กฟผ. จัดประชุมแนะนำทีมงานและชี้แจงข้อมูล การศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

      วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) จัดประชุมแนะนำทีมงานและชี้แจงข้อมูล (กำหนดการจ้างงานที่ปรึกษาฯ มทร. ตะวันออก มีผลตั้งแต่ 1 สค.62) การศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ภายใต้ MOU ระหว่าง กฟผ. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) จ.ชลบุรี ตามขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ ระยะเวลา 7 เดือน (สค.62-กพ.63) ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่นำร่องศึกษาตำบลบางปู และบางปูใหม่ ณ ร้านอาหารครัวบุญเลิศ ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีทีมงานดังต่อไปนี้

- มทร. ตะวันออก นำโดย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดีฯ และหัวหน้าทีมศึกษา, ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค ผู้จัดการโครงการศึกษาฯ
- นายชัยยศ หาญอมร (วศ.11 อชค.), กพช-พ., ผู้แทนจาก อฟต., อฟก. และผู้ปฏิบัติงาน กพช-พ., กสกช-พ., อชค. ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน.

 

 

DATE: 01/08/2019

Client: -