24/05/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  FSRU จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา  Chachoengsao Economic & Fiscal Report ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2561

“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากเครื่องชี้ด้านอุปทานขยายตัวจากภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ขยายตัวจากการลงทุนภาคเอกชน ส่วนการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี”

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)

พบว่าขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 90.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเดือนก่อน จากปริมาณผลผลิตข้าวซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังที่เกษตรกรได้ท าการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกอบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีฐานที่ต่ าส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมขยายตัวในอัตราที่สูง และปริมาณผลผลิตสุกรไข่ไก่ และกุ้งเพิ่มขึ้น ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเดือนก่อน จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม จำนวนโรงงานในจังหวัด และทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มก าลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวในอัตราที่ลดลงเทียบกับเดือนก่อน จากการจัดเก็บรายได้จากภาษีสถานบริการ (สนามกอล์ฟ) ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในจำนวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

 

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)

พบว่าขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวในอัตราที่ลดลงเทียบกับเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเดือนก่อน จากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างทั้งหมด สินเชื่อเพื่อการลงทุน และรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์เพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -4.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พลิกกลับมาหดตัวจากที่ขยายตัวจากเดือนก่อน จากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่ง ขายปลีกฯ จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลงเนื่องจากในช่วง 3 เดือนแรกของปียังไม่มีการจดทะเบียน ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนในช่วงปลายปี ลูกค้าส่วนใหญ่นำรถมาจดทะเบียนในช่วงปลายปี ส่งผลให้ปริมาณรถจดทะเบียนต้นปีจึงมีน้อยและการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -14.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พลิกกลับมาหดตัวจากที่ขยายตัวจากเดือนก่อน จากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 41.4

ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด

พบว่า รายได้เกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ 48.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พลิกกลับมาขยายตัวจากที่หดตัวจากเดือนก่อน ด้วยปัจจัยทางด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากผลผลิตข้าว สุกร ไข่ไก่ และกุ้งที่เพิ่มขึ้น

ด้านการเงิน พบว่า

สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของปริมาณเงินฝากรวมต่ำกว่าปริมาณสินเชื่อรวม โดยปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สำหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทราในเดือนกุมภาพันธ์2561อยู่ที่ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน การจ้างงาน มีจำนวน 439,301 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

ด้านการคลัง

พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกุมภาพันธ์2561 มีจำนวน 477.1ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน 252.3 ล้านบาทลดลงร้อยละ 41.4 ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน 224.8ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.2ผลการจัดเก็บรายได้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,061.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ลดลงของสรรพสามิต พื้นที่ฉะเชิงเทรา ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา และหน่วยราชการอื่นๆ

 

อาชีพในจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาชีพหลักของประชาชนฉะเชิงเทรา

อาชีพของชาวแปดริ้วส่วนใหญ่ทำด้านการเกษตร เน้นการทำนาปลูกข้าว ปลูกพืชสวน เช่นมะม่วง มะพร้าวอ่อน ยางพารา มันสำปะหลัง เลี้ยงปลาน้ำจืด กุ้งน้ำจืด กุ้งทะเล เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ ในอดีตนิยมปลูกอ้อยกันมาก เคยมีโรงหีบอ้อยมากกว่า 20 โรง และเคยเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันผลิตผลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด ได้แก่ ข้าว (พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105) ไข่ไก่ มะม่วง* มะพร้าวอ่อน อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมาก ยางพารา สับปะรด ไก่เนื้อ เป็นต้น

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สินค้า OTOP จังหวัดฉะเชิงเทรา

มะม่วงกวนอบแห้ง

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา                                                                                                                       

การปลูกมะม่วงมีมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันกล่าวกันว่า มะม่วงที่ดีที่สุด และมีรสชาติหวานอร่อยที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะว่ามีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม มีดิน ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นแหล่งดิน 2 น้ำ มีความเค็มและความจืดผสมกันตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้มะม่วงมีรสชาติดี หวาน อร่อย ในยามที่มะม่วงมีมากและราคาตก จึงมีการคิดแปรรูปมะม่วงขึ้นเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นาน เช่น การนำมากวน อบแห้ง การดอง การแช่อิ่ม เป็นต้น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : รสชาติดี อร่อย

ปริมาณการผลิต : 1,000 กิโลกรัม/เดือน

ราคา : 25 บาท/กล่อง

สถานที่จำหน่าย : 5 ถ.สุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  038 813444  

 

ขนมเปี๊ยะนมสด คุกกี้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะมะลิ

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ขนมเปี๊ยะเป็นขนมของชาวจีนมีมาแต่ช้านาน ขนมเปี๊ยะแปดริ้วที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น ขนมเปี๊ยะอึ้งมุ่ยเส็ง ขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั๊ว ขนมเปี๊ยะบ้านบุญมี มีต้นกำเนิดอยู่แถวอำเภอบางคล้า เนื่องจากมีบรรพบุรุษชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งรกรากอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แรกเริ่มมีการทำขนมเปี๊ยะทานกันเองภายในครอบครัว ต่อมาจึงแจกจ่ายไปยังเพื่อนบ้าน และขยายเป็นการค้า มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามลำดับ มาจนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : หอม อร่อย ได้รับมาตรฐานสากล เหมาะเป็นของขวัญของฝาก มีหลายชนิดให้เลือก

