26/02/2018

พลังงานชุมชน และการจัดการ

Written by  โครงการโรงไฟฟ้าบางประกง ทดแทน เครื่องที่ 1 - 2 (จ.ฉะเทริงเทรา)
Rate this item
(0 votes)

พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยางพารา โดยมีปริมาณผลผลิตน้ำยางดิบรวมทั้งตำบลอยู่ที่ 1,076ต้นต่อปี ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมจำหน่ายผลผลิตในรูปของน้ำยางดิบ ซึ่งมีราคาถูกกว่าการจำหน่ายในรูปแบบยางพาราแผ่นที่มีคุณภาพดีอยู่มาก ขณะเดียวกันก็มีเกษตรกรบางส่วนมีการแปรรูปเป็นยางแผ่นจำหน่ายเช่นกัน แต่ด้วยกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติด้วยการตากยางแผ่นกลางแจ้งอย่างไร้โรงเรือน ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ และไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  อีกทั้งราคาการรับซื้อก็ไม่แตกต่างจากราคาน้ำยางดิบมากนัก

 

 

ทั้งนี้ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงพลังงาน จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางพารา โดยได้มีการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ภายใต้งบประมาณ 450,000 บาท โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณ 300,000บาท หรือคิดเป็น 70%  ของมูลค่าโครงการ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานสนับสนุนงบประมาณ 150,000บาทหรือคิดเป็น 30% ของมูลค่าโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบเดิมที่ราคาถูกและไม่คุ้มทุน ให้เปลี่ยนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นยางแผ่นรมควันแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อยกระดับราคาจำหน่ายให้สูงขึ้น

        พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวต่อว่า โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีศักยภาพในการผลิตพลังงานความร้อนอยู่ที่ 13 กิโลวัตต์ รองรับการอบยางแผ่นได้ 2 พับแผ่นต่อรอบการอบ เปิดให้บริการอบผลิตภัณฑ์หรือผลไม้ที่นำมาแปรรูป   สำหรับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แบบไม่คิดค่าใช่จ่าย โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่ากระดาน  นอกจากนี้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลท่ากระดานยังเป็นสถานที่ฝึกอบรม สาธิต ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

        ทั้งนี้ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน หรือ Community ESCO Fund ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านพลังงานทดแทนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ ตลอดจนเป็นเจ้าของพลังงานทดแทนที่นำทรัพยากรและสิ่งเหลือใช้ในท้องถิ่นมาแปลงเป็นพลังงานเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจชุมชนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คู่ขนานไปกับการสร้างชุมชนสีเขียว

Read 243 times Last modified on 28/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.