26/02/2018

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

Written by  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ. นครราชสีมา)
Rate this item
(0 votes)

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและพื้นที่ ลูกคลื่น  
ลอนลึก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ

1) บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล มากกว่า 250 เมตร อยู่ในบริเวณอำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง เทือกเขานี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค ได้แก่ แม่น้ำมูล ลำแชะ ลำพระเพลิง และลำปลายมาศ พื้นที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึกและ ลูกคลื่นลอนตื้น ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก ทำให้มีการ ชะล้างพังทลายของหน้าดิน ในบริเวณนี้ค่อนข้างสูง

2) บริเวณที่สูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 -250 เมตร อยู่ในเขตอำเภอด่านขุนทด อำเภอสีคิ้ว อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ ตอนล่างของอำเภอโนนไทย อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมือง อำเภอสูงเนิน ตอนบนของอำเภอปักธงชัยและอำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก อำเภอจักราช และอำเภอเสิงสาง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นยกเว้น บริเวณใกล้เชิงเขามีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ลำแชะ
ลำพระเพลิง ลำตะคอง ลำน้ำมูล และลำจักราช

3) พื้นที่ลูกคลื่นทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร อยู่ในเขตอำเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอำเภอโนนไทย อำเภอคง ทางทิศตะวันตกของอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอห้วยแถลง และอำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่น ลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำเชียงไกร และลำปลายมาศ

4) บริเวณที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 200 เมตร
อยู่ในเขตอำเภอบัวใหญ่ อำเภอคง อำเภอโนนสูง อำเภอประทาย อำเภอพิมาย อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย และอำเภอเมืองยาง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ

ภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน มีลมมรสุมหลักพัดผ่านคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก โดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งพัดจากประเทศจีน และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ราบสูง มีป่าและทิวเขาสูงกั้นเขตแดนเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็นโดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 อาศาเซลเซียส มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี 71% ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 89% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 49%

การปกครองและการบริหาร

ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 287 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

1) อำเภอเมืองนครราชสีมา                  2) อำเภอสีคิ้ว                       3) อำเภอขามสะแกแสง  
4) อำเภอสูงเนิน                              5) อำเภอคง                         6) อำเภอห้วยแถลง
7) อำเภอครบุรี                               8) อำเภอเสิงสาง                    9) อำเภอจักราช
10) อำเภอบ้านเหลื่อม                       11) อำเภอชุมพวง                   12) อำเภอหนองบุญมาก
13) อำเภอโชคชัย                            14) อำเภอแก้งสนามนาง           15) อำเภอด่านขุนทด
16) อำเภอโนนแดง                           17) อำเภอขามทะเลสอ             18) อำเภอวังน้ำเขียว
19) อำเภอโนนไทย                           20) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         21) อำเภอโนนสูง
22) อำเภอเทพารักษ์                         23) อำเภอบัวใหญ่                  24) อำเภอเมืองยาง
25) อำเภอประทาย                          26) อำเภอลำทะเมนชัย             27) อำเภอปักธงชัย
28) อำเภอพระทองคำ                        29) อำเภอปากช่อง                 30) อำเภอบัวลาย
31) อำเภอพิมาย                             32) อำเภอสีดา

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายนาม

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. พระยากำแหงสงคราม (กาจ สิงห์เสนี)

รศ.115 - 120 (พ.ศ. 2439 - 2444)

2. พระรังสรรค์สารกิจ (เลื่อน ศรีเพ็ญ)

รศ.120 - 123 (พ.ศ. 2444 - 2447)

3. พระยาสุริยเดช (จาบ สุวรรณทัต)

รศ.123 - 124 (พ.ศ. 2447 - 2448)

4. พระยาวรชัยวุฒิกร (เลื่อง สนธิรัต)

รศ.124 - 125 (พ.ศ. 2448 - 2449)

5. พระบรมราชบรรหาร (สวัสดิ์ วิเศษศิริ)

รศ.125 - 129 (พ.ศ. 2449 - 2453)

6. พระไชยนฤนาท (ทองดี)

รศ.129 - 131 (พ.ศ. 2453 - 2455)

7. พระเทพราชธานี (โหมด)

พ.ศ. 2455 – 2456

8. พระยศสุนทร (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

พ.ศ. 2456 – 2458

9. พระยาสุริยราชวราภัย (จร)

พ.ศ. 2458 – 2460

10. พ.ต.พระยาบรมราชบรรหาร (เย็น ภะระมรทัต)

พ.ศ. 2460 - 2465

11. พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี)

