08/05/2018

การสื่อสารและเชื่อมโยง

Written by  โครงการเตรียมงานขยายกำลังโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่
Rate this item
(0 votes)

กาสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมุล

จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยชุมชน

แนวทางการเตรียมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางการเตรียมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงและภาวะเปราะบาง (Vulnerability) ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่สัมพันธ์กับกลุ่มเปราะบางที่นัยสำคัญต่อความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่รอยต่อของประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน (Community-Based Adaptation: CBA) เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคม และกำหนดแนวทางการปรับตัว/รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต ตลอดจน3)มุ่งพัฒนาให้เกิดกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น อันนำไปสู่การจัดเตรียมความพร้อมของแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ในการรับมือกับความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ รวมทั้งสามารถพัฒนานโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าประสงค์ (Goals) ของการพัฒนาแนวทางเตรียมการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

      1) เพื่อมุ่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงและภาวะเปราะบาง (Vulnerability) ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่สัมพันธ์กับกลุ่มเปราะบางที่นัยสำคัญต่อความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่รอยต่อของประเทศเพื่อนบ้าน

      2) มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน (Community-Based Adaptation: CBA) เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคม และกำหนดแนวทางการปรับตัว/รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต

      3) มุ่งพัฒนาให้เกิดกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น อันนำไปสู่การจัดเตรียมความพร้อมของแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ในการรับมือกับความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ รวมทั้งสามารถพัฒนานโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การประเมินรูปแบบที่เหมาะสมต่อการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     1) การลดปัจจัยเสี่ยงพื้นฐาน

 

          (1) ลดปัจจัยเสี่ยงการทำการเกษตรในช่วงฤดูที่ขาดแคลนน้ำหรือไม่สอดคล้องกับภูมิอากาศ

 

          (2) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านการใช้ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของดิน

 

          (3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านการใช้พันธุ์พืชที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศและทรัพยากรดิน

 

         (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านการตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ระบายน้ำท่วม

 

          (5) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านการขยายพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อมุ่งหวังผลผลิตเพิ่มขึ้น

 

          (6) ลดปัจจัยเสี่ยงที่ต้องการดำเนินกิจกรรมที่ใช้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

 

      2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อทำให้เกษตรกร/ชุมชนมีความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนของสภาพอากาศ ประกอบด้วย

 

          (1) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการวางแผนการผลิตที่ยั่งยืน

 

          (2) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์

 

          (3) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเรียนรู้ความเสี่ยงและการปรับตัวตามสถานการณ์

 

          (4) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเลือกแหล่งตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัยต่อความเสี่ยงต่างๆ

 

          (5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ

 

          (6) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการวางแผนด้านการเงินและการลงทุน

 

          (7) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการใช้ทรัพยากรชีวภาพและป่าไม้เพื่อชุมชน

 

      3) การจัดการปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกษตรกร/ชุมชนสามารถจัดการกับความผันผวนของสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น ประกอบด้วย

 

          (1) การจัดการด้านการวางแผนการใช้ที่ดินตามสมรรถนะของดินและการวางผังชุมชน

 

          (2) การจัดการด้านการเลือกใช้พันธุ์พืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม

 

          (3) การจัดการด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น

 

          (4) การจัดการด้านการจัดรูปองค์กรและสถาบันในชุมชน

 

          (5) การจัดการด้านการแหล่งทุนสำหรับการสร้างทางเลือกในอาชีพ

 

          (6) การจัดการด้านการกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

          (7) การจัดการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

 

          (8) การจัดการด้านการสร้างทางเลือกของอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

          (9) การจัดการด้านการเตรียมพร้อมชุมชนในการเตือนภัยธรรมชาติและการรับมือสถานการณ์

 

          (10) การจัดการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนที่ช่วยป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศ

         

Read 193 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.