ปริมาณการผลิต : 1,000 กล่อง/เดือน

ราคา : 35 บาท/กล่อง

สถานที่จำหน่าย :  39/4 หมู่ 1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา   01 9288216

 

 

ฝอยทอง ฝอยเงิน ทองหยิบ ทองหยอด

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ด้วยความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดวิธีการทำขนมไทยโบราณ จากบรรพบุรุษมาจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน โดยขนมไทยโบราณที่กลุ่มเลือกผลิตนั้น จะเน้นขนมที่เป็นมงคลที่ชื่อมีคำว่า ทอง อยู่ด้วย เพราะเชื่อว่าทองเป็นของมีค่า เมื่อทำขึ้นประกอบในงานมงคล ก็จะนึกไปถึงความร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทอง หากมอบเป็นของขวัญในวันสำคัญ ให้กับบุคคลที่รัก เคารพ หรือญาติสนิท มิตรสหาย ก็เปรียบเสมือนให้ของดีของมีค่าดังให้ทองคำแก่กัน เช่น ฝอยทอง ทองหยอด ทองหยิบ ทองเอก ประกอบกับจังหวัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ การนำวัตถุดิบในท้องถิ่น (ไข่ไก่) ซึ่งมีความสดใหม่ ให้คุณค่าทางโภชนาการ (ให้พลังงานและโปรตีนสูง) และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น มาใช้ในกระบวนการผลิต เป็นแนวคิดที่นำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มทำขนมหวานบ้านคลองผีขุด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  : ชื่อมีคำว่าทอง เป็นขนมมงคล นำมาซี่งความร่ำรวย ความเจริญ

ปริมาณการผลิต :  200 กิโลกรัม/เดือน

ราคา  : 150 บาท/กล่อง

สถานที่จำหน่าย :  38 หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 0-9832-4133

 

ไข่เค็มกลิ่นใบเตย ”บ้านโพธิ์”

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2541 เกิดจากการที่ตอนยังเรียนหนังสืออยู่แล้วได้ตามป้ามาขายของที่ศาลากลางเป็นประจำ เห็นคนขายสินค้าน่าสนุกดีก็เลยเกิดแนวคิดว่าว่างจากเรียน เสาร์-อาทิตย์ รวมกลุ่มกันแล้วทำสินค้าที่ในตลาดยังไม่มีขายมาลองขาย เลยทำไข่เค็มแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  :  ทำจากไข่เป็ดสด พอกด้วยดินสอพองกับใบเตย และต้มด้วยน้ำใบเตย ไข่แดง ไข่ขาว ไม่เค็ม

ปริมาณการผลิต : 10,000 ฟอง/เดือน

ราคา :  6 บาท/ฟอง

สถานที่จำหน่าย :  94/2 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 0-6844-4549

 

กล้วยแผ่นอบ

 

ประวัติความเป็นมา

  ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการปลูกกล้วยกันมาก เมื่อมีผลผลิตเกินความต้องการ จึงคิดหาทางแปรรูป โดยทางกลุ่มนำกล้วยสุกมาแปรรูปเป็นกล้วยอบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งคุณจินตนา ตันเจริญ ประธานกลุ่ม ได้รับการฝึกอบรมมาจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นอกจากกล้วยอบแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น กล้วยกรอบอบเนย กล้วยกรอบรสปาปริกา กล้วยกรอบรสบาร์บีคิว กล้วยสามรส น้ำพริกเผากล้วย ข้าวเกรียบกล้วย กล้วยอบน้ำผึ้ง เป็นต้น นอกจากขายตามร้านทั่วไปแล้ว กล้วยอบชุมชนของกลุ่ม ยังเคยได้รับความไว้วางใจจากการบินไทย ให้เสิร์ฟ เป็นอาหารว่างบนสายการบินไทยด้วย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  : หอม อร่อย เก็บไว้ได้นาน

ปริมาณการผลิต : 200 กิโลกรัม/เดือน

ราคา  :  80 บาท/กิโลกรัม (บรรจุถุง)

สถานที่จำหน่าย : 34 ม.4 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 0-1455-1861

 

ปุ๋ยน้ำสกัด ชีวภาพ

 

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 โดยปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการเปิดรับสาธิตให้กับบุคคลภายนอก โดยมีสมุนไพรโล่ติ๊น สูตรสร้างตัว มีส่วนผสมของโล่ติ๊นเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  : สมุนไพรโล่ติ๊น สูตรสร้างตัว มีส่วนผสมของโล่ติ๊นอย่างเดียว  (30348)(OTOP)  

ปริมาณการผลิต :  100 ขวด/เดือน

ราคา : 150 บาท/ขวด

สถานที่จำหน่าย : 2 ม.8 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 01-9492181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 208 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.