09/04/2019

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Written by 
Rate this item
(0 votes)
  1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มขยายเพิ่มขึ้นจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2559) รายละเอียดตามตารางที่ปรากฏ

 

ปัญหา

สภาพปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อ ยึดถือครอบครองปลูกพืชผล จําพวก ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เนื่องจากราคาผลผลิตทั้งปาล์มน้ำมัน และ ยางพาราบางช่วงมีราคาสูง ความต้องการที่ดินของราษฎรจึงเพิ่มมากขึ้น การอพยพถื่นที่อยู่อาศัยของราษฎร การบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรง

 

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

จากการสํารวจทรัพยากรดิน ขอใช้ข้อมูลจาก ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน กรมพัฒนา ที่ดิน (กรกฎาคม 2558) พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรดินหลากหลายประเภท แต่ลักษณะของดินส่วน ใหญ่ในจังหวัดเป็นกลุ่มชุดดินที่62 ซึ่งมีลักษณะดินดังกล่าวครอบคลุ่มพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง 2,833,838.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละของพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 33 ของพื้นที่จังหวัด โดยลักษณะของดินที่พบ ประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35% ดินที่่พบในบริเวณดังกล่าว มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของดินต้นกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่กระจัดกระจายท ั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆเช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชื้น หลายแห่งมีการทําไร่เลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นผล ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่ ได้แก่ชุดดินลาดชันเชิงซ้อน (Sc) กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้ เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลําธาร ซึ่งปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของลักษณะดินประเภทนี้คือ มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย ทําให้ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการเพาะปลูกพืชเนื่องจากเป็นดินตื้น มีหินโผล่ที่ผิวดินและพื้นที่่เป็นภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลี่ยเกิน 35% ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน จึงเหมาะสมที่จะ รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นพื้นที่ต้นน้ำลําธาร

การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของพื้นที่การทํา การเกษตร ปัจจุบัน ปี 2559 มีการใช้พื้นที่ถึง 5,058,699 ไร่คิดเป็นร้อยละ 61.63 ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่การ ทําการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่่ในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่่ในการปลูกพืชผลไม้เช่น มังคุด เงาะ ทุกเรียน ฯลฯ

ปัญหา

  • ดินที่มีปัญหาด้านการเกษตร

จากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ที่มีปัญหาทรัพยากรดินรวม 3,309,121 ไร่ ประกอบด้วย ปัญหาดินตื้น 2,764 ไร่ ดินทราย 7,378 ไร่ ดินอินทรีย์ 1,472 ไร่ ดินเปรี้ยวจัดในระดับลึกปาน กลาง 17,652 ไร่ ดินเปรี้ยวจัดในระดับลึกปานกลางที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัด 136,476 ไร่ ดินเลน เค็มชายทะเลที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดกํามะถัน 155,629 ไร่ และพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 2,878,029 ไร่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นผลกระทบของปัญหา ทําให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายหรือพื้นที่่ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ด้านการเกษตรได้

  • ดินเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน

บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ พื้นที่บริเวณที่มีความลาดชันมากกว่า 35 องศา ซึ่ง เป็นผลมาจากชะล้างพังทลายของน้ำฝน อันเป็นผลมาจากการขาดพืชปกคลุมดิน เนื่องมาจากปัญหาการลักลอบตัด ไม้ทําลายป่า การแผ้ว ถาง ทําลายป่า การบุกรุกที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น แร่ธาตุและ ธาตุอาหารในดินถูกชะล้างการสูญเสียดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ

  • การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่่เป็นชุมชนเมือง เพื่อใช้เป็นที่อยู่ อาศัย และเพิ่มพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่่ในเขตเมือง ทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องของอุทกภัย ดินเสื่อม คุณภาพ เป็นต้น

 

ทรัพยากรแร่ธาตุ

          จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรแร่ ที่สําคัญหลายชนิด พบกระจายตัวทั่วบริเวณตอนกลางลงมาทาง ทิศใต้ของจังหวัด และบริเวณเกาะต่างๆ ของจังหวัด แหล่งแร่ที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ หินปูน (หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ) ดีบุก ยิปซัม แบไรต์ ฟลูออไรต์โดโลไมต์และถ่านหิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการผลิตแร่ยิปซัมเป็นหลัก และมีการผลิตทรัพยากรแร่ที่สําคัญอื่นๆ ได้แก่ หินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมก่อสร้างและโดโลไมต์ทรัพยากรแร่ดังกล่าวสามารถจําแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ 4 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับงาน ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน เขื่อนชลประทาน ฝายกั้นน้ำ เป็นต้น
  2. กลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใช้เป็นวัตถุดิบขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตต่างๆ สําหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา อุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมสี พลาสติก อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ดินสอสียาง แป้งนวลและใช้ทําชอล์ก
  3. กลุ่มแร่เพื่อการเกษตร ใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตปุ๋ย ปรับปรุงคุณภาพดิน แร่กลุ่มนี้คือโดโลไมต์
  4. กลุ่มแร่พลังงาน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่่ใช้ พลังงานความร้อนไม่สูงนัก แร่กลุ่มนี้คือ ถ่านหิน
Read 103 times Last modified on 09/04/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.