08/05/2018

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Written by  โครงการเตรียมงานขยายกำลังโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่
Rate this item
(0 votes)

ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ แบ่งเป็นพื้นที่ป่า จำนวน 45 ป่า เนื้อที่ 1,415,952 ไร่ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าชายเลน สำหรับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ (Natural Park ) จำนวน 4 แห่ง พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Sanctuary ) จำนวน 2 แห่ง และพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Non – Hunting Area ) จำนวน 1 แห่ง ในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ป่าไม้จากการสำรวจของกรมป่าไม้ ปี 2549 ประมาณ 540,806.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.38 ของพื้นที่จังหวัด ปัญหาด้านป่าไม้ที่สำคัญ คือ การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นต้นน้ำ พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเฉลี่ยระหว่าง 2,000 – 2,500 ไร่

ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำดิบ (Surface Water) แหล่งน้ำตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย ลำน้ำที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ปากแม่น้ำกระบี่ คลองสินปุน คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย คลองท่อม คลองปกาไสย ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวม คือ ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำปริมาณน้ำในฤดูแล้งมีปริมาณลดน้อยลงป่าไม้ ต้นน้ำถูกบุกรุกทำลาย มีการชะล้างหน้าดิน แหล่งน้ำบาดาล จังหวัดกระบี่มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

  1. บริเวณที่ราบลุ่ม ได้แก่พื้นที่ทางตอนกลาง-ล่าง ทางด้านตะวันตกและช่วงตอนบนของจังหวัดกระบี่ (ความสูงประมาณ 10-30 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง)
  2. บริเวณเขาโดดหรือเนินเตี้ย ๆ เป็นพื้นที่ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไป (ความสูงประมาณ 50-100 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง)
  3. บริเวณทิวเขาสูง ส่วนใหญ่จะวางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ยอดเขาสูงสุดสูงถึง 1,402 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่เขาพนม อำเภอเขาพนม โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อคุณสมบัติในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาล อาทิเช่น รอยเลื่อน รอยแตกร้าว และรอยคดโค้งของชั้นหิน ปรากฏอยู่ทั่วไป ชั้นหินอุ้มน้ำหินปูนเป็นชั้นหินที่มีศักยภาพสูงสุด กล่าวคือ สามารถให้ปริมาณน้ำได้ในเกณฑ์ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำบาดาลในหน่วยหินอุ้มน้ำที่เป็นหินปูนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าต่ำกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างมีค่าต่ำกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณเหล็กมีค่าต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรและปริมาณฟลูออไรด์มีค่าต่ำกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แม้ว่าในพื้นที่ที่รองรับด้วยชั้นหินอุ้มน้ำหินปูนหรือหินคาร์บอเนตจะมีปริมาณความกระด้างค่อนข้างสูง และมีบางพื้นที่มีปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดกระบี่มีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามมาก มีชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ เกาะที่มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทางทะเลได้แก่ หมู่เกาะพีพี เกาะห้อง เกาะศรีบอยา เกาะลันตา เกาะรอก เป็นต้น

 

ป่าชายเลน ป่ายชายเลนของจังหวัดกระบี่ สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2550 มีเนื้อที่ประมาณ 218,216 ไร่ ปัญหาที่สำคัญ คือ พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดกระบี่ ได้ถูกบุกรุกทำลายเพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง และมีบางส่วนถูกเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง ชายฝั่งและชายหาด การกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง มี 4 บริเวณ คือ บ้านคลองทราย อยู่ตอนเหนือของจังหวัดกระบี่ บ้านคลองประสงค์ อยู่บริเวณทิศตะวันออกของงปากคลองกระบี่ใหญ่ หรือฝั่งตรงข้ามเมืองกระบี่ บ้านแหลมงามอยู่บริเวณตอนใต้ของเมืองกระบี่ และสุสานหอยแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

Read 204 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.