22/05/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  FSRU จ.สมุทรปราการ
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลเศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

สภาพเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๑.๙๔ เป็นผลมาจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน  ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุน ภาคเอกชน เป็นสำคัญ ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัว และคาดว่าจะขยายตัวในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๒.๐๘ ตามสภาวะฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากราคาสินค้าภาคเกษตรปรับลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประชำรัฐ การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนผ่านตลาดกลาง และตลาดชุมชน ทำให้กลไกของราคาสินค้าไม่ถูกบิดเบือน สำหรับราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นลงตามราคาตลาดโลกซึ่งยังมีความผันผวนอยู่ ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ  ณ ราคาประจำปี ๒๕๕๗ มีมูลค่ารวม ๖๕๕,๓๐๔ ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๐.๕ ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ ๔ ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

ดัชนีราคาผู้บริโภค ของจังหวัดสมุทรปราการเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๑๑.๘ ดัชนีลดลง ร้อยละ ๐.๑ เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เท่ากับ ๑๑๑.๙ ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่ำสูงขึ้นร้อยละ ๑.๕ โดยดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ ๐.๘ ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ ๐.๕

การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีจำนวน ๓,๓๒๑ แห่ง ประเภทกิจการที่มีการจดทะเบียนสูงสุดคือ การขายส่ง-ปลีก ซ่อมแซมยานยนต์จำนวน ๑,๓๕๙ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการจดทะเบียนโรงงานจัดตั้งใหม่ จำนวน ๒๓๖ ราย ทุนจดทะเบียน ๑๒,๙๔๘.๗๖ ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ๘,๑๓๓ คน และโรงงานที่ปิดกิจการมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ ราย

 

การเกษตร

จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ท้าเกษตรกรรมลดลง เนื่องมาจากการพัฒนาเมือง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับราคาที่ดินมีราคาสูงท้าให้เกษตรกรที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินประสบปัญหาในการท้าการเกษตรและทยอยขายที่ดินให้กับนายทุน ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จำนวน ๒๑๑,๔๔๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๙ พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จำนวน ๔๐๗,๔๖๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๓ และพื้นที่ป่าไม้/ป่าชายเลน จำนวน ๘,๖๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย/ปลูกพืชไร่/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และที่รกร้างลดลงตั้งปี พ.ศ.๒๕๕๕ แต่พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น้าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นคลังสินค้าที่ส้าคัญนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงส่งผลนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โดยดูได้จากการขอจดทะเบียนโรงงานของจังหวัดฯ พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งสิ้น ๘,๔๓๙ แห่ง เงินทุน ๕๘๓,๙๔๐.๒๗ ล้านบาท มีคนงานจำนวน ๕๓๒,๖๐๐ คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน ๓๒๓,๘๖๐ คน และเพศหญิงจำนวน ๒๐๘,๗๔๐ คน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ และมีอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์โลหะ ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูป เคมีภัณฑ์/พลาสติก ฯลฯ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับจังหวัดฯ ถูกก้าหนดให้อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนของ BOI ที่เป็นเขต ๑ ท้าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำสุด และการกำหนดผังเมืองรวมท้าให้มีข้อจ้ากัดในการขออนุญาตตั้งและขยายโรงงานได้เฉพาะบางพื้นที่และบางชนิดประเภทของโรงงาน ดังนั้น จึงส่งผลทำให้การลงทุนในปัจจุบันชะลอตัวลง

            นิคมอุตสาหกรรม การแบ่งพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ส้าหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ (2) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ส้าหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือความจำเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยของที่น้าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่งประกอบด้วย

1) นิคมอุตสาหกรรม บางปู (Bangpoo Industrial Estate)

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ ๓๔ – ๓๗ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ และ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ๒๕ กิโลเมตร           กรุงเทพมหานคร ๓๗ กิโลเมตร ท่าเรือกรุงเทพ ๒๔ กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง ๑๐๐ กิโลเมตร และมีพื้นที่โครงการทั้งหมดจำนวน ๕,๔๗๒ - ๒ – ๖๘ ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปจำนวน ๓,๖๕๙ - ๐ - ๙๖ ไร่ เขตประกอบการเสรีจำนวน ๓๗๗ - ๓ – ๕๖ ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์จ้านวน ๑๔๙ - ๑ – ๖๐ ไร่ และพื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน ๑,๒๘๖ - ๐ - ๕๖ ไร่

2) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (Bangplee Industrial Estate)

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖/๒ หมู่ ๑๗ ถนนเทพารักษ์ ต้าบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ๒๐ กิโลเมตร สนามบินดอนเมือง ๕๐ กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง ๖๐ กิโลเมตร ท่าเรือมาบตาพุด ๑๕๐ กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมบางปู ๒๕ กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ๒๓ กิโลเมตร สถานที่ตากอากาศบางปู ๒๔ กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ ๓๐ กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ๖๐ กิโลเมตร และมีพื้นที่โครงการทั้งหมด ๑,๐๐๔ ไร่ แบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ๗๙๓ ไร่ เขตสำนักงาน ๑๔ ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ๑๙๔ ไร่

3) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๓ – ๑๔ ถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ (ถนนหลวงแพร่ง) และบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข สป.๗๓๐๐๑ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช ๒๐๐ ปี) ตำบลบ้านระกาศ ตำบลคลองสวน ตำบลบางพลีน้อย ตำบลเปร็ง ตำบลจระเข้น้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่โครงการทั้งหมดจำนวน ๓,๗๐๐ ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม ๒,๘๘๖ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ๔๕๗ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา พื้นที่สีเขียว ๒๐๗ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ๒๑ กิโลเมตร

Read 152 times Last modified on 30/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.