในการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลตนเอง การเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรัง และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมด้านสุขภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดฯ ชุมชนทั้ง ๓๒ อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา และภายในหน่วยงาน

1.8) โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.9) โครงการคลินิกอบไออุ่นรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (การจัดการภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา )

1.10) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

1.11) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา

1.12) โครงการประชุมวิชาการพัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

1.13) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายสุขภาพ

1.14) โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.15) โครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล

1.16) โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทางเลือก

1.17) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)และแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค) นำร่องด้านการนวดฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรัง

1.18) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.19) โครงการคลินิกอบไออุ่นรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (จัดตั้งมุม นมแม่)

1.20) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

1.21) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก

 

2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมส่งเสริมและร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด)

2.2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข)

2.3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมค่ายธรรมะ เยาวชนสดใสหัวใจห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข)

2.4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สนับสนุนการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE )

2.5) โครงการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE (แกนนำเพื่อนใจวัยรุ่น )

2.6) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

2.7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (หลักสูตร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด)

2.8) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1) อุตสาหกรรมและการโยธา (จำนวน 925 โครงการ)

1.1) ก่อสร้าง และซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1.2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเจาะบ่อบาดาล

1.3) ก่อสร้างถนนลาดยาง และปรับปรุงซ่อมแซมถนน

1.4) ก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง

1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.6) ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางเคปซีล

1.6.1) สายบึงอ้อ-โตนด

1.6.2) สายโตนด-โคกแขวนเก่า อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

1.7) ก่อสร้างถนนหินคลุก

ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

1) การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.1) โครงการจัดงานเทศกาลอาหารย่าง

1.2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

1.3) โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

1.4) โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

1.5) เทศกาลงานขนมจีนประโดก

1.6) งานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ

1.7) งานประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน

1.8) โครงการจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอก อำเภอวังน้ำเขียว

1.9) โครงการจัดงานประเพณีของดีบัวลาย

1.10) โครงการเทศกาลไหมไทยที่โคราช

1.11) โครงการส่งเสริมประเพณี

1.12) ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันเรีออีโปง

1.13) โครงการจัดงานปากช่องคาวบอย เฟสติวัล

1.14) โครงการจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง

1.15) โครงการจัดงานเกษตรแฟร์ ปากช่อง

1.16) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.17) โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์

1.18) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด

1.19) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์บัวใหญ่เกมส์

1.20) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับอำเภอ/ระดับ จังหวัดในพื้นที่ 32 อำเภอ

1.21) โครงการงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง

1.22) โครงการส่งเสริมผ้าหางกระรอกและผ้าทอพื้นบ้าน

1.23) ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอดอนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญต่างๆ ของอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

1.24) จัดงานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น

1.25) อุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

1.26) โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

1.27) จัดงานประเพณีลอยกระทงประทีปพระราชทาน

1.28) จัดงานวันสงกรานต์

1.29) จัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

1.30) สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านและศิลปะการแสดงต่างๆ

1.31) โครงการบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.32) การจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง

1.33) โครงการประเพณีลอยกระทงเทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ณ บึงทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1.34) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแข่งขันเรืออีโปง) ณ บริเวณบึงหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1.35) โครงการจัดงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 9

1.36) โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ

1.37) โครงการชมพระอาทิตย์ตกดินตรงช่องเขาขาด ณ ดอยเจดีย์ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1) บริหารงานทั่วไป

1.1) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด "หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักการเมือง"

1.2) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด"หลักสูตรการบริหารบนพื้นฐานหลักการแห่งความพอเพียง"

1.3) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.4) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด "หลักสูตรการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น"

1.5) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.6) โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลักสูตร "การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง"

1.7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเผยแพร่ผลงาน ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.8) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.9) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ)

1.10) โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย

1.11) โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

1.13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน

1.14) สรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

1.15) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร อบจ.นครราชสีมาในการพัฒนาท้องถิ่น

1.16) โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.17) ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

1.18) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.19) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.20) โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

1.21) โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

1.22) โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.23) โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน - การคลัง บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.24) โครงการบริการราชการโปร่งใส

1.25) โครงการอบรมความรู้ด้านงานพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.26) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน

1.27) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน

1.28) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.29) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

1.30) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.31) โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1.32) โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.33) โครงการผลิตและเผยแพร่วารสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.34) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

1.35) ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

1.36) ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา

1.37) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1.38) ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด

1.39) การประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.40) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน

1.41) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.42) โครงการจ้างเหมาบริการศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

1.43) โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

1.44) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฉายดาว MEGA STAR-IIA (ES) และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องฉายดาวศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

1.45) โครงการปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ฟูลโดมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

1.46) โครงการนิทรรศการถาวรภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน (ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา)

1.47) จัดพิมพ์บัตร และ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

1.48) โครงการระบบโทรคมนาคม (Internet) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.49) โครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (Geography Information System, GIS)

1.50) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.51) โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.52) โครงการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

1.53) โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)

1.54) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สระน้ำพุดนตรี

2) อุตสาหกรรมและการโยธา

2.1) โครงการดำเนินงานทางวิชาการ/การจัดนิทรรศการทางวิชาการ/การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางผังเมือง และอื่นๆ

2.2) โครงการอาสาพัฒนาเมือง และชุมชน สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไปฯลฯ

