24/05/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  FSRU จ.ชลบุรี
Rate this item
(0 votes)

สาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี

ในจังหวัดชลบุรี มีสถานพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 984 แห่ง ประกอบด้วยสถานพยาบาลของรัฐ 19 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 11 แห่ง สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 120 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 834 แห่ง สถานพยาบาลส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี บางละมุง ศรีราชา อำเภอที่มีสถานพยาบาลน้อย ได้แก่ อำเภอเกาะสีชัง เกาะจันทร์ หนองใหญ่

อำเภอ

สถานพยาบาลของรัฐ

สถานพยาบาลเอกชน

สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

      คลินิก                      ทุกประเภท

รวม

เมืองชลบุรี

5

4

17

264

290

บ้านบึง

1

-

14

33

48

หนองใหญ่

1

-

9

-

10

บางละมุง

2

3

14

265

284

พานทอง

1

-

10

17

28

พนัสนิคม

1

-

21

29

51

ศรีราชา

2

4

12

182

200

เกาะสีชัง

1

-

-

-

1

สัตหีบ

3

-

6

36

45

บ่อทอง

1

-

13

4

18

เกาะจันทร์

1

-

4

4

9

รวม

19

11

120

834

984


 

 

บุคลากรทางการแพทย์

จังหวัดชลบุรีมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,359 คน แยกเป็นแพทย์ 398 คน ทันตแพทย์ 80 คน เภสัชกร 133 คน พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 1.748 คน ส่วนใหญ่กระจุกตัว อยู่ในเขตเศรษฐกิจและชุมชนเมืองเช่นเดียวกับสถานพยาบาล ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี บางละมุง บ้านบึง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ พานทอง อำเภอที่มีบุคลากรทางการแพทย์น้อย ได้แก่ อำเภอเกาะสีชัง เกาะจันทร์ หนองใหญ่

อำเภอ

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลและ  ผู้ช่วยพยาบาล

รวม

เมืองชลบุรี

217

18

47

775

1,057

บ้านบึง

27

9

10

135

271

หนองใหญ่

3

3

2

35

43

บางละมุง

51

12

21

218

302

พานทอง

17

5

8

99

129

พนัสนิคม

30

8

13

144

195

ศรีราชา

29

10

14

132

185

เกาะสีชัง

2

1

2

17

22

สัตหีบ

9

8

9

107

133

บ่อทอง

10

4

4

52

70

เกาะจันทร์

3

2

3

34

42

รวม

398

80

133

1,748

2,359

 

 

 

 

Read 167 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.