พ.ศ. 2465 – 2471

12. พระยาพิริยะพิชัย (เทียบ สุวรรณนิน)

พ.ศ. 2471 – 2474

13. พระยานายกนรชร (เจริญ ปริยานนท์)

พ.ศ. 2474 – 2476

14. พระยากำธรพายัพทิศ ( ดิส อินทโสฬส)

2 พ.ย.2476 – 1 มี.ค.2479

15. พ.อ.หลวงอาจศรศิลป (ประพันธ์ ธนพุทธิ)

พ.ศ. 2479 – 2484

16. นายสุรินทร์ ชิโนทัย

พ.ศ. 2484 – 2484

17. พระสาครบุรานุรักษ์ (ปริก สุวรรณานนท์)

19 ธ.ค.2484 – 19 พ.ย.2486

18. ขุนทยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล)

1 ต.ค.2486 – 21 ธ.ค.2487

19. หลวงวิธสุรการ (ถวิล เจียนมานพ)

22 ธ.ค.2487 – 31 ธ.ค.2488

20. นายอุดม บุญประคอง

1 ส.ค.2488 – 31 ก.ค.2489

21. นายถนอม วิบูลมงคล

21 ต.ค.2489 – 5 ธ.ค.2490

22. ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ (สังเวียน บริบาลบรรพตเขตต์)

6 ธ.ค.2490 – 21 มี.ค.2492

23. ขุนวรคุตต์คณรักษ์ (บุญฤทธิ์ วรนุตนานนท์ )

23 มี.ค.2492 – 20 มี.ค.2495

24. นายยุทธ จรัณยานนท์

21 มี.ค.2495 – 11 ต.ค.2497

25. นายสุวรรณ รื่นยศ

12 ต.ค.2497 – 22 พ.ค.2500

26. พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ

23 พ.ค.2500 – 6 มี.ค.2501

27. นายเจริญ ภมรบุตร

6 มี.ค.2501 – 4 มี.ค.2507

28. นายสวัสดิ์วงศ์ ปฏิทัศน์

4 มี.ค.2507 – 2 ต.ค.2511

29. นายสมชาย กลิ่นแก้ว

2 ต.ค.2511 – 15 เม.ย.2513

30. ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์

13 เม.ย.2513 – 30 ก.ย.2516

31. นายประมูล ศรัทธาทิพย์

1 ต.ค.2516 – 5 ธ.ค.2516

32. นายวิชิต ศุขะวิริยะ

6 ธ.ค.2516 – 31 ธ.ค.2519

33. นายจำรูญ ปิยัมปุตระ

1 ม.ค.2520 – 30 ก.ย.2520

34. นายเลิศ หงษ์ภักดี

1 ต.ค.2520 – 31 มี.ค.2524

35. นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ

1 เม.ย.2524 – 30 ก.ย.2531

36. นายไสว พราหมณี

1 ต.ค.2531 – 30 ก.ย.2533

37. นายดำรง รัตนพานิช

1 ต.ค.2533 – 30 ก.ย.2537

38. นายสุพร สุภสร

1 ต.ค.2537 – 30 ก.ย.2539

39. นายประวิทย์ สีห์โสภณ

1 ต.ค.2539 – 19 ต.ค.2540

40. นายโยธิน เมธชนัน

20 ต.ค.2540 – 22 เม.ย.2544

41. นายสุนทร ริ้วเหลือง

23 เม.ย.2544 – 30 ก.ย.2547

42. นายพงศ์โพยม วาศภูติ

1 ต.ค.2547 – 30 ก.ย.2548

43. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์

1 ต.ค.2548 – 30 ก.ย.2550

44. นายสุธี มากบุญ

1 ต.ค.2550 - 30 ก.ย.2551

45. นายประจักษ์ สุวรรณภักดี

1 ต.ค.2551 - 30 ก.ย.2553

46. นายระพี ผ่องบุพกิจ

1 ต.ค.2553 - 27 พ.ย.2554

47. นายชวน ศิรินันท์พร

28 พ.ย.2554 - 28 ก.ย.2555

48. นายวินัย บัวประดิษฐ์

1 ต.ค. 2555 - 27 พ.ค. 2557

49. นายธงชัย ลืออดุลย์

2 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558

50. นายวิเชียร จันทรโณทัย

1 ต.ค. 2558 -ปัจจุบัน

 

ผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

  

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายมุรธาธีรฺ์ รักชาติเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายอัสนีย์  เชาว์วาทิน
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

   

นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

 

Read 315 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.