กฟผ. ประชุมติดตามงานโครงการการศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการติดตามงานโครงการการศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) ท่าเทียบเรือและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๘ ท่าน

IMG_0516.JPG - 303.41 kB

IMG_0516.JPG - 303.41 kB

IMG_0516.JPG - 303.41 kB

IMG_0516.JPG - 303.41 kB

กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจรตำบลท่าโรงช้าง เพื่อนำผู้แทน เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

 ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกองการผลิตไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี นำโดย นายประยูร ขาวซัง กผสต-ฟ. เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจรตำบลท่าโรงช้าง เพื่อนำผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา บริษัทซีคอท จำกัด เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ณ บริษัทสุราษฎร์ธานี เบฟเวอเรจ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมงาน 100 คน ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธาน

 

กฟผ. เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอทับสะแก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจักรบน ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยแผนกพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และแผนกพัฒนาชุมชนและสังคม เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอทับสะแก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจักรบน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ หพร-พ. ได้ขึ้นกล่าวถึงการดำเนินงานของ อชค. เพื่อสร้างการรับรู้อันดีต่อ กฟผ. พร้อมทั้ง หพช-พ. ได้ร่วมจัดบูธให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) และแจกจุลินทรีย์ขยายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

กฟผ. มอบเช็คเงินสดเพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  กฟผ. นำโดย นายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี อชค. และนายภักดี ปฏิทัศน์ ช.อฟต-2. มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ

กฟผ. ร่วมจัดทำข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรื่องการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง รวมทั้งแผนเตรียมความพร้อมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ (PP1)

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ปฏิบัติงานกองพัฒนาศักยภาพชุมชน นำโดย วศ.พุฒ สระสำราญ ร่วมจัดทำข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรื่องการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง รวมทั้งแผนเตรียมความพร้อมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ (PP1) และแผนกิจกรรม CSR ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง นำโดย นายเกษม ปิดสายะตัง วศ.๑๑ อฟพ. ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น

preview

preview

preview

preview

กฟผ. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กฟผ. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนในเครือข่าย จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ภายในงานมีการนําเสนอโครงงานนักเรียนแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีการนําเสนอผลงานบนเวที พร้อมทั้งกิจกรรมประกวดโครงงาน โดยการนําเสนอแบบโปสเตอร์ อาทิ กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องควบคุมการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ เครื่องดูดฝุ่นจากพัดลมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในการนี้ กฟผ. ได้สนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียว จำนวนรวม 600 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน

 

กฟผ. ประชุมหารือกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เรื่องการจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและการจัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยแผนกพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับกองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า ประชุมหารือกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เรื่องการจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและการจัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน

 

กฟผ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ นนทบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางกอกน้อย

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ นนทบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางกอกน้อย ณ บริเวณวัดโพธิ์บางโอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศบาลเมืองบางกรวย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิญาณตน กวาดพื้น เก็บขยะ เทจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียในคลอง

กฟผ. ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกแตงโมแบบไม่พึ่งพาสารเคมี ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนาศักยภาพชุมชน นำโดยนายเกรียงศักดิ์ โรจนะรพีพงศ์ หัวหน้ากองพัฒนาศักยภาพชุมชน และผู้ปฏิบัติงานกองพัฒนาศักยภาพชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกแตงโมแบบไม่พึ่งพาสารเคมี ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของนายพนม อยู่สุข เกษตรกรที่สนใจทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลังจากที่ได้คำแนะนำจาก กพช-พ.ในเรื่องศาสตร์พระราชา และการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และการทำปุ๋ยโบกาฉิ โดยปลายเดือนสิงหาคม จะเริ่มทำการตัดแตงโม เพื่อนำไปจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ

 

 

 

กฟผ. ร่วมงานเปิดตัวโครงการ "เกษตรชีววิถีสายใยครอบครัวเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้อยู่กับโรคจิตเวชอย่างยั่งยืน" และกิจกรรมปลูกป่าในวันแม่แห่งชาติ

Published in ข่าวสารชุมชนสัมพันธ์ Tagged under Be the first to comment!

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ กฟผ. โดยผู้แทน อชค. นายฐานะ อินทรปัญญา หสชร-พ. และผู้ปฏิบัติงาน สก.อชค. ร่วมงานเปิดตัวโครงการ "เกษตรชีววิถีสายใยครอบครัวเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้อยู่กับโรคจิตเวชอย่างยั่งยืน" และกิจกรรมปลูกป่าในวันแม่แห่งชาติ 12 สค. 2562 จัดโดยนายกสมาคมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมองสายใยศรีธัญญา วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี-บางกรวย-กฟผ. , สถาบันราชภัฎธนบุรีและพัฒนาชุมชนจังหวัด   ณ พื้นที่ รพ.ศรีธัญญา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งในการนี้ กฟผ. สนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียว 300 ชุด

 

 

Page 1 of 17