26/04/2019

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

Written by 
Rate this item
(0 votes)
  1. โครงสร้างวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณี

 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ทำไร่ ทำสวน ปลูกข้าว อ้อยและมันสำปะหลัง พืชสวนครัว และมีการจัดตั้งรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานสำคัญของจังหวัดขอนแก่น คือ พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง และทุกปีจะมีการจัดงานฉลองและนมัสการพระธาตุเป็นประจำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

สภาพการคมนาคมนั้นสะดวกเหมาะแก่การพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการขนส่งเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตร  เป็นต้น ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของอำเภอน้ำพองนั้น แต่ละตำบลได้มีแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า และการคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในบางพื้นที่มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน และแหล่งน้ำที่มีทั้งตามธรรมชาติและสร้างขึ้นรวมถึงมีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการ

  

ส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตร และจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสำหรับประชาชน ซึ่งการพัฒนาด้านคนและเทคโนโลยี ในแต่ละตำบลก็ได้มีการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารด้านบริการชุมชน ส่งเสริมในด้านกีฬาและการศึกษา รวมถึงป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคม แก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกันรักษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้ความร่วมมือแก่ส่วนร่วม เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนขนาดกลางถึงเล็ก มีสมาชิกประมาณ 3 - คนประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก แต่ระบบเครือญาติยังมีผล ทำให้ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนในกลุ่มเครือญาติมีกิจกรรมบางส่วนที่ทำร่วมกัน เช่น ทำนาร่วมกันและค่อยแบ่งผลผลิตกัน การใช้แรงงานภาคเกษตรจะมีแรงงานประจำประมาณ 2 คน/ครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในภาคการศึกษา และไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้จะมีอายุอยู่ระหว่าง 18  40 ปี ส่วนแรงงานประจำในภาคเกษตร จะมีอายุประมาณ 40 ปี ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่

 

ด้านวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของชาวบ้านจะเกี่ยวข้องกับศาสนา ทั้งในด้านจริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ทุกครัวเรือนจะรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี “วัด” จะเป็นแหล่งรวมกันทำกิจกรรมของคนในหมู่บ้านวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับชุมชนอื่นทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเอกลักษณ์คือ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับศาสนาอย่างลึกซึ้ง  มีความเชื่อเกี่ยวกับผีสาง เทวดา และสิ่งศักดิ์ว่า
จะดลบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานซึ่งอยู่ในวัยทำงานและวัยหนุ่มสาวที่ไม่อยู่หรือไปทำงานต่างถิ่น จะพากันกับมาเยี่ยมบ้านเมื่อถึงเทศกาลสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์ คนเหล่านี้จะนำเอาวัฒนธรรมใหม่ๆ 
เข้ามาในหมู่บ้าน
 ทำให้วัฒนธรรมเก่าที่ควรอนุรักษ์ตกเป็นภาระของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ที่พยายามช่วยกันอนุรักษ์สืบสานไว้

       ประเพณีส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบัติกันโดยยึดหลัก “ฮีตสิบสอง” ในรอบหนึ่งปี ในหมู่บ้าน/ชุมชน จะมีการทำบุญหรืองานประเพณีฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นประเพณีและความเชื่อเก่าแก่ชาวอีสานยึดมั่นมานานและยังยึดมั่งอย่างมั่นคงแม้ในปัจจุบัน โดยคำว่า “ฮีต” คือ สิ่งที่คนในชุมชนควรต้องปฏิบัติร่วมกัน ประเพณีที่สำคัญ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสู่ขวัญข้าว ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น ซึ่งบางตำบลจะแตกต่างกันเล็กน้อย การประกอบกิจกรรมสำคัญร่วมกันทำให้คนในหมู่บ้านมีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนไถ่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตแบบชนบทโดยแท้

 

  • ศาสนสถาน

อำเภอน้ำพอง

ตำบลกุดน้ำใส

ลำดับที่

ศาสนสถาน

1

วัดท่าน้ำพอง

2

วัดป่าโนนสวรรค์

3

วัดศรีมงคล

4

วัดบัวระพา

5

วัดโพธาราม

6

วัดสุนันทาวาส

7

วัดบ้านผัง 13

ตำบลม่วงหวาน

8

วัดสว่างวนาราม

9

วัดสามัคคีธรรม

10

วัดบ้านคำใหญ่

11

วัดเลียบคำแก่นคูณ

12

วัดอุปดิสทรงชัย

13

วัดป่าพุทธสถานคำหัวช้าง

14

วัดป่าสุคนธ์สามัคคี

15

วัดชุมพร

16

วัดโพธิ์ชัย

17

วัดบริบูลย์

18

วัดป่าหายโศกมิสกวัน

19

วัดสมบูรณ์สันติธรรม

20

วัดป่าภูกระแต

21

วัดใหม่ศรีอุบล

22

วัดป่าห้วยยาง

23

วัดใจ

24

วัดทุมพร

25

วัดบริบูรณ์เทพนิมิต

26

วัดถ้ำเสือ

Read 169 times Last modified on 17/05/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.