09/04/2019

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

Written by 
Rate this item
(0 votes)

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางทะเลที่เป็นเกาะ

 • เกาะสมุย เกาะที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติอยู่บริเวณอ่าวไทย พื้นที่1 ใน 3 ของเกาะ เป็นที่ราย ล้อมรอบภูเขา เกาะมีหาดทรายสวยทรายขาว ชายหาดที่่ทอดยาวขนานไปกับทะเล มีต้นมะพร้าวริมชายหาดและ น้ำทะเลใสสวย
 • เกาะพะงัน เป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบ มีความร่มรื่นของทิวไม้ริมชายหาด มีหาดทรายขาว และน้ำทะเลที่่ใส จึงเป็นเสน่ห์ของเกาะพะงัน โดยบนเกาะพะงันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น น้ำตกธารเสด็จ เป็นน้ำตกที่รัชกาลที่5 ได้พระราชทานนามไว้และเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง น้ำตกแพง เป็นน้ำตกที่สวยงามมีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ธารกล้วยไม้มีน้ำตลอดทั้งปีแสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า มีทางเดินป่าไปยังโดมศิลาซึ่งเป็น จุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
 • เกาะเต่า เป็นเกาะที่มีธรรมชาติและความสมบูรณ์ของชีวิตใต้ทะเล สวยงามด้วยแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและ น้ำลึก หาดทรายขาวสวย
 • เกาะนางยวน เป็นเกาะที่มีเกาะเล็ก 3 เกาะเชื่อมกันเวลาที่น้ำลง เป็นเกาะที่มีหาดทรายเนื้อละเอียดขาว น้ำทะเลใส มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกที่ยังสมบูรณ์และสวยงาม
 • หมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ส่วนมากเป็น เกาะหินปูน หมู่เกาะนี้ เดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือ แต่ก็ได้มีราษฎรอพยพไปตั้งบ้านเรือน โดยประกอบ อาชีพทําสวนมะพร้าว จับปลา และเก็บรังนก
 • เกาะแตน เป็นเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดที่ยาว ประกอบด้วยแนวปะการังและ ชายฝั่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์
 • ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยู่บนเกาะแม่เกาะ เป็นปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากแอ่งหินปูนที่ยุบตัว ทะเลในมีลักษณะเป็นวงรี มีทิวทัศน์สวยงาม

 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและโบราณสถาน

 • สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พื้นที่่โดยรอบร่มรื่นเหมาะสําหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษา พุทธศาสนา
 • พระพุทธบาทจําลอง (วัดมะเดื่อหวาน) ตั้งอยู่บนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธบาทจําลอง และ จากเชิงเขาจะมีบันไดให้ขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท
 • วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่อําเภอดอนสัก พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ ชื่อดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น และมรณภาพเมื่อปีพ.ศ. 2536 แต่ยังคงอยู่ในโลงแก้วภายในอุโบสถบนยอดเขายังเป็นที่่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 • วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม ) ตั้งอยู่บนยอดเขาข้าวแห้ง เป็นสํานักสงฆ์ที่มีผู้นิยมมานั่งวิปัสสนาทั้งชาว ไทยและชาวต่างประเทศ
 • วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตั้งอยู่ตําบลเวียง โดยองค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถานที่ สร้างขึ้นตาม แบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน
 • วัดรัตนาราม หรือวัดแก้ว ตั้งอยู่ที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา เป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถานที่สําคัญเรียกว่า เจดีย์วัดแก้วเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมศรีวิชัยลักษณะของเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐไม่ถือปูนฐานล่างเป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุข 4 ด้าน ระหว่างมุขทําเป็นย่อมุมไม้สิบสอง ซุ้มด้านทิศตะวันออก มีทางเดินไปห้องกลางของ องค์เจดีย์ภายในซุ้มมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ทุกซุ้ม
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อาคารหลังแรกด้านหน้า จัดแสดงประติมากรรมศิลาและสําริดที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารที่สอง เป็นที่จัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวาราวดีศรีวิชัย ลพบุรีสุโขทัย อยุธยา นอกจากนี้ยังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ อีกมากมาย

 

อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

 • อุทยานแห่งชาติเขาสก ครอบคลุมพื้นที่อําเภอบ้านตาขุน อําเภอพนม และอําเภอคีรีรัฐนิคม สภาพ โดยทั่วไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน มีแนวหน้าผาสูงชัน ด้านทิศเหนือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เกิด จากการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา มีป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์พันธุ์ไม้หายากที่่พบในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ปาล์มหลังขาว และบัวผุด
 • อุทยานแห่งชาติคลองพนม เป็นภูเขาหินปูนเรียงสลับซับซ้อน และมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีลําธารใหญ่น้อย จํานวนมากซึ่งลําธารนี้ไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง เป็นต้นกําเนิดของคลองพุมดวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของแม่น้ำตาปี
 • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองน้ํ าเฒ่าอําเภอบ้านนาสารอําเภอกาญจนดิษฐ์ และอําเภอเวียงสระ
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองตั้งอยู่ตําบลเขาตอกสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับกับหนองน้ำ
 • อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน (เตรียมการ) มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีพืชหลากหลายชนิดและมี กล้วยไม้ที่ลําต้นใหญ่ที่สุดในโลก
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยท้องที่ตําบลอ่างทองอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ 42 เกาะ มีเกาะที่สําคัญ ได้แก่ เกาะพะลวยเกาะวัวจิ๋ว เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะเกาะสามเส้า เกาะไผ่ลวกเกาะคา เกาะหินดับ เกาะผีเกาะวัวกันตัง เกาะแปยัดเกาะวัวเตะเกาะนายพุดเกาะช้างโทรม เกาะหนุมาน เกาะท้ายเพลา เกาะหัวกล้องและ เกาะโคนบาน เป็นต้น สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 10 เมตร จนถึง 400 เมตร ลักษณะของเกาะที่่เป็นโครงสร้างของหินปูนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรง รวมทั้งการ กร่อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ ทําให้เกิดถ้ำและหน้าผา ทําให้รูปร่างของเกาะมีลักษณะแปลกๆ เกิดขึ้น เช่น บางแห่งคล้ายกับปราสาทหินพิมายหรือนครวัดอันเก่าแก่ตามเกาะต่างๆ จะมีหาดทรายอยู่เกือบทุกเกาะ บางเกาะหาดทรายมีสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ บางเกาะมีปะการังตามชายทะเลหลายชนิด สีสวยงามหลากสีอยู่ท่ามกลางความ เงียบสงบ
 • อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครอบคลุมพื้นที่อําเภอท่าชนะ อําเภอไชยา อําเภอท่าฉาง และอําเภอวิภาวดีเป็นอุทยานที่มีสภาพป่าเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีสถานที่น่ารื่นรมย์สําหรับ พักผ่อนหย่อนใจ เช่น น้ำตก ลําน้ำ บ่อน้ำร้อน ภูเขา ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นป่าต้นน้ำลําธารที่หล่อเล ี้ ยงชาว จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่่ประมาณ 338,125 ไร่ หรือ 541 ตารางกิโลเมตร แก่งกรุงเป็นชื่อแก่ง ขนาดใหญ่ในลําน้ำคลองยัน ในอดีตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินการสํารวจเพื่อก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ปัจจุบันได้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้

 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 • หมู่บ้านพุมเรียง อยู่ที่ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เป็นชุมชนชาวมุสลิม ส่วนใหญ่มีอาชีพทอผ้าไหม ผ้าไหม พุมเรียงเป็นผ้าทอยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทองสวยงาม คุณภาพดี มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุมเรียง ได้แก่ ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด
 • แหลมโพธิ์มีทะเลที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของตําบลพุมเรียง มีอาหารทะเลขึ้นชื่อโดยเฉพาะ “หอยขาว”
 • คลองร้อยสาย เป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ในบริเวณแม่น้ำตาปีซึ่งมีวิถีชีวิตที่ยังคงใช้ เรือเป็นพาหนะท้องถื่นในการเดินทางสัญจร และยังกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน เช่น การทําสวนเกษตร การทํา ประมงพื้นบ้าน ล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ชมป่าชายเลน ชมบ้านโบราณ ชมการสาธิตการทําหัตถกรรมกะลามะพร้าว นมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้
 • เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตั้งอยู่อําเภอบ้านตาขุน เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว อเนกประสงค์สูง 95 เมตรยาว 700 เมตร บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และสวนสวยงาม ภูเขา หินปูนที่อยู่ในเขื่ อนมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ
 • น้ำตกวิภาวดี มีต้นน้ำกําเนิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลําน้ำคลองพาย น้ำตกมีจํานวน 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงและสวยงามมาก บริเวณน้ำตกเป็นเขตป่าสงวนอุดมไปด้วยไม้ใหญ่หลายชนิดให้ความชุ่มชื่นควรแก่ การพักผ่อน

 

 ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว มีอีกชื่อ คืองานเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับเทศกาล ออกพรรษา กิจกรรมที่สําคัญได้แก่การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมีทั้งรถพนมพระ และเรือพนมพระ ซึ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะตกแต่งประดับประดาด้วยการแกะสลัก หรือฉลุไม้ ตกแต่งจําลอง เสมือนฉาก ที่พระพุทธเจ้ากลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในงานพิธีจะใช้คนลาก เชื่อว่าผู้ที่ได้ร่วมลากจูงรถหรือเรือพนมพระจะได้ อานิสงค์หลายประการ การจัดพุ่มผ้าป่าเป็นการจําลองพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแสดงออกเป็นตอนๆ ด้วยการนําต้นไม้หรือกิ่งไม้ ประดับกับหลอดไฟสีต่างๆ บ้างก็จะจัดอุปกรณ์อื่นร่วมประกอบฉาก ทั้งการเขียนภาพ ปั้นรูปดินเหนียว อุปกรณ์ ประกอบฉากจะไม่นิยมนําสิ่งมีชีวิตมาจัดประกอบฉาก เพราะเชื่อว่าเป็นการทรมานสัตว์และจะไม่ได้รับอานิสงค์ และตกแต่งด้วยเครื่องอัฐบริขาร เพื่อในเช้าวันรุ่งของวันออกพรรษาจะได้นิมนต์พระมาทําพิธีทอดผ้าป่า

Read 103 times Last modified on 09/04/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.