24/05/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  FSRU จ.ชลบุรี
Rate this item
(0 votes)

การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)

จังหวัดชลบุรีมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 5แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง,นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 76,553.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.42 ของรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ 734,591.46 ล้านบาท พาณิชยกรรมของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจชั้นนำ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ของประชากร เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย(441,062 บาท) (จังหวัดชลบุรี, 2558) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์และอิเลคทรอนิกส์เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึง และสะดวกในทุกด้านทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเป็นเมืองท่าการส่งออกชั้นนําของโลกโดยปี 2557 นั้นมีจํานวนโรงงานกว่า 4,847 โรงงานมีคนงาน จํานวนทั้งสิ้น 277,147 คน เงินลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 512,515ล้านบาท) กระทรวงอุตสาหกรรม (ก2559) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดยในแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ป (ีพ.ศ.2558-2561) นั้นมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำอุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติประตูสู่เศรษฐกิจโลก

เป้าประสงค์รวม

  1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีความเสมอภาค เท่าเทียมกันทางสังคม และมีความปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่
  2. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ
  3. เพื่อให้เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และเกษตรกรรม มีความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่

เป้าประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีความเสมอภาค เท่าเทียมกันทางสังคม และมีความปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

  1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  2. ส่งเสริมชุมชนและสถาบันครอบครัวมความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ โดย มีกลยุทธ์ดังนี้

  1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

เป้าประสงค์

เพื่อให้ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งสนับสนุนเศรษฐกิจทุกด้านมีความสามารถในการ แข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและการกระตุ้น

เศรษฐกิจ

  1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําต้นทุน เพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ตลอดจนการ

ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมน้ำแล้ง

 

 

 

Read 128 times Last modified on 07/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.