22/05/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  FSRU จ.สมุทรปราการ
Rate this item
(0 votes)

การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • สร้างเสริมจิตสำนึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนการป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3R’s (Reuse Reduce Recycle) เพื่อลดต้นทุน
 • ส่งเสริมให้สถานระกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้การรับรองมาตรฐาน (GAP)
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสม สามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยเพิ่มศักยภาพด้านพืช ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล
 • ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
 • ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap และการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
 • เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่เสี่ยง โดยการประเมินสุขภาพของประชาชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันตนเอง
 • เร่งบูรณะและฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักไม่ให้เสื่อมโทรมมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 • สร้างเสริมระบบการป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง และการเฝ้าระวังภัยพิบัติตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการพังทลายของดิน
 • สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอเท่าเทียม และทั่วถึง

 • ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการมีงานทำของประชาชน
 • พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตและการค้าพร้อมกับการเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง
 • ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ โดยยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
 • ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการตลาดสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น โดยการลดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

 • ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้โดยสะดวก
 • ก่อสร้างและขยายช่องจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก และเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ
 • รณรงค์และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
 • ก่อสร้าง ปรับปรุงทางและสะพาน เพื่อให้สามารถสัญจรเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมสายหลัก สายรอง
 • สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งระบบราง และพัฒนาที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว

 • พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายหลัก และสายรองให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 • ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
 • พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเครือข่ายทายธุรกิจของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip
 • พัฒนาทักษะในการผลิตและจำหน่ายสินค้าของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว
 • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งจัดหาช่องทางการจำหน่ายให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน

 • สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านภัยคุกคาม การักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงเพื่อป้องกันและเตรียมการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน
 • สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยในการสร้างความสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติการข่าวสารสนับสนุน การดำเนินการเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและเป็นปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคประชาชนและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
 • ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการข่าวด้านความมั่นคง ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 • ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนสามารถบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น
 • สร้างเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่
Read 177 times Last modified on 24/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.