24/05/2018

กองทุนและสวัสดิการ

Written by  FSRU จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this item
(0 votes)

 

กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยาว ตั้งอย่เูลขที่ 1/1 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาว อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้านซึ่งเข้าร่วม กองทุนทั้งหมด มีคณะกรรมการกองทุนจำนวน 19 คน

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่ม

1.เพื่อปลูกฝังนิสัยของทุกคนในชุมชนให้รู้จักพึ่งพาตนเอง

2.เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันเองของพี่น้องสมาชิก

3.ปลูกฝังนิสัยของคนในชุมชนให้ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดออม

4.เพื่อให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์

5.เพื่อเชื่อมโยงและสร้างพลังร่วมใจการพัฒนาระบบสวัสดิการ

6.เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจให้สมาชิกรวมทั้งผู้นำชุมชนที่เสียสละตนเองทำางานเพื่อ ส่วนรวมในยามเดือดร้อน

7.เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ความรักความสามัคคี

 

กิจกรรมที่กลุ่ม / องค์กร / ชุมชนดำเนินการอยู่

- สภาองค์กรชุมชน

- ทำสาธารณะประโยชน์ต่อหมู่บ้าน

- เปิดรับสมาชิกใหม่ทุกปี

- มีการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนทุกปี

- เมื่อสมาชิกเสียชีวิตประธานพร้อมคณะกรรมการกองทุนไปมอบให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต

- การออมทรัพย์

- การปันผลกำไร

 

จำนวนกองทุนเริ่มแรก ปี2551 : 385,580 บาท จำนวนกองทุนปัจจุบัน ปี2551 : 385,580 บาท ที่มาของกองทุน มาจาก

- กองทุนหมู่บ้าน : จำนวนเงิน 6,000 บาท 

- การออมวันละบาท/สัจจะวันละบาท : จำนวนเงิน 179,580 บาท 

- เงินสมทบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน : จำนวนเงิน 100,000 บาท 

- เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบล : จำนวนเงิน 100,000 บาท 

 

สวัสดิการที่จัดไว้มี4 ประเภท

1. เด็กแรกเกิด/คลอดบุตร

2. เจ็บป่วย

3. เสียชีวิต

4. กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบันมีผู้ได้รับสวัสดิการไปแล้วดังนี้ 

- เจ็บป่วย : จำนวนคน 102คน : จำนวนเงิน 48,100 บาท

- เด็กแรกเกิด/คลอดบุตร : จำนวนคน 10คน : จำนวนเงิน 5,000 บาท 

- เสียชีวิต : จำนวนคน 22คน : จำนวนเงิน 220,000 บาท

 

 

 

Read 185 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.