24/05/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  FSRU จ.ชลบุรี
Rate this item
(0 votes)

การศึกษาและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี มีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ออกเป็น 3 ระบบศึกษา คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้

1.การศึกษาในระบบโรงเรียน มีหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง

ระดับอุดมศึกษา ดังนี้

          1.1 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิด

สอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

                             1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบ้านบึง และอำเภอหนองใหญ่ มีสถานศึกษาจ านวน 82 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 25,715คน มี ห้องเรียน จำนวน 1,032 และครู/ผู้สอน จำนวน 1,441 คน

                              2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ได้แก่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ มีสถานศึกษา จำนวน 112 แห่ง มีนักเรียนจำนวน 24,532 คน มีห้องเรียน จำนวน 1,193 ห้อง และครู/ผู้สอน จ านวน 1,330 คน

                              3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้แก่ อำเภอบางละมุง อำเภอศรี ราชา อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง มีสถานศึกษา จำนวน 81 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 37,532 คน มีห้องเรียน จำนวน 1,175 ห้อง และครู/ผู้สอน จำนวน 1,552 คน

                              4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี เขต 18 รับผิดชอบการจัดการศึกษาจังหวัด

ชลบุรีและจังหวัดระยอง มีสถานศึกษา จำนวน 31 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 48,129คน มีห้องเรียน จำนวน 1,226 ห้อง และครู/ผู้สอน จำนวน 1,891 คน

                               5) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีมีนักเรียน จำนวน 229คน มีห้องเรียน จำนวน 25 ห้อง

และครู/ผู้สอน จำนวน 37 คน

          1.2 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 8 แห่ง มีนักศึกษา จำนวน15,643 คน มีห้องเรียน จำนวน 665 ห้อง มีครู/ผู้สอน จำนวน 597 คน

           1.3 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึง

ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

  • โรงเรียนสาธิต จeนวน 3 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 4,336
  • สถาบันอุดมศึกษา ทั้งของภาครัฐ จำนวน 3 แห่ง มีนักศึกษา จำนวน 57,091 คนและภาคเอกชน จำนวน 1 แห่ง มีนักศึกษา จำนวน 4,513 คน

          1.4 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

                             1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเมืองพัทยา มีสถานศึกษา จำนวน 50แห่ง มีนักเรียน

จำนวน 43,948 คน มีห้องเรียน จำนวน 1,340 มีครู/ผู้สอน จำนวน 2,227 คน

          1.5 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก เปิดสอนระดับอนุปริญญาถึงระดับ ปริญญาตรี มีจำนวน 2 แห่งมีนักศึกษา จำนวน 825 คน

           1.6 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นถึงระดับปริญญาตรี มีจำนวน 2 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 1,421 คน

           1.7 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 3 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 254คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 32 คน

2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดชลบุรี (กศน.) จำนวน 11 แห่ง มีนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 18,554 คน ครู/ผู้สอน

จำนวน 206 คน

Read 114 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.