09/04/2019

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by 
Rate this item
(0 votes)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

เศรษฐกิจและสังคมไทยมการพ ี ัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยู่อย่างมั่งคงเป็นจุด ยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่และมีระดับ รายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง มีความเป็นธรรมในสังคม และความเหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก

 

ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิต บริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อให้ประเทศ ไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

 

ปัจจัยความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

  1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ

กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ ิ์ได้

  1. ระบบและกฎหมาย

มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการนํายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดม ทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ

  1. กลไกสู่การปฎิบัติ

มีกลไกที่ สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทํายุทธศาสตร์การนําไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกําหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับ เป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

  1. การยอมรับของสังคม

มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

 

          ด้วยในเดือน ก.ย. 2559 จะสื้นสุดระยะเวลาในการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักปัจจุบันอยู่ในช่วงการจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่12 สําหรับขับเคลื่อนประเทศ ระหว่างปีพ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งกระบวนการทั้งหมดทั้งการรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงร่าง และการนําเข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ลักษณะเด่นสําคัญของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 คือ จะเป็นแผนที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติทั้งจากสมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) และแผน ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในระยะ 20 ปีของรัฐบาลมาอยู่ในแผนด้วย โดยแผนพัฒนาฯจะทําหน้าที่่เป็นแผนเชิง ปฏิบัติการ (Operating plan) ของยุทธศาสตร์ชาติช่วยเสริมให้ประเทศพัฒนาไปทีละขั้นตอนสู่เป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์กําหนดไว้

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ได้ให้ข้อมูล เพิ่มเติมผ่านทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจถึงเป้าหมายของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ว่า “ในแผนพัฒนาฉบับที่12 มีการวางเป้าหมายไว้หลายด้าน ทางด้านเศรษฐกิจระบุว่าเมื่อสื้นสุดแผนพัฒนาฯ ในปี 2564 มีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศต่อประชากร (GDP Per Capita) เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) เพิ่มขึ้นเป็น 301,199 บาทต่อคนต่อปีภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 2.5% ต่อปีการลงทุนรวมโดย เฉลี่ยขยายตัวไม่ต่ำกว่า 8% และการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี”

นอกจากนั้น นางสาวลดาวัลย์คําภา (รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ได้สรุปประเด็นการพัฒนาที่สําคัญในช่วงแผนฯ 12 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน: นโยบายรัฐบาล ทิศทางแผนฯ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค” ดังนี้

 

Read 109 times Last modified on 09/04/2019
not

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.