24/05/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  FSRU จ.ชลบุรี
Rate this item
(0 votes)

เศรษฐกิจ อาชีพ และ ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

“เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8

โดยมีภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การลงทุนภาคเอกชน

และการบริโภคภาคเอกชน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน”

1.เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรีในปี 2561

1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรีปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 - 4.2 ปรับเพิ่มจากที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือน ธันวาคม 2560 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6) ขยายตัวจากร้อยละ 3.4ในปีที่ผ่านมา โดยมีด้านอุปสงค์และด้านอุปทานเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ

ด้านอุปทาน คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.4 - 6.1 ปรับเพิ่มจากที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือน ธันวาคม 2560 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5) ขยายตัวจากร้อยละ 5.4 ในปีที่ผ่านมาโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ขยายตัวจากร้อยละ 2.3 ในปีที่ผ่านมาจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นของตลาดเอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จาก ปิโตเลียมอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ภาคบริการคาดว่าขยายตัวร้อยละ 10.0 ขยายตัวจากร้อยละ 9.9 ในปีที่ผ่านมา ตามจ านวนผู้เยี่ยมเยือน การค้าส่งค้าปลีกและขนส่งที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น และภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.1 ชะลอตัวจากร้อยละ 14.3 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อและสุกรมีเพียงพอกับความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ด้านอุปสงค์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 4.8 - 5.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์

ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2560 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8) ขยายตัวจากร้อยละ 4.0 ในปีที่ผ่านมา จากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.5 ขยายตัวจากร้อยละ 3.2 ในปีที่ผ่านมา ตัวแปรส าคัญที่อาจท าให้การลงทุนภาคเอกชนปี2561 เติบโตได้สูงกว่าคาดการณ์คือการลงทุนของบริษัทต่างชาติในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 10.1 ขยายตัวจากร้อยละ 10.0 ในปีที่ผ่านมา พิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น จากการน าเข้าน้ำมันดิบและการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -2.0 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -29.8 ในปีที่ผ่านมา จากการลดลงของรายจ่ายประจำ ขณะที่รายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น

1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรีในปี 2561 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.5 - 1.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือน ธันวาคม 2560 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ1.2) ขยายตัวจากร้อยละ 1.5 ในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวตามความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในภาคนอกเกษตรมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลจากการด าเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา สำหรับการจ้างงานคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6 - 4.3ปรับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6) ขยายตัวจากร้อยละ 0.5ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

อาชีพส่วนใหญ่ในจังหวัดลบุรี

จากที่ตั้งของจังหวัดชลบุรี เอื้ออำนวยให้เกิดอาชีพต่าง ๆ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม และบริการต่าง ๆ ทำให้ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามามาก ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ

 

 

 

 

 

Read 217 times Last modified on 07/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.