24/05/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  FSRU จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this item
(0 votes)

 

ข้อมูลสาธารณสุข

การสาธารณสุขและสถานีอนามัย

จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลประจำตำบลจำนวน 119 แห่งโดยมีค่าเฉลี่ยการให้บริการรักษาพยาบาลต่อเดือนต่อครั้งที่เพิ่มสูงขึ้น จาก 754.47 บาท ในปี 2551 เป็น 1215 บาทต่อเดือนต่อครั้งในปี 2554 ประกอบกับค่าเฉลี่ยจำนวนวันในการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่างเพิ่มสูงขึ้นจาก 24.81 วันต่อครั้งในปีพ.ศ.2551 เป็น 39.95 วันต่อครั้ง ในปี พ.ศ. 2554

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

คู่สัญญา ทั้งหมด 11 เครือข่าย ได้ดำเนินการออกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน ผู้มีสิทธิ ณ

เดือน กันยายน 2556 เป็นความครอบคลุมร้อยละ 99.74 ของประชากรทั้งหมด 682,237 คน

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า                 469,405 ราย

สิทธิประกันสังคม                             143,876 ราย

สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  41,314 ราย

แพทย์ 201 คน                               คิดเป็น 1 คน/3,412 คน

ทันตแพทย์ 56 คน                           คิดเป็น 1 คน/12,245 คน

เภสัชกร 79 คน                               คิดเป็น 1 คน/8,680 คน

พยาบาลวิชาชีพ 1,223 คน                  คิดเป็น 1 คน/561 คน

          การปราบปรามยาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติดในปีงบประมาณปี 2557 โดยจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

ทั้งหมด 6,876 ราย/ผู้ต้องหา 6,989 คน รายละเอียดปรากฏ ดังตาราง โดยมีของกลางเป็น ยาบ้า

508,865 เม็ด ยาไอซ์ 1,305.3 กรัม กัญชาแห้ง 5.49 กรัม กัญชาสด 284.75 กรัม พืชกระท่อม

126.52 กรัม สารระเหย 8 กระป๋อง

          การบำบัดและฟื้นฟ้ผู้เสพยาเสพติด

          ในปีงบประมาณปี 2557 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟ้ในระบบสมัครใจบำบัด จำนวน 609 ราย มีผู้เข้ารับการฟื้นฟ้ในระบบบังคับบำบัด จำนวน 1,899 ราย มีผู้เข้ารับการฟื้นฟ้ฯ ที่เข้ารับการบำบัดแล้วมีผลน่าพอใจคณะอนุกรรมการฯ มีคำวินิจฉัยให้ผ่านการบำบัด จำนวน 5,513 ราย โดยอยู่ระหว่างติดตามผล 1 ปี และผู้ที่ต้องโทษบำบัดฯ จำนวน 212 ราย

Read 187 times Last modified on 28/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.