17/05/2019

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ประกอบด้วย หมู่บ้าน, จำนวนประชากร, อาชีพ, รายได้ (รวมอยู่ในข้อมูลอำเภอน้ำพอง), โครงสร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี

  1. ตำบลอุบลรัตน์ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน 20 ชุมชน

รายชื่อหมู่บ้านทั้ง 13 ได้แก่ 1) บ้านโคกสูง 2) บ้านโคกสูง 3) บ้านโคกสว่าง 4) บ้านคำบอน
5) บ้านโคกสูง 6) บ้านโนนสวรรค์ 7) บ้านอุดมศิลป์ 8) บ้านคำบงพัฒนา 9) บ้านนนิคม 10) บ้านโคกสว่าง
11) บ้านคำบอน 12) บ้านโคกสูง 13) บ้านโคกสูง

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

  

  1. จำนวนประชากร

ข้อมูลจากสํานักทะเบียนราษฎรของอําเภออุบลรัตน์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า ประชากรตําบลโคกสูง มีจํานวนทั้งสิ้น 8,942 คน จําแนกออกเป็น ชาย 4,588 คน และ หญิง 4,354 คน

 

 

Read 86 times Last modified on 17/05/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.