22/05/2018

กองทุนและสวัสดิการ

Written by  FSRU จ.สมุทรปราการ
Rate this item
(0 votes)

กองทุนและสวัสดิการ

กองทุน ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เช่น กองทุนสวัสดิการ ชุมชน กองทุนผู้สูงอายุสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือตามแนวทางนี้ยังพบปัญหา เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยจากรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2557 สeนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลพบว่าปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่พบคือผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนดคิดเป็นร้อยละ 65.1รองลงมาเป็นผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลานคิดเป็นร้อยละ 12.93 ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.14 ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และสมควรได้รับความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 11.31 ผู้สูงอายุถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจคิดเป็นร้อยละ 1.44 และผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน คิดเป็นร้อยละ 1.18

และจังหวัดสมุทรปราการมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อคนพิการจังหวัดสมุทรปราการทำให้คนพิการในจังหวัดสมุทรปราการสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับความพิการ

ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศไทย เป็นสิทธิและสวัสดิการของคนพิการที่พึงจะได้รับ โดยมีรูปแบบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ด้านการศึกษา ด้านสถาปัตยกรรม อาคาร สถานที่ และบริการขนส่งสาธารณะด้านการทำงาน และประกอบอาชีพ ด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นบุคคล/สิ่งที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรม อาคาร สถานที่ และบริการสาธารณะมีความก้าวหน้ามากที่สุด และถือเป็นนโยบายสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อคนพิการและทุกคนเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ (Universal Design) เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะด้านอาคาร สถานที่ บริการสาธารณะ ซึ่งจัดว่าเป็นประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ (Public) สำหรับการเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ของทุกคนในสังคม

Read 175 times Last modified on 24/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.