08/05/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  โครงการเตรียมงานขยายกำลังโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่
Rate this item
(0 votes)

 

เศรศฐกิจอาชีพ และ ผลิตภัณฑ์

โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ

 

          ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่ ปี 2554 (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจำปี      มีมูลค่าเท่ากับ 70,871 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 3  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน รองจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง ลำดับที่ 6 ของภาคใต้ และลำดับที่ 30 ของประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 176,057 บาท เป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้ และลำดับที่ 14 ของประเทศ      

  1. การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘   มีแหล่งท่องเที่ยวถึง๕๒ แห่ง   โดยแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ๔๘ แห่ง  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์/โบราณสถาน๒ แห่ง  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/หัตถกรรม  ๒  แห่ง  แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ๒ แห่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ๑  แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวชมวีถีชีวิตชุมชน  ๓  แห่ง   จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกระบี่     ปี 2554 จำนวน  2,665,530 คน   (ชาวไทย 1,324,679 คน ชาวต่างชาติ  1,340,851)  รายได้จากการท่องเที่ยว 37,646.09 ล้านบาท
  2. การเกษตร จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  2,942,820  ไร่   เป็นพื้นที่การเกษตร 2,001,908 ไร่  หรือ   ร้อยละ 85.03 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  คือ ปาล์มน้ำมัน มีพื้นที่ปลูก 947,569 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.93  และยางพารา มีพื้นที่ปลูก 917,045 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.81 ของพื้นที่ทำการเกษตร
  3. การประมงจังหวัดกระบี่มีแนวชายฝั่งยาว 160 กม. มีการประกอบอาชีพการประมงพื้นบ้าน การเลี้ยงกุ้งทะเล การทำฟาร์มปลาน้ำกร่อย และการทำฟาร์มอื่นๆ
  4. การอุตสาหกรรม

                    4.1 ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกระบี่ได้พัฒนาสินค้าและการบริการของชุมชน โดยมีกลุ่มอาชีพลงทะเบียนในปี 2555 ทั้งสิ้น 233 ราย จำนวน 488 ผลิตภัณฑ์ ได้รับคัดสรรเป็นสินค้าระดับ 5 ดาว จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ประเภทอาหาร 10 ผลิตภัณฑ์ ผ้าเครื่องแต่งกาย 1 ผลิตภัณฑ์

                    4.2 โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดกระบี่มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน 451 โรงงาน ประกอบด้วย โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 21 โรง โรงงานอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน จำนวน 28 โรง โรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำนวน 4 โรง โรงงานผลิตยางแท่ง STR  จำนวน 1 โรง โรงงานไม้ยางแปรรูป อัดน้ำยาและอบแห้งไม้ จำนวน 16 โรง ฯลฯ

                    4.3 การทำเหมืองแร่ จังหวัดกระบี่ มีเหมืองแร่ทั้งหมด 7 เหมือง  คือ  หินอุตสาหกรรม 4 เหมือง หินลิกไนต์ 1 เหมือง แร่โดโลไมต์ 1 เหมือง และดินอุตสาหกรรม 1 เหมือง (ดินซีเมนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)

 

อาชีพในจังหวัดกระบี่

ด้านการประกอบอาชีพของจังหวัดกระบี่

  1. ด้านการเกษตร

 จังหวัดกระบี่มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๒ ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน รองลงมายางพารา ทุเรียนเงาะ ลองกอง และมังคุด ตามลำดับปาล์มน้ ามัน พื้นที่ปลูก ๙๘๕,๒๘๕ ไร่ ผลผลิตรวม ๓.๒๒ ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่๓,๔๙๕ ตันต่อไร่ มูลค่า ๑๒,๒๘๔ ล้านบาท ยางพารา พื้นที่ปลูก ๘๖๗,๘๒๑ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๐.๒๕๘ ตัน./ไร่มูลค่า ๑๔,๓๒๗ ล้านบาท

(ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ )

  1. ด้านการประมง

จังหวัดกระบี่มีแนวชายฝั่งยาว ๑๖๐ กม. มีการประกอบอาชีพการประมงพื้นบ้าน การเลี้ยงกุ้ง

ทะเล การท าฟาร์มปลาน้ ากร่อย และการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอื่นๆ มีเรือประมงรวม ๒,๖๗๑

(ที่มา: สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ )

  1. ด้านปศุสัตว์ในจังหวัดกระบี่

 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่เนื้อ/ไก่พื้นเมือง/ไก่ไข่/เป็ด/สุกร/โคเนื้อ/แพะ และกระบือ  (ที่มา: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่)

  1. ด้านการค้าและอุตสาหกรรม

 โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๕๒๓ โรงงาน เงินลงทุน ๒๘,๐๒๗ ล้านบาท มีจำนวนคนงาน ๘,๖๕๑ คนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านอาหาร รองลงมา อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ตามลำดับ

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ณ กันยายน ๒๕๕๘

  1. ด้านการท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทย –ต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ มีอัตราใกล้เคียงกัน จ านวน ๔,๗๓๕,๒๑๗ คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๕.๙๐ และพบว่านักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี มีรายได้จากการท่องเที่ยว ๗๓,๒๓๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๒.๗๑มีรายได้สูงเป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ จองจาก กรุงเทพฯ ภูเก็ต และ ชลบุรีประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกระบี่มากที่สุด ได้แก่ สวีเดน รองลงมา เยอรมัน สหราชอาณาจักร ตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 207 times Last modified on 30/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.