2.3) โครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง

2.4) วางและ จัดทำผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

2.5) โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานด้านผังเมืองและที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาและรองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้านผังเมือง

2.6) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ/ข้อมูลการพัฒนาเมือง (หอผังเมือง) หรือสถาบันพัฒนาเมือง

2.7) โครงการศึกษาและการวิเคราะห์สภาพพื้นที่อุทกภัยและภัยแล้งโดยมาตรการทางผังเมือง

2.8) โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมไทยและการผังเมือง

2.9) โครงการฝึกอบรมชี้แจง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและใช้ค่า K (การทำสัญญาแบบปรับราคาได้)

2.10) โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ

2.11) โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักการช่าง

2.12) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง อบจ.นครราชสีมา

2.13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2.14) ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อบาดาล

2.15) งานซ่อมบำรุงทางของ อบจ.ถนนถ่ายโอน (ทางหลวงท้องถิ่น)

2.16) ค่าจ้างเหมาการสำรวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.1) โครงการเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

1.2) โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร ครู และนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา

1.3) โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ

1.4) โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1) เคหะและชุมชน

1.1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.2) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

1.3) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.4) อบรมการจัดทำถังดักไขมันในครัวเรือน และชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2.2) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่นทุกระดับ

2.3) โครงการรณงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ อปท. และภาคเอกชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

2.4) โครงการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.5) โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City)

2.6) โครงการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน

2.7) โครงการรณรงค์/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน/พัฒนาการศึกษา การสาธิตด้านพลังงานทดแทน

2) การเกษตร

2.1) พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

2.2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

2.3) โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

 

ที่

 

ยุทธศาสตร์

 

ด้าน

 

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

 

หน่วยงานสนับสนุน

1

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

- บริหารงานทั่วไป

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- การเศรษฐกิจ

- รักษาความสงบ
  ภายใน

- สร้างความ
  เข้มแข็งของชุมชน

- การเกษตร

- สำนักการช่าง

- กองส่งเสริม
  คุณภาพชีวิต

 

2

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

- บริหารงานทั่วไป

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- บริหารงานทั่วไป

- การศึกษา

- สำนักการศึกษา

  ศาสนาและ
  วัฒนธรรม

- สำนักการช่าง

- กองแผนและ

  งบประมาณ

- สำนักการคลัง

- กองการเจ้าหน้าที่

- สถานศึกษาใน
  สังกัด

- ศูนย์ประสานงาน

  อบจ.ประจำอำเภอ

3

ยุทธศาสตร์พัฒนาการ

เกษตร

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- การเศรษฐกิจ

- สร้างความเข้มแข็ง
  ของชุมชน

- การเกษตร

- กองส่งเสริม
  คุณภาพชีวิต

- สำนักปลัด

- ศูนย์ประสานงาน

  อบจ.ประจำอำเภอ

4

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- การดำเนินงานอื่น

- สาธารณสุข

- สังคมสงเคราะห์

- สร้างความเข้มแข็ง
  ของชุมชน

- งบกลาง

- กองส่งเสริม
  คุณภาพชีวิต

- สำนักปลัด

- สำนักการศึกษา

  ศาสนาและ
  วัฒนธรรม

- สำนักการคลัง

- สถานสงเคราะห์
  คนชราบ้าน
  ธรรมปกรณ์

  โพธิ์กลาง

- สถานสงเคราะห์ 
  คนชราบ้าน
  ธรรมปกรณ์วัดม่วง

5

ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุข

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- สาธารณสุข

- สร้างความเข้มแข็ง
  ของชุมชน

- กองสาธารณสุข

- สำนักปลัด

- สำนักการคลัง

 

6

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

- การเศรษฐกิจ

- อุตสาหกรรมและ

  การโยธา

- สำนักการช่าง

- สำนักการคลัง

 

7

ยุทธศาสตร์พัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- สังคมสงเคราะห์

- การศาสนา

  วัฒนธรรมและ

  นันทนาการ

- สำนักปลัด

- สำนักการศึกษา

  ศาสนาและ  
  วัฒนธรรม

- กองส่งเสริม
  คุณภาพชีวิต

- สถานสงเคราะห์
  คนชราบ้าน
  ธรรมปกรณ์

  โพธิ์กลาง

- สถานสงเคราะห์
  คนชราบ้าน
  ธรรมปกรณ์วัดม่วง

8

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี

- บริหารงานทั่วไป

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- การเศรษฐกิจ

- การดำเนินงานอื่น

- บริหารงานทั่วไป

- การศึกษา

- สาธารณสุข

- สังคมสงเคราะห์

- สร้างความเข้มแข็ง
  ของชุมชน

- อุตสาหกรรมและ
  การโยธา

- งบกลาง

ทุกส่วนราชการ

 

9

ยุทธศาสตร์การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- บริหารงานทั่วไป

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- รักษาความสงบ

  ภายใน

- สร้างความเข้มแข็ง

  ของชุมชน

- สำนักการช่าง

- กองส่งเสริม
  คุณภาพชีวิต

- กองสาธารณสุข

 

10

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

- บริหารงานทั่วไป

- บริการชุมชนและ

  สังคม

- การเศรษฐกิจ

- รักษาความสงบ

  ภายใน

- เคหะและชุมชน

- การเกษตร

- สำนักการช่าง

- สำนักปลัด

 

 

Read 351 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.