24/05/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  FSRU จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this item
(0 votes)

องค์กรพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเขิงเทรา

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

๑. สนับสนุนการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการในการดำเนินกิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

๓. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้

๕. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารงานให้เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และการบริการประชาชน

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

๗. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read 165 times Last modified on 07/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.