01/07/2019

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ประวัติความเป็นมา           

อำเภอแม่เมาะมีประวัติเบื้องต้นเป็นตำนานเล่าว่า   มีภิกษุรูปหนึ่งธุดงค์โปรดสัตว์ผ่านมาในเขตนี้ได้พบแต่ความกันดารแห้งแล้งมาตลอดทาง  วันหนึ่งได้ภิกษาจารมาพบแม่น้ำสายหนึ่งสะอาด  มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นชุ่มชื่นดี  จึงได้กล่าวกับราษฎรแถบนี้ว่า   แม่น้ำสายนี้เหมาะที่จะพักอาศัยเพราะมีความร่มเย็นนับแต่นั้นมา  ราษฎรแถบนี้จึงเรียกขานแม่น้ำสายนั้นว่า  “น้ำแม่เหมาะ”  แล้วจึงเรียกเพี้ยนเป็น  “น้ำแม่เมาะ”  จนถึงปัจจุบัน  รวมตัวกันเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เป็นเวลานับเป็นพันปี  ดังนั้นราษฎรที่อำเภอแม่เมาะนี้ จึงมีคนพื้นเมือง (คนเมือง)  คนพื้นเมืองผสมพม่า  คนพื้นเมืองผสมเงี้ยว  (ไทยใหญ่)  แต่โดยสภาพทั่วไปแล้วเป็นคนพื้นเมืองแทบทั้งสิ้น

             อำเภอแม่เมาะเดิมขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองลำปาง  ครั้นเมื่อ พ.ศ.2515  อำเภอเมืองลำปาง  กรมการจังหวัดและสภาจังหวัดลำปางได้พิจารณาเห็นว่า  พื้นที่ของตำบลบ้านดง  ตำบลนาสัก  และตำบลจางเหนือเป็นท้องที่ทุรกันดารเห็นสมควรจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ  จึงนำเรื่องเสนอต่อ  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ  เมื่อวันที่ 15  เมษายน  2519  ที่ว่าการกิ่งอำเภอแม่เมาะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  30 มิถุนายน  2521  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.2523 ได้แบ่งตำบลบ้านดงออก  ตั้งเป็นตำบลแม่เมาะเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  19  มีนาคม  2524

เมื่อสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และจำนวนราษฎรของกิ่งอำเภอแม่เมาะมีการเพิ่มขึ้นจนสามารถยกฐานะเป็นอำเภอได้  กระทรวงมหาดไทย  จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่เมาะ  เป็นอำเภอแม่เมาะ  โดยได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เล่มที่ 96 ตอนที่ 101 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2527  กิ่งอำเภอแม่เมาะ จึงเป็น  “อำเภอแม่เมาะ”  ตั้งแต่วันที่  27  กรกฎาคม  2527  เป็นต้นมา
             
เนื้อที่/พื้นที่ 860.44 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ค่อนข้างอบอ้าวและหนาวจัดในฤดูหนาว มีฝนตกน้อย


ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล....... 5.... แห่ง 3.เทศบาล.. 1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน.... 44.... แห่ง 4.อบต........ 4 ... แห่ง

Read 60 times Last modified on 12/07